LOGO VNBET
Nơi nơi, chốn chốn
Thường biết đời trước.
Các căn đầy đủ
Thanh tịnh đoan trang
Tất cả công đức
Đều được thành tựu.
Nơi nơi, chốn chốn
Thường được quốc vương
Phụ tướng, đại thần
Đều phải cung kính.
Chẳng phải ở một
Năm, hoặc mười phương
Trồng các công đức
Nghe pháp sám ấy.
Hoặc ở vô lượng
Trăm ngàn muôn ức
Chư Phật Như Lai
Trồng các căn lành
Về sau sẽ được
Nghe pháp sám này.
 
                                          Phẩm 4: TÁN THÁN
Lúc ấy, Phật bảo Địa thần Kiên lao và Thiện nữ thiên:
–Quá khứ có vua tên Kim Long Tôn thường hay dùng lời tán thán như vầy mà tán thán Phật quá khứ, hiện tại và Phật vị lai:
Con nay tôn trọng
Kính lễ tán thán
Mười phương chư Phật
Khứ, lai, hiện tại.
Chư Phật thanh tịnh
Vắng lặng nhiệm mầu
Sắc hơn các sắc

* Trang 558 *
device

Rực rỡ chói lọi.
Tiếng Phật tối thượng
Ở trong các tiếng
Như tiếng Đại Phạm
Chấn động sâu xa.
Tóc Phật đen nhánh
Sáng chói óng ánh
Đẹp đẽ mướt dịu
Không gì dụ được.
Răng Phật sáng sạch
Cũng như ngọc tuyết
Nổi bật dung nhan
Bằng phẳng phân minh.
Mắt Phật sáng đẹp
Thanh tịnh nghiêm chỉnh
Như cánh sen xanh
Nở ánh mặt nước.
Tướng lưỡi rộng dài
Sắc hồng chói lọi
Sáng chói chiếu soi
Tươi như hoa nở
Hào tướng rực rỡ.
Như ánh nguyệt châu
Thanh tịnh rạng ngời
Tựa như lưu ly
Mày nhỏ cong dài.
Như hình trăng non
Sắc đen lóng lánh
Như sắc ong chúa
Mũi cao tròn thẳng.
Như thoi vàng đúc
Vi diệu mịn màng
Đẹp đẽ cân đối
Tướng tốt Như Lai
Thứ lớp tối thượng.

* Trang 559 *
device

Được vị chân chánh
Không ai sánh bằng
Mỗi lỗ chân lông
Mọc một lông xoáy.
Mềm mại đen nháy
Như lông Khổng tước
Ngay trong khi sinh
Thân phóng hào quang.
Chiếu khắp mười phương
Vô lượng cõi nước
Diệt hết tất cả
Các khổ ba cõi.
Khiến các chúng sinh
Đều được an lạc
Địa ngục, ngạ quỷ
Cho đến súc sinh.
Hàng trời và người
An ổn không hoạn
Đều diệt hết cả
Vô lượng cõi ác.
Thân sắc mầu nhiệm
Như vàng chói lọi
Diện mạo thanh tịnh
Như trăng tròn sáng,
Thân Phật tỏ rạng
Như ánh mặt trời
Đi đứng oai nghi
Giống như sư tử.
Đứng duỗi hai tay
Thòng xuống quá gối
Uyển chuyển như nhánh
Ta-la gió động,
Ánh sáng một tầm
Hay chiếu vô lượng
Sáng soi tất cả

* Trang 560 *
device

Trăm ngàn nhật nguyệt.
Thân Phật thanh tịnh
Không chút bợn nhơ
Ánh sáng chiếu khắp
Tất cả cõi Phật,
Hào quang rực rỡ
Chiếu sáng chói lọi
Vô lượng nhật nguyệt
Đều bị lu mờ.
Ánh sáng chư Phật
Chiếu vô lượng cõi
Hay khiến chúng sinh
Nương sáng thấy Phật,
Vốn đã tu tập
Trăm ngàn hạnh nghiệp
Chứa nhóm công đức
Trang nghiêm thân Phật,
Cánh tay thon tròn
Giống như vòi voi
Tay chân mền mại
Kính mến không nhàm.
Khứ, lai chư Phật
Số như vi trần
Hiện tại chư Phật
Cũng lại như vậy.
Như Lai cũng thế
Con nay đều lễ
Thân khẩu thanh tịnh
Ý cũng như vậy.
Dùng hương hoa quý
Dâng hiến cúng dường
Ca vịnh tán dương
Trăm ngàn công đức,
Dẫu dùng trăm lưỡi
Ở trong ngàn kiếp

* Trang 561 *
device

Tán công đức Phật
Không thể cùng tận.
Như Lai có những
Công đức hiện tại
Sâu xa kiên cố
Vi diệu đệ nhất,
Dẫu có ngàn lưỡi
Muốn tán một Phật
Còn không thể hết
Chút phần công đức,
Huống nữa muốn tán
Công đức chư Phật
Dẫu cho biển lớn
Khắp cả trời đất.
Đến trời Hữu đảnh
Nước đầy trong ấy
Lấy một sợi lông
Chấm biết số giọt,
Nhưng không thể biết
Công đức một Phật
Con nay do lễ
Tán thán chư Phật.
Thân, khẩu, ý nghiệp
Đều được thanh tịnh
Tất cả chỗ tu
Vô lượng nghiệp lành,
Cùng các chúng sinh
Chứng vô thượng đạo
Nhân vương tán thán
Phật như thế rồi,
Lại phát thệ nguyện
Vô lượng như vầy
Con hoặc đời sau
Vô lượng, vô biên.
A-tăng-kỳ kiếp

* Trang 562 *
device

Sinh ở chỗ nào
Thường ở trong mộng
Thấy được trống vàng,
Được nghe âm thanh
Sám hối nhiệm mầu
Do nay khen ngợi
Diện mạo thanh tịnh,
Nguyện con đời sau
Cũng được như thế
Công đức chư Phật
Không thể nghĩ bàn.
Ở trăm ngàn kiếp
Rất khó được gặp
Nguyện ở mai sau
Trong vô lượng đời.
Đêm thì mộng thấy
Ngày nói như thật
Con sẽ tu hành
Đầy đủ sáu Độ,
Cứu giúp chúng sinh
Vượt qua biển khổ
Thân con sau này
Thành đạo vô thượng.
Khiến thế giới con
Không đâu sánh bằng
Nhân duyên tán Phật
Dâng cúng trống vàng.
Do quả báo này
Trong đời tương lai
Gặp Phật Thích-ca
Được Phật thọ ký.
Và khiến hai con
Kim long, Kim quang
Thường sinh nhà con
Đồng được thọ ký.

* Trang 563 *
device

Nếu có chúng sinh
Không kẻ cứu giúp
Khổ sở thúc bức bách
Không nơi nương tựa,
Con ở mai sau
Vì những kẻ ấy
Làm chỗ nương tựa
Và giúp đỡ họ,
Trừ hết tất cả
Những điều khổ sở
Ban bố chúng sinh
Phước thiện an lạc
Con ở đời sau.
Tu đạo Bồ-đề
Không kể kiếp số
Cho đến cùng tận
Do Kim quang này.
Và pháp Sám hối
Khiến cho con đây
Biển ác, biển nghiệp
Biển lớn phiền não.
Đều khô cạn hết
Biển công đức con
Nguyện đều thành tựu.
Biển lớn trí tuệ
Thanh tịnh đầy đủ
Vô lượng công đức
Trợ đạo Bồ-đề.
Cũng như biển lớn
Đầy đủ trân bảo
Do sức Sám hối
Và Kim quang này,
Công đức Bồ-đề
Sáng suốt vô ngại
Trí tuệ rạng soi

* Trang 564 *
device

Chiếu suốt thanh tịnh.
Con ở đời sau
Thân sáng chiếu khắp
Công đức oai thần
Quang Minh chói lọi,
Tối thắng đặc thù
Ở trong ba cõi
Sức các công đức
Không chút tổn giảm,
Sẽ độ chúng sinh
Vượt qua biển khổ
Đồng được an trí
Biển lớn công đức.
Đời sau nhiều kiếp
Tu đạo Bồ-đề
Như xưa chư Phật
Đã từng tu tập.
Ba đời chư Phật
Cõi nước tịnh diệu
Chư Phật chí tôn
Vô lượng công đức,
Khiến con đời sau
Được sự thù thắng
Công đức Tịnh độ
Như Phật Thế Tôn.
Tín Tướng nên biết:
Tôn giả Kim Long
Quốc vương lúc đó
Là thân ông đây,
Kim long, Kim quang
Hai con khi ấy
Tức nay con ông
Ngân-tướng, Kim tướng.

* Trang 565 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665