LOGO VNBET
                   SỐ 663
    KINH KIM QUANG MINH
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm-vô-sấm.

                  QUYỂN 1

              Phẩm 1: TỰA

 
Tôi nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở núi Kỳ-xà-quật tại thành Vương xá. Bấy giờ, Như Lai dạo qua các pháp tánh thậm thâm vô lượng, bản hạnh chư Phật và các công hạnh thanh tịnh của các vị Bồ-tát.
Là Kim Quang Minh
Vua trong các kinh
Nếu có người nghe
Thường hay suy nghĩ.
Nghĩa lý sâu xa
Vô thượng nhiệm mầu
Kinh điển như vậy
Thường được bốn Phật.
Ở trong bốn phương
Gia bị hộ trì:
Phương Đông A-súc
Phương Nam Bảo Tướng.
Tây Vô Lượng Thọ
Bắc Vi Diệu Thanh          

* Trang 533 *
device

Ta nay sắp nói
Các pháp Sám hối.
Là pháp vô thượng
Phát sinh công đức
Hoại các điều khổ
Dứt các nghiệp ác.
Là pháp căn bản
Nhất thiết chủng trí
Được trang nghiêm bởi
Vô lượng công đức,
Diệt các điều khổ
Ban vui không lường
Người thiếu các căn
Thọ mạng tổn giảm.
Nghèo khổ khốn cùng
Chư Thiên bỏ lìa
Thân thuộc tranh tụng
Mọi người cãi vả.
Pháp luật gia hình
Tài vật tổn hao
Buồn lo sợ sệt
Sao xấu tai dịch.
Bọn tà thuốc độc
Biến quái liên miên
Đêm thấy điềm dữ
Ngày thì lo phiền.
Nên tắm rửa sạch
Nghe kinh điển này
Chí tâm thanh tịnh
Mặc áo sạch sẽ.
Chuyên nghe hành xứ
Sâu xa của Phật
Oai đức kinh này
Có thể tiêu trừ.
Việc ác như thế

* Trang 534 *
device

Khiến được tịch diệt
Thiên vương hộ thế
Đem các quan thuộc.
Và cùng vô lượng
Các chúng Dạ-xoa
Đều đến ủng hộ
Người trì kinh này.
Thiên thần Đại biện
Thần sông Ni-liên
Mẹ con quỷ thần
Địa thần Kiên lao.
Đại phạm Thiên vương
Tam thập tam thiên
Đại thần Long vương
Khẩn-na-la vương.
Ca-lâu-la vương
A-tu-la vương
Cùng quyến thuộc họ
Đều đến ủng hộ.
Người nghe kinh này
Ngày đêm không rời
Ta nay đang nói
Việc làm nhiệm mầu.
Thậm thâm bí mật
Của Phật Thế Tôn
Trăm ngàn muôn kiếp
Rất khó được gặp.
Nếu được nghe kinh
 Hoặc vì người nói
Hoặc tâm tùy hỷ
Sắm đồ cúng dường.
Những người như thế
Từ vô lượng kiếp
Thường được chư Thiên
Tám Bộ cung kính.

* Trang 535 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665