LOGO VNBET
chánh, phân biệt chân chánh, hiểu rõ các pháp nhân duyên chân chánh, trí giác chân chánh.
Kính bạch Thế Tôn! Do ý nghĩa đó nên con tên là Đại tướng Tán Chỉ.
Kính bạch Thế Tôn!
Đại tướng Tán Chỉ con sẽ làm cho người nói pháp này lời lẽ trang nghiêm, biện tài bất tuyệt, chất vị tinh khí đều từ các lỗ chân lông theo vào, làm cho vị ấy thân lực đầy đủ, tâm hồn sáng suốt, thành tựu trí tuệ không thể nghĩ bàn, giữ được chánh niệm, những việc như vậy đều được đầy đủ, thân tâm vui vẻ, không bị mỏi mệt. Nhờ vậy mà có thể vì các chúng sinh giảng nói kinh này, phổ biến rộng rãi. Nếu có chúng sinh nào đã từng ở chỗ trăm ngàn Phật gieo trồng thiện căn thì người nói pháp này vì chúng sinh ấy ở cõi Diêm-phù-đề phổ biến kinh điển nhiệm mầu này, không để đoạn tuyệt.
Vô lượng chúng sinh nghe được kinh này sẽ được trí tuệ không thể nghĩ bàn, chứa nhóm công đức không thể nghĩ bàn. Ở đời vị lai vô lượng ức kiếp thường được an lạc trong cõi Trời, người sẽ gặp chư Phật, mau được chứng thành Chánh đẳng Chánh giác. Tất cả cảnh khổ trong ba đường ác vĩnh viễn xa lìa.
Nam-mô Bảo Hoa Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn Quang Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri.
Nam-mô Vô lượng bách thiên ức na-do-tha Trang nghiêm kỳ thân Thích-ca Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, đã đốt lên đuốc pháp nhiệm mầu như thế.
Nam-mô Đệ Nhất Oai Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức Thiên.
Nam-mô Bất Khả Tư Lượng Trí Tuệ Công Đức Thành Tựu Đại Biện Thiên.
 
                                              Phẩm 11: CHÁNH LUẬN

Bấy giờ Phật bảo Địa thần Kiên Lao:
–Quá khứ có vua tên Lực Tôn Tướng, vua có Thái tử tên là Tín Tướng, chẳng bao lâu sẽ được kế vương vị, thống lãnh quốc gia.

* Trang 595 *
device

Khi ấy, nhà vua bảo Thái tử rằng:
–Ở đời có bộ Chánh luận khéo y cai trị quốc gia. Lúc xưa hồi ta còn là Thái tử, khi sắp kế vị, bấy giờ Phụ vương vì ta đem bộ Chánh luận ấy ra giảng nói ta nghe. Ta nhờ luận đó trong hai vạn năm cai trị quốc gia thường được an ổn, chưa từng một niệm làm việc phi pháp và không bao giờ có lòng thiên vị đối với bà con của mình.
Những gì gọi là Chánh luận trị đời?
Kiên Lao Đại thần, lúc bấy giờ, vua Lực Tôn Tướng vì Thái tử Tín Tướng nói bài kệ này:
Ta nay sẽ nói
Chánh luận các vua
Vì lợi chúng sinh
Dứt mọi nghi hoặc.
Tất cả Nhân vương
Thiên vương các cõi
Cần phải hoan hỷ
Chắp tay lắng nghe.
Các vua hội họp
Tại núi Kim cang
Thiên vương Hộ thế
Thưa hỏi Phạm vương:
Đấng Đại sư Phạm
Tự tại trong đời
Hay trừ nghi hoặc.
Vì tôi đoạn trừ
Vì sao là người
Được gọi là trời
Vì sao vua người,
Lại gọi Thiên tử
Sinh trong loài người
Ở cung điện vua
Chánh pháp trị đời,
Mà gọi là trời
Thiên vương Hộ thế

* Trang 596 *
device

Hỏi việc ấy rồi
Phạm thiên Tôn sư.
Liền nói kệ rằng
Tuy ông nay đây
Hỏi ta nghĩa ấy
Nhưng ta phải vì
Tất cả chúng sinh
Trình bày rõ ràng
Thắng luận thứ nhất
Nhân vì tập nghiệp
Sinh trong cõi người
Thống lãnh cõi nước,
Nên gọi Nhân vương
Khi ở trong thai
Chư Thiên bảo hộ
Hoặc bảo hộ trước
Sau khi nhập thai
Tuy sinh trong người
Được làm vua người,
Vì được trời hộ
Nên gọi Thiên tử
Trời Tam thập tam
Đều đem phước mình
Phân cho vị ấy
Nên gọi Thiên tử.
Thần lực gia hộ
Nên được tự tại
Xa lìa pháp ác
Ngăn không cho khởi
An trú thiện pháp
Tu hành tăng trưởng
Hay khiến chúng sinh
Nhiều phước sinh Thiên
Ít hơn làm vua,
Cũng gọi chấp lạc.

* Trang 597 *
device

Chúa tể La-sát
Hay ngăn việc ác,
Cũng gọi cha mẹ,
Dạy bảo tu thiện
Thị hiện quả báo
Chư Thiên ủng hộ
Các nghiệp thiện ác
Hiện tại vị lai
Hiện thọ quả báo
Chư Thiên hộ trì
Nếu có việc ác,
Bỏ qua không hỏi,
Không trị tội đó
Không dạy pháp chánh
Bỏ lìa pháp lành
Tăng trưởng việc ác.
Nên khiến trong nước
Nhiều kẻ gian loạn
Trời Tam thập tam
Đều sinh sân hận
Do vị quốc vương,
Không trị kẻ ác
Gian trá đầy dẫy
Phá hoại quốc gia
Oán địch phương khác,
Tranh nhau xâm lược
Tiền tài bảo vật
Của cải nhà mình
Những bọn trộm cướp
Tranh nhau cướp giựt
Trị đời đúng pháp,
Tránh những việc trên
Nếu cứ dung túng
Nước sẽ tiêu diệt
Ví như voi dữ,

* Trang 598 *
device

Dậm đạp ao sen.
Như nổi gió bảo
Thường đổ mưa to
Sao xấu xuất hiện
Nhật Nguyệt u ám
Ngũ cốc cây trái,
Đều không tươi tốt
Do vua bất chánh
Khiến nước đói khát
Các cõi Thiên cung,
Đều sinh lo buồn
Do vua bạo ngược
Không tu việc lành.
Các vị Thiên vương
Đều bảo nhau rằng:
Vua này làm ác
Làm bạn kẻ ác
Vì tạo điều ác
Nên chư Thiên giận
Vì chư Thiên giận
Nên nước suy bại.
Binh đao phi pháp
Gian trá, tranh cãi
Tật dịch tai bệnh
Xảy ra trong nước.
Chư Thiên lập tức
Bỏ lìa vua này
Khiến nước suy bại
Sinh ra sầu khổ.
Anh em, chị em
Vợ con quyến thuộc
Lưu vong ly biệt
Thân bị tiêu diệt,
Thường bị sao rơi
Hiện hai mặt trời

* Trang 599 *
device

Giặc cướp phương khác,
Xâm lược nước ấy
Nhân dân thường bị
Đói khổ, dịch bệnh
Đại thần trụ cột
Bỏ đi nơi khác,
Voi ngựa, xe cộ…
Giây phút tan tành.
Tài sản, nhà cửa
Thuộc của quốc gia
Tranh nhau cướp đoạt
Đao binh chết chóc.
Các thứ ngôi sao
Trái mất thường lệ
Các thứ dịch bệnh
Lan tràn cả nước.
Bọn người ân lộc.
Lãnh chức đại thần
Các bọn quan liêu
Chuyên làm phi pháp
Làm ác như thế,
Riêng được ân sủng
Những người tu thiện
Ngày càng suy giảm.
Với kẻ làm ác
Lại sinh cung kính
Thấy người tu thiện
Tâm không đoái đến.
Nên khiến thế gian
Tai biến nỗi lên
Tinh tú thất thường
Mưa hung gió dữ…
Phá hoại chánh pháp
Cam lồ tối thượng
Các loài súc sinh

* Trang 600 *
device

Phá chất đất mầu.
Kính kẻ tệ ác
Chê bai người lành
Nên trời mưa dữ,
Đói khát, dịch bệnh
Lúa gạo quả hạt
Giảm mất chất vị
Sinh nhiều thứ bệnh
Đầy dẫy cả nước,
Cây trái ngon ngọt,
Ngày càng giảm sút
Chất vị đắng chát
Mỗi lúc thêm nhiều
Những nơi công viên
Thắng cảnh ngoạn mục
Đều bị khô tàn
Không thể vui được.
Những đồ ăn uống
Có chất thượng vị
Dần dần sút kém
Ăn không đủ bổ
Nhan sắc xấu xí
Khí lực suy kém.
Phàm ăn uống gì
Không biết nhàm đủ,
Tinh lực mạnh mẽ
Đều bị tiêu mất
Trong nước đầy dẫy
Những bọn biếng nhác
Đủ các thứ bệnh
Bức bách thân thể.
Ác tinh biến động
La-sát lộng hành
Nếu có vị vua
Làm điều phi pháp

* Trang 601 *
device

Tăng trưởng ác đảng,
Tổn đạo trời, người
Ở trong ba cõi
Bị nhiều khổ não
Vô lượng việc ác
Khởi lên như thế.
Đều do nhà vua
Dung túng quyến thuộc
Tạo các việc ác
Bỏ qua không trị.
Nếu là người được
Chư Thiên ủng hộ,
Làm vua như vậy
Trọn không làm ác.
Có người tu thiện
Được sinh cõi trời
Kẻ làm bất thiện
Đọa ba đường ác.
Trời Tam thập tam
Đều sinh ray rứt.
Do vua dung ác
Bỏ qua không răn,
Trái nghịch chư Thiên,
Trái lời cha mẹ,
Làm con bất hiếu,
Không thể trị chánh,
Tạo việc gian ác,
Kẻ hoại quốc gia
Không nên dung túng,
Phải trị tội nghiêm.
Thế nên chư Thiên,
Hộ trì vua ấy,
Để diệt pháp ác,
Vì tu nghiệp thiện,
Chánh trị hiện thế,

* Trang 602 *
device

Vương vị càng tăng,
Nên phải nói rõ
Nghiệp thiện, bất thiện.
Chỉ bày nhân quả
Nên được làm vua,
Chư Thiên hộ trì,
Lân bang giúp đỡ
Vì mình, vì người,
Tu chánh trị quốc.
Có kẻ hoại nước,
Cần phải chánh giáo,
Vì dân, vì nước,
Tu hành chánh pháp
Không nên làm ác,
Không nên dung túng,
Có những việc khác,
Không thể hoại nước,
Nhân ác gian nhiều,
Sau sẽ sụp đổ
Khởi nhiều gian tham
Phá hoại quốc gia,
Ví như voi lớn,
Dậm phá ao sen
Oán hận chư Thiên,
Nên Thiên phiền não
Khởi các việc ác,
Đầy dẫy quốc gia
Thế nên phải theo
Chánh pháp trị đời
Dùng thiện trị nước,
Không theo phi pháp,
Thà bỏ thân mạng,
Chẳng vì quyến thuộc,
Người thân hay sơ,
Tâm thường bình đẳng,

* Trang 603 *
device

Coi người thân sơ,
Dung hòa như một
Chánh hạnh danh xưng,
Lưu truyền ba cõi,
Chánh pháp trị nước
Nhiều người làm thiện
Thường dùng thiện tâm
Chiêm ngưỡng quốc vương,
Hay khiến cõi trời
Ngày càng thêm nhiều,
Thế nên chánh trị,
Gọi là Nhân vương
Tất cả chư Thiên
Ái hộ Nhân vương
Cũng như cha mẹ
Ái hộ con mình
Nên khiến nhật, nguyệt
Và các ngôi sao,
Xuất hiện đúng thời,
Không sai thường lệ,
Mưa gió thuận hòa,
Không bị tai ách,
Làm cho quốc gia
Thịnh vượng an lạc
Lợi ích nhân dân
Chúng đông Chư Thiên
Chính vì lẽ đó,
Hộ cho quốc vương
Thà bỏ thân mạng,
Không nên làm ác,
Không nên bỏ lìa
Chánh pháp cao quý
Do nhờ chánh pháp
Người đời được vui
Thường được gần gũi,

* Trang 604 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665