LOGO VNBET
 

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                               TẬP 63                      BỘ KINH TẬP
                                   X
                       SỐ 658 →665           HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC

       LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1078 *
device

* Trang 1079 *
device

                      NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                  TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

 
I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1080 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                 Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1081 *
device

        MỤC LỤC

(KINH TẬP – BỘ 10)

 
SỐ 658 – KINH BẢO VÂN............................................................ 3
QUYỂN 1......................................................................................... 3
QUYỂN 2......................................................................................... 30
QUYỂN 3......................................................................................... 59
QUYỂN 4......................................................................................... 92
QUYỂN 5......................................................................................... 106
QUYỂN 6......................................................................................... 122
QUYỂN 7......................................................................................... 133
SỐ 659 – KINH ĐẠI THỪA BẢO VÂN....................................... 153
QUYỂN 1......................................................................................... 153
Phẩm 1: TỰA..................................................................................... 153
Phẩm 2: MƯỜI BA-LA-MẬT (Phần 1)............................................ 168
QUYỂN 2......................................................................................... 179
Phẩm 2: MƯỜI BA-LA-MẬT (Phần 2)............................................ 179
QUYỂN 3......................................................................................... 206
Phẩm 3: BÌNH ĐẲNG...................................................................... 206
QUYỂN 4......................................................................................... 227
Phẩm 4: ĐÀ-LA-NI........................................................................... 227
QUYỂN 5......................................................................................... 257
Phẩm 5: AN LẠC HẠNH................................................................. 257
QUYỂN 6......................................................................................... 284
Phẩm 6: NHỊ ĐẾ............................................................................... 284
QUYỂN 7......................................................................................... 303
Phẩm 7: BẢO TÍCH.......................................................................... 303
SỐ 660 – KINH BẢO VŨ............................................................... 335
QUYỂN 1......................................................................................... 335
QUYỂN 2......................................................................................... 353
QUYỂN 3......................................................................................... 368

* Trang 1082 *
device

QUYỂN 4......................................................................................... 384
QUYỂN 5......................................................................................... 401
QUYỂN 6......................................................................................... 419
QUYỂN 7......................................................................................... 438
QUYỂN 8......................................................................................... 457
QUYỂN 9......................................................................................... 475
QUYỂN 10....................................................................................... 492
SỐ 661 – KINH ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TƯỚNG.............. 511
SỐ 662 – KINH ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TRANG NGHIÊM
 TƯỚNG........................................................................................... 521
SỐ 663 – KINH KIM QUANG MINH.......................................... 533
QUYỂN 1......................................................................................... 533
Phẩm 1: TỰA..................................................................................... 533
Phẩm 2: THỌ LƯỢNG..................................................................... 536
Phẩm 3: SÁM HỐI............................................................................ 539
Phẩm 4: TÁN THÁN........................................................................ 558
Phẩm 5: KHÔNG.............................................................................. 566
QUYỂN 2......................................................................................... 572
Phẩm 6: TỨ THIÊN VƯƠNG.......................................................... 572
Phẩm 7: ĐẠI BIỆN THIÊN.............................................................. 588
Phẩm 8: CÔNG ĐỨC THIÊN.......................................................... 588
Phẩm 9: ĐỊA THẦN KIÊN LAO..................................................... 591
QUYỂN 3......................................................................................... 594
Phẩm 10: QUỶ THẦN TÁN CHỉ.................................................... 594
Phẩm 11: CHÁNH LUẬN................................................................ 595
Phẩm 12: THIỆN TẬP...................................................................... 605
Phẩm 13: QUỶ THẦN...................................................................... 613
Phẩm 14: THỌ KÝ............................................................................ 625
Phẩm 15: TRỪ BỆNH....................................................................... 627
QUYỂN 4......................................................................................... 632
Phẩm 16: TRƯỞNG GIẢ LƯU THỦY............................................ 632
Phẩm 17: XẢ THÂN......................................................................... 637
Phẩm 18: TÁN PHẬT....................................................................... 653
Phẩm 19: CHÚC LỤY...................................................................... 661

* Trang 1083 *
device

SỐ 664 – KINH KIM QUANG MINH HỢP BỘ.......................... 663
QUYỂN 1.......................................................................................... 665
Phẩm 1: TỰA..................................................................................... 665
Phẩm 2: THỌ MẠNG VÔ LƯỢNG................................................. 668
Phẩm 3: PHÂN BIỆT VỀ BA THÂN.............................................. 679
QUYỂN 2......................................................................................... 689
Phẩm 4: SÁM HỐI............................................................................ 689
Phẩm 5: NGHIỆP CHƯỚNG DIỆT................................................. 708
QUYỂN 3......................................................................................... 724
Phẩm 6: ĐÀ-LA-NI TỐI TỊNH ĐỊA................................................ 724
QUYỂN 4......................................................................................... 743
Phẩm 7: TÁN THÁN........................................................................ 743
Phẩm 8: KHÔNG.............................................................................. 750
Phẩm 9: Y KHÔNG MÃN NGUYỆN............................................. 756
QUYỂN 5......................................................................................... 764
Phẩm 10: TỨ THIÊN VƯƠNG........................................................ 764
QUYỂN 6......................................................................................... 780
Phẩm 11: NGÂN CHỦ ĐÀ-LA-NI.................................................. 780
Phẩm 12: ĐẠI BIỆN THIÊN............................................................ 782
Phẩm 13: CÔNG ĐỨC THIÊN........................................................ 787
Phẩm 14: KIÊN LAO ĐỊA THẦN................................................... 790
Phẩm 15: TÁN CHỈ QUỶ THẦN.................................................... 792
Phẩm 16: CHÁNH LUẬN................................................................ 794
QUYỂN 7......................................................................................... 804
Phẩm 17: THIỆN TẬP...................................................................... 804
Phẩm 18: QUỶ THẦN...................................................................... 811
Phẩm 19: THỌ KÝ............................................................................ 823
Phẩm 20: TRỪ BỆNH....................................................................... 825
Phẩm 21: CON ÔNG TRƯỞNG GIẢ LƯU THỦY........................ 830
QUYỂN 8......................................................................................... 835
Phẩm 22: XẢ Bỏ THÂN MẠNG..................................................... 835
Phẩm 23: TÁN PHẬT....................................................................... 851
Phẩm 24: PHÚ CHÚC...................................................................... 859
SỐ 665 – KINH KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG.. 865

* Trang 1084 *
device

QUYỂN 1......................................................................................... 865
Phẩm 1: TỰA..................................................................................... 865
Phẩm 2: TUỔI THỌ CỦA NHƯ LAI............................................... 871
QUYỂN 2......................................................................................... 886
Phẩm 3: PHÂN BIỆT BA THÂN..................................................... 886
Phẩm 4: MƠ THẤY TRỐNG VÀNG SÁM HỐI............................ 896
QUYỂN 3......................................................................................... 909
Phẩm 5: DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG................................................. 909
QUYỂN 4......................................................................................... 924
Phẩm 6: ĐÀ-LA-NI TỐI TỊNH ĐỊA................................................ 924
QUYỂN 5......................................................................................... 940
Phẩm 7: LIÊN HOA DỤ TÁN (KAMALĀKARA)......................... 940
Phẩm 8: ĐÀ-LA-NI KIM THẮNG
 (HIRAṆYAVA- TĪ- DHĀRAṆĪ).................................................... 945
Phẩm 9: TRÙNG HIỂN KHÔNG TÍNH (DẠY RÕ VỀ
 TÁNH KHÔNG)............................................................................. 947
Phẩm 10: Y KHÔNG MÃN NGUYỆN
 (NƯƠNG VÀO KHÔNG ĐƯỢC MÃN NGUYỆN)..................... 951
Phẩm 11: TỨ THIÊN VƯƠNG QUÁN SÁT NHÂN THIÊN
 (CATUR- MAHĀRĀJĀ)................................................................. 959
QUYỂN 6......................................................................................... 961
Phẩm 12: TỨ THIÊN VƯƠNG HỘ QUỐC..................................... 961
QUYỂN 7......................................................................................... 979
Phẩm 13: ĐÀ-LA-NI VÔ NHIỄM TRƯỚC..................................... 979
Phẩm 14: NHƯ Ý BẢO CHÂU........................................................ 981
Phẩm 15: THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI (Phần 1)............................... 985
QUYỂN 8......................................................................................... 997
Phẩm 15: THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI (Phần 2)............................... 997
Phẩm 16: THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG....................................... 1002
Phẩm 17: THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG TĂNG TRƯỞNG TÀI
 VẬT.................................................................................................. 1003
Phẩm 18: ĐỊA THẦN KIÊN LAO................................................... 1006
Phẩm 19: ĐẠI TƯỚNG DƯỢC-XOA TĂNG-THẬN-NHĨ-DA.... 1010
Phẩm 20: CHÁNH LUẬN VƯƠNG PHÁP..................................... 1012
QUYỂN 9......................................................................................... 1022
Phẩm 21: VUA THIỆN SINH.......................................................... 1022
Phẩm 22: CHƯ THIÊN, DƯỢC-XOA HỘ TRÌ............................... 1026

* Trang 1085 *
device

Phẩm 23: THỌ KÝ (VYĀKARAṆA).............................................. 1035
Phẩm 24: TRỪ BỆNH....................................................................... 1037
Phẩm 25: TRƯỞNG GIẢ TỬ LƯU THỦY..................................... 1043
QUYỂN 10....................................................................................... 1050
Phẩm 26: XẢ BỎ THÂN MẠNG.................................................... 1050
Phẩm 27: BỒ-TÁT ĐƯỢC MƯỜI PHƯƠNG TÁN THÁN........... 1066
Phẩm 28: BỒ-TÁT DIỆU TRÁNG KHEN NGỢI.......................... 1068
Phẩm 29: THẦN CÂY BỒ-ĐỀ KHEN NGỢI................................. 1069
Phẩm 30: THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI KHEN NGỢI...................... 1071
Phẩm 31: PHÚ CHÚC...................................................................... 1071

* Trang 1086 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665