LOGO VNBET
Nên nói hai duyên
Không hại mạng vật
Thí thực vô lượng.
Thế nên Đại Sĩ
Thọ không thể kể
Vô lượng, vô biên
Cũng không hạn lượng.
Thế nên ngươi nay
Không nên nghi hoặc
Về việc thọ mạng
Vô lượng của Phật.
Bấy giờ, Bồ-tát Tín Tướng nghe bốn Đức Phật này giảng về việc thọ mạng vô lượng của Đức Thích-ca Như Lai, lòng tin sâu xa, vui mừng phấn khởi.
Khi nói đến phẩm Như Lai thọ lượng như vậy rồi thì vô lượng, vô biên chúng sinh phát tâm Chánh đẳng Chánh giác. Khi ấy bốn Đức Như Lai bỗng nhiên không còn hiện nữa.

                                             Phẩm 3: SÁM HỐI

Bồ-tát Tín Tướng ngay trong đêm ấy mộng thấy trống vàng, hình dạng to lớn, đẹp đẽ, ánh sáng của nó chiếu khắp cũng như ánh sáng mặt trời. Trong ánh sáng ấy thấy được vô lượng, vô biên chư Phật Thế Tôn trong mười phương ngồi tòa lưu ly dưới các cây báu, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh. Chư Phật đang vì họ mà thuyết pháp. Thấy trong đó có một người giống như vị Bà-la-môn cầm dùi đánh trống, tiếng kêu vang rền, tiếng ấy diễn nói kệ tụng Sám hối.
Khi ấy, Bồ-tát Tín Tướng thức tỉnh, chí tâm nhớ nghĩ kệ tụng Sám hối đã nghe trong mộng. Đến sáng ngày thì rời thành Vương xá mà đi thẳng đến núi Kỳ-xà-quật. Lúc ấy cũng có vô lượng, vô biên trăm ngàn chúng sinh cùng với Bồ-tát đến ngay chỗ Phật. Đi đến nơi rồi, đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi lui lại ngồi

* Trang 539 *
device

 một bên, cung kính, chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không hề rời, đem việc trống vàng và kệ Sám hối đã thấy trong mộng, nói cho Phật nghe:
Đêm qua chiêm bao
Vẫn còn nhớ rõ
Mộng thấy trống vàng
Màu sắc rực rỡ,
Ánh sáng chiếu diệu
Sáng hơn mặt trời
Chiếu khắp mười phương
Hằng sa thế giới.
Nhân ánh sáng ấy
Được thấy chư Phật
Ngồi tòa lưu ly
Dưới các cây báu.
Vô lượng đại chúng
Vây quanh nghe pháp
Thấy Bà-la-môn
Đánh trống vàng ấy.
Trong tiếng trống đó
Nói kệ như vầy:
Trống vàng lớn này
Phát tiếng nhiệm mầu.
Đều hay dứt trừ
Tội khổ ba đời
Tội khổ địa ngục
Ngạ quỷ, súc sinh.
Nghèo cùng khốn ách
Nhiều thứ khổ khác…
Trống này phát xuất
Âm vang nhiệm mầu,
Trừ các phiền não
Bức bách chúng sinh
Dứt mọi sợ sệt
Khiến không lo sợ.

* Trang 540 *
device

Cũng như chư Phật
Chẳng hề lo sợ
Chư Phật Thánh nhân
Đã được công đức.
Lìa khỏi sinh tử
Đến bờ Đại giác
Như vậy chúng sinh
Cũng được công đức.
Định và trợ đạo
Cũng như biển lớn
Trống này phát tiếng
Nhiệm mầu như vậy.
Khiến chúng sinh được
Phạm âm sâu xa
Chứng Phật Bồ-đề
Vô thượng thắng quả.
Chuyển pháp vô thượng
Thanh tịnh nhiệm mầu
Thọ vô lượng kiếp
Không thể nghĩ tính.
Diễn nói chánh pháp
Lợi ích chúng sinh
Hay diệt phiền não
Trừ các điều khổ.
Tham, sân, si thảy
Đều khiến diệt trừ
Hoặc có chúng sinh
Ở tại địa ngục.
Lửa cháy hừng hực
Thiêu đốt thân ấy
Nếu nghe trống vàng
Âm thanh nhiệm mầu.
Phát ra ngôn giáo
Liền tìm lễ Phật
Cũng khiến chúng sinh

* Trang 541 *
device

Biết được túc mạng.
Trăm đời ngàn đời
Muôn ngàn ức kiếp
Khiến tâm chánh niệm
Chư Phật Thế Tôn.
Cũng nghe những lời
Vô thượng nhiệm mầu
Trong trống vàng ấy
Phát tiếng vi diệu.
Lại khiến chúng sinh
Được gặp chư Phật
Xa lìa tất cả
Các thứ ác nghiệp.
Khéo tu vô lượng
Thiện nghiệp thanh tịnh
Chư Thiên, người đời
Và các chúng sinh.
Tùy sự suy nghĩ
Các điều nguyện cầu
Trống vàng phát xuất
Âm thanh như vậy.
Tất cả đều hay
Thành tựu đầy đủ
Nếu có chúng sinh
Đọa đại địa ngục.
Lửa dữ hừng hực
Đốt cháy thân kia
Không ai cứu hộ
Trôi lăn các nạn.
Sẽ khiến tất cả
Diệt trừ khổ ách
Nếu có chúng sinh
Các khổ bức bách.
Báo ba đường ác
Cho đến loài người

* Trang 542 *
device

Trống vàng như vậy
Phát xuất âm thanh.
Đều hay diệt trừ
Hết các nghiệp khổ
Kẻ không chỗ nương
Không ai cứu hộ.
Con vì tất cả
Làm chỗ quy y
Nay các Thế Tôn
Xin sẽ chứng tri.
Với con đã lâu
Sinh lòng đại Bi
Khắp cả mọi nơi
Mười phương Như Lai.
Đức Phật hiện tại
Đấng Lưỡng Túc Tôn
Con vốn đã làm
Các nghiệp chẳng lành.
Nay xin Sám hối
Trước Đấng Thập Lực
Không biết ân Phật
Và ân cha mẹ.
Không hiểu thiện pháp
Tạo các điều ác
Ỷ mình tôn quý
Và nhiều tiền bạc.
Tuổi trẻ buông lung
Làm các việc ác
Tâm niệm chẳng lành
Miệng nói lời dữ.
Tùy ý gây tạo
Không thấy điều lỗi
Phàm phu ngu muội
Ngăn che không biết.
Gần gũi bạn ác

* Trang 543 *
device

Phiền não loạn tâm
Nhân duyên năm dục
Tâm sinh sân hận.
Không biết nhàm đủ
Cố làm việc ác
Gần kẻ phi Thánh
Nhân sinh keo kiệt.
Nhân duyên nghèo cùng
Gian nịnh làm ác
Lệ thuộc kẻ khác
Nên thường sợ sệt.
Không được tự tại
Mà phải làm ác
Tham dục ngu si
Khuấy động tâm hồn.
Khát ái thúc bách
Tạo các điều ác
Do nơi cơm áo
Và do nhan sắc.
Ràng buộc thiêu đốt
Tạo các điều ác
Thân, khẩu, ý nghiệp
Gây bao tội lỗi…
Những tội như thế
Nay đều sám hối
Hoặc không cung kính
Phật, Pháp, Thánh chúng.
Những tội như thế
Nay đều sám hối
Hoặc không cung kính
Duyên giác, Bồ-tát.
Những tội như thế
Nay đều sám hối
Vì do ngu si
Phỉ báng Chánh pháp.

* Trang 544 *
device

Không biết cung kính
Cha mẹ tôn trưởng…
Những tội như thế
Nay đều sám hối.
Ngu hoặc ngăn che
Kiêu mạn buông lung
Nhân tham, sân, si
Tạo các điều ác.
Những tội như thế
Nay đều sám hối
Con nay cúng dường
Vô lượng, vô biên.
Tam thiên đại thiên
Thế giới chư Phật
Con sẽ cứu giúp
Vô lượng chúng sinh.
Tất cả mười phương
Nơi nào có khổ
Con sẽ cứu độ
Không thể nghĩ bàn.
Vô số chúng sinh
Được trú Thập địa
Đã được an ổn
Trú Thập địa rồi.
Đều khiến đầy đủ
Như Lai Chánh giác
Vì một chúng sinh
Ức kiếp tu hành.
Khiến vô lượng chúng
Thoát khỏi biển khổ
Con sẽ vì những
Chúng sinh như thế.
Diễn nói các pháp
Thậm thâm mầu nhiệm
Là Kim Quang Minh

* Trang 545 *
device

Diệt trừ tội ác.
Gây tạo nhiều kiếp
Tội ác rất nặng
Nếu hay chí tâm
Một phen sám hối.
Những tội như thế
Thảy đều diệt hết
Con nay đã nói
Phương pháp sám hối.
Kim Quang Minh này
Thanh tịnh nhiệm mầu
Hay diệt trừ gấp
Tất cả nghiệp chướng.
Con sẽ an ổn
Ở nơi Thập địa
Mười món trân bảo
Dùng làm gót chân.
Thành Phật vô thượng
Công đức quang minh
Độ các chúng sinh
Thoát khỏi ba cõi.
Chư Phật có những
Pháp tạng thậm thâm
Không thể nghĩ bàn
Vô lượng công đức.
Nhất thiết chủng trí
Nguyện đều đầy đủ
Trăm ngàn thiền định
Căn, Lực, Giác đạo.
Các Đà-la-ni
Không thể nghĩ bàn
Thập lực Thế Tôn
Con sẽ thành tựu.
Chư Phật Thế Tôn
Có đại Từ bi

* Trang 546 *
device

Chứng nhận lòng thành
Con xin sám hối.
Hoặc con trăm kiếp
Gây bao tội lỗi
Do nhân duyên ấy
Sinh nhiều buồn khổ.
Nghèo cùng thiếu thốn
Rầu ró hoảng hốt
Sợ sệt tội ác
Tâm thường khủng khiếp.
Bất cứ nơi đâu
Không chút an vui
Mười phương hiện tại
Đại bi Thế Tôn.
Hay trừ chúng sinh
Mọi thứ sợ sệt
Nguyện nhận cho con
Thành tâm sám hối.
Khiến con tiêu trừ
Những điều sợ sệt
Con đã có những
Nghiệp cấu phiền não.
Chỉ nguyện hiện tại
Chư Phật Thế Tôn
Dùng nước đại Bi
Rửa trừ sạch sẽ.
Tội ác quá khứ
Nay đều sám hối
Những tội hiện tại
Thành tâm tỏ bày.
Việc ác chưa làm
Nguyện không dám làm
Những nghiệp đã làm
Không dám che giấu.
Ba nghiệp của thân

* Trang 547 *
device

Bốn nghiệp của miệng
Ba nghiệp của ý
Nay đều sám hối.
Thân miệng tạo tác
Và do ý nghĩ
Mười thứ nghiệp ác
Sám hối tất cả.
Lìa mười nghiệp ác
Tu mười nghiệp lành
An ở Thập trụ
Cho đến thành Phật.
Đã tạo ác nghiệp
Phải chịu ác báo
Nay ở trước Phật
Thành tâm sám hối.
Hoặc cõi nước này
Hay thế giới khác
Có các pháp lành
Đều đem hồi hướng.
Con nay tu hành
Ba nghiệp lương thiện
Nguyện ở đời sau
Chứng đạo Vô thượng.
Hoặc ở các cõi
Sáu thú hiểm nạn
Ngu si vô trí
Tạo các điều ác.
Nay ở trước Phật
Đều xin sám hối
Thế gian có những
Sinh tử hiểm nạn.
Các nghiệp dâm dục
Ngu si phiền não
Những nạn như thế
Con nay sám hối.

* Trang 548 *
device

Nạn tâm khinh lờn
Nạn gần bạn ác
Hiểm nạn ba cõi
Và nạn ba độc.
Khó không gặp nạn
Khó gặp thời tốt
Khó tu công đức
Cũng khó gặp Phật…
Những nạn như thế
Nay đều sám hối
Chư Phật Thế Tôn
Chỗ con nương tựa.
Thế nên con nay
Kính lễ chư Phật
Sắc vàng rực rỡ
Như núi Tu-di.
Thế nên con nay
Lễ Đấng Tôn Sư
Hình sắc vô thượng
Như vàng cõi trời.
Đôi mắt sáng ngời
Như ngọc lưu ly
Công đức uy nghi
Danh xưng rực rỡ.
Phật chiếu đại Bi
Diệt trừ tăm tối
Thiện tịnh không cấu
Lìa những bụi mù.
Trí Phật tuyệt vời
Chiếu sáng khắp nơi
Lửa dữ phiền não
Khiến tâm nóng đốt.
Chỉ Phật hay trừ
Như trăng trong suốt
Ba hai tướng tốt

* Trang 549 *
device

Tám mươi vẻ đẹp.
Trang nghiêm thân Phật
Ngắm mãi không nhàm
Công đức huy hoàng
Sáng tỏa muôn nơi.
Như ánh mặt trời
An trú ba cõi
Cũng như lưu ly
Không chút nhơ bẩn.
Tỏa sắc nhiệm mầu
Đủ thứ khác lạ
Sắc ấy ửng hồng
Như mặt trời mọc.
Pha lê, bạch ngọc
Xen lẫn chiếu giăng
Đủ thứ ngọc vàng
Trang nghiêm thân Phật.
Ở trong ba cõi
Biển lớn sinh tử
Nước ngập sóng dồi
Não loạn tâm con.
Vị độc cay đắng
Hết sức thô nhám
Lưới sáng Như Lai
Hay khiến khô cạn.
Diệu thân đoan nghiêm
Tướng hảo vô hạn
Sắc vàng chói sáng
Chiếu khắp tất cả.
Biển lớn trí tuệ
Đầy đủ ba cõi
Thế nên con nay
Cúi đầu đảnh lễ.
Như nước biển lớn
Khó biết số lượng

* Trang 550 *
device

Cát bụi đại địa
Không thể tính kể.
Những núi Tu-di
Không thể đo lường
Bờ mé hư không
Cũng không thể đến.
Chư Phật cũng vậy
Công đức vô lượng
Những kẻ có tâm
Không thể biết được.
Trong vô lượng kiếp
Hết lòng suy nghĩ
Không thể biết được
Công đức của Phật.
Những núi đại địa
Còn biết số lượng
Có thể đếm biết
Từng giọt nước biển.
Công đức của Phật
Không thể nào biết
Tướng hảo đoan nghiêm
Danh xưng đặc biệt.
Công đức như thế
Khiến chúng đều được
Con vì nhân duyên
Nhờ những thiện nghiệp.
Đời sau không lâu
Sẽ thành Chánh giác
Giảng nói diệu pháp
Lợi ích chúng sinh.
Độ thoát tất cả
Chúng khổ không lường
Phá dẹp các ma
Và bà con chúng.
Chuyển diệu pháp luân

* Trang 551 *
device

Vô thượng thanh tịnh
Thọ vô lượng kiếp
Không thể nghĩ bàn.
Chúng sinh đầy đủ
Pháp vị cam lồ
Con sẽ đầy đủ
Sáu Ba-la-mật.
Cũng như chư Phật
Quá khứ thành tựu
Dứt các phiền não
Trừ hết nghiệp khổ.
Diệt hết tham dục
Sân, si, các loại…
Con sẽ nghĩ nhớ
Những việc đời trước.
Trăm đời ngàn đời
Trăm ngàn ức kiếp
Thường sẽ chí tâm
Chánh niệm chư Phật.
Nghe nói các pháp
Vô thượng nhiệm mầu
Con nhân thiện nghiệp
Thường gặp chư Phật.
Xa lìa điều ác
Tu các nghiệp lành
Tất cả thế giới
Chỗ có chúng sinh.
Khổ não không lường
Con sẽ trừ hết
Nếu có chúng sinh
Các căn hủy hoại.
Không được đầy đủ
Đều khiến đầy đủ
Mười phương thế giới
Có những bệnh khổ.

* Trang 552 *
device

Ốm yếu ngặt nghèo
Không người giúp đỡ
Đều khiến giải thoát
Dứt các bệnh khổ.
Lại được sức lực
Bình phục như cũ
Hoặc phạm pháp luật
Phải bị tội hình.
Sợ sệt không lường
Sầu lo khổ não
Những người như thế
Đều khiến giải thoát.
Hoặc bị đánh đập
Cột trói gông cùm
Đủ các việc khổ
Thúc bách thân hình.
Vô lượng trăm ngàn
Rầu lo khủng khiếp
Đủ điều hoảng hốt
Rối loạn tâm can.
Tất cả khổ não
Vô biên như thế
Nguyện khiến tất cả
Đều được giải thoát.
Hoặc có chúng sinh
Khổ não đói khát
Khiến được đủ thứ
Vật thực ngon ngọt.
Kẻ mù thấy được
Kẻ điếc nghe được
Kẻ câm nói được
Kẻ rách có áo.
Những kẻ nghèo cùng
Liền được kho báu
Của cải đầy đủ

* Trang 553 *
device

Không còn lo thiếu.
Ai nấy cũng đều
An ổn khoái lạc
Cho đến không còn
Một người khổ cực.
Chúng sinh xem nhau
Vui vẻ hòa hiệp
Hình dáng oai nghiêm
Người ưa trông thấy.
Tâm thường suy nghĩ
Việc lành của người
Áo cơm no đủ
Công đức vun đầy.
Tùy ý suy nghĩ
Của các chúng sinh
Ước nguyện đều thành
Các thứ ca nhạc:
Tiêu, sáo, tranh, địch
Cầm, sắc, trống, phách
Đủ thứ âm thanh
Nhiệm mầu như thế.
Nước sông, ao, hồ
Suối, khe, rãnh, lạch
Hoa Ưu-bát-la
Xanh, vàng nở khắp.
Tùy sự mong ước
Của các chúng sinh
Liền được đầy đủ
Y phục, cơm nước.
Tiền tài, trân bảo
Vàng bạc, lưu ly
Trân châu, ngọc bích
Anh lạc xen nhau…
Nguyện các chúng sinh
Không nghe tiếng ác

* Trang 554 *
device

Cho đến cũng không
Thấy các việc ác
Nguyện các chúng sinh.
Sắc diện tốt đẹp
Đối xử với nhau
Dung hòa mến thương
Những món cần dùng.
Có trong thế gian
Tùy nơi ý nghĩ
Đều khiến đầy đủ
Nguyện các chúng sinh.
Những việc mong cầu
Như chỗ họ cần
Vừa nghĩ liền được
Các cây hoa thơm.
Thường ở ba cõi
Rơi bột hương mịn
Và hương thoa mình
Chúng sinh thọ lãnh.
Vui vẻ khoái lạc
Nguyện các chúng sinh
Thường được cúng dường
Không thể nghĩ bàn.
Mười phương chư Phật
Vô thượng diệu pháp
Thanh tịnh không lường
Và cả đại chúng.
Bồ-tát, Thanh-văn
Nguyện cả chúng sinh
Thường được xa lìa
Ba ác, tám nạn.
Gặp chỗ không nạn
Hầu cận chư Phật
Pháp vương vô thượng
Nguyện các chúng sinh.

* Trang 555 *
device

Thường sinh tôn quý
Của cải giàu có
An ổn vui vẻ
Hình sắc thượng diệu.
Trang nghiêm thân thể
Công đức thành tựu
Có đại công danh
Nguyện các người nữ.
Đều thành thân nam
Đầy đủ trí tuệ
Tinh tấn không khác
Thực hành tất cả.
Đạo hạnh Bồ-tát
Tâm siêng tu tập
Sáu pháp Ba-la-mật
Thường thấy mười phương.
Vô lượng chư Phật
Ngồi tòa lưu ly
Ở dưới cây báu
An trú thiền định.
Tự tại an lạc
Diễn thuyết chánh pháp
Chúng sinh ưa nghe
Con đời hiện tại.
Và đời quá khứ
Làm những nghiệp ác
Có các hiểm nạn
Không được vừa ý.
Nguyện đều diệt hết
Khiến không còn sót
Nếu các chúng sinh
Ba cõi trói buộc.
Mắc lưới sinh tử
Kiên cố khít chặt
Nguyện dùng dao trí

* Trang 556 *
device

Cắt đứt nát tan.
Trừ các khổ não
Sớm thành Chánh giác
Hoặc cõi Diêm-phù
Hay các phương khác.
Vô lượng thế giới
Có các chúng sinh
Tu hành tất cả
Công đức thiện diệu.
Thâm tâm của con
Vui vẻ theo họ
Nay con do bởi
Tùy hỷ công đức.
Và thân, khẩu, ý
Tu các nghiệp lành
Nguyện ở đời sau
Thành vô thượng đạo.
Được quả báu tốt
Thanh tịnh không nhơ
Hoặc có kính thờ
Tán thán mười Lực.
Tín tâm thanh tịnh
Không các lưới nghi
Hay nói những việc
Sám hối như thế.
Liền được vượt khỏi
Sáu mươi kiếp tội
Các thiện nam
Và thiện nữ.
Các vua Sát-lợi
Và Bà-la-môn
Nếu có cung kính
Chắp tay hướng Phật.
Xưng tán Như Lai
Và các kệ này

* Trang 557 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665