LOGO VNBET
Người tu chánh pháp,
Chứa nhóm công đứ
Trang nghiêm bản thân.
Đối với bà con
Thường biết đầy đủ.
Phải xa người ác,
Tu hành chánh pháp
An ổn chúng sinh
Với các pháp lành,
Dạy bảo ngăn ngừa,
Khiến xa điều ác
Do đó trong nước,
Giàu mạnh an lạc.
Quốc vương cường thịnh,
Oai đức đầy đủ.
Những người dân nào
Làm các việc ác,
Cần phải ngăn chặn
Giáo hóa đúng pháp,
Quốc vương sẽ được
Danh dự xứng đáng
Khéo léo cai trị
An ổn chúng sinh.
 
Phẩm 12: THIỆN TẬP

 
Lúc bấy giờ, Đức Như Lai lại vì Địa thần nói những nhân duyên xa xưa bằng bài kệ:
Xưa ta từng làm
Chuyển luân thánh vương
Bỏ bốn đại địa
Và cả biển lớn,
Lại ở thời đó

* Trang 605 *
device

Dùng các vật báu
Trong khắp thiên hạ
Dâng cúng chư Phật
Phàm khi bố thí
Đem các vật quý,
Đều xả bỏ hết,
Không hề luyến tiếc
Ở đời quá khứ
Trong vô số kiếp,
Vì cầu chánh pháp
Thường bỏ thân mạng
Lại không thể nghĩ,
Nhiều kiếp quá khứ,
Có Đức Thế Tôn
Hiệu là Bảo Thắng
Đức Thế Tôn ấy,
Sau khi Niết-bàn,
Thì có Thánh vương
Tên là Thiện Tập
Thế lực chánh trị
Rất là rộng rãi,
Ở trong thiên hạ,
Rất được tự tại.
Vua ấy có thành
Tên Thủy âm tôn,
Ở trong thành ấy,
Lo việc trị hóa,
Đêm ngủ nằm mộng
Nghe công đức Phật
Và thấy Tỳ-kheo,
Tên là Bảo Minh
Khéo léo tuyên dương
Chánh pháp Như Lai
Tên Kim Quang Minh
Kinh điển nhiệm mầu

* Trang 606 *
device

Sáng như ban ngày
Đều chiếu soi khắp
Chuyển luân thánh vương
Chiêm bao thấy mộng.
Liền thức giấc dậy
Thân tâm vui vẻ,
Vội rời cung điện
Đến chỗ tinh xá
Cúng dường cung kính
Các đại Thánh chúng,
Hỏi các Đại đức
Trong đại chúng này,
Có vị Tỳ-kheo
Tên là Bảo Minh
Thành tựu tất cả
Các công đức chăng?
Lúc ấy Bảo Minh
Ở trong hang đá,
An tọa bất động
Suy nghĩ chánh niệm
Chuyên chú đọc tụng
Kinh Kim Quang Minh.
Có vị Tỳ-kheo
Liền dẫn nhà vua
Đi đến chỗ hang
Nơi Bảo Minh ở
Khi ấy Bảo Minh
Vẫn còn an tọa,
Dung mạo đặc biệt
Oai đức rực rỡ.
Tỳ-kheo liền chỉ
Vị trong hang ấy
Là thầy Bảo Minh
Mà vua đã hỏi,
Hay trì pháp mầu,         

* Trang 607 *
device

Sở hành của Phật,
Kinh Kim Quang Minh
Vua trong các kinh.
Khi ấy nhà vua
Lập tức lễ kính
Tỳ-kheo Bảo Minh
Và nói thế này:
Mặt như trăng tròn,
Oai đức rực rỡ.
Cúi xin vì con
Trình bày rõ ràng.
Kinh Kim Quang Minh
Vua trong các kinh.
Khi ấy Bảo Minh
Liền nhận lời thỉnh.
Hứa vì vua nói
Kinh Kim Quang Minh
Tam thiên đại thiên
Thế giới chư Thiên
Biết sẽ nói pháp,
Đều sinh hoan hỷ
Ở chỗ sạch sẽ
Thanh tịnh vi diệu,
Dùng các vật báu
Trải trên mặt đất
Nước thơm thượng hạng
Dùng đem rưới khắp,
Các thứ hoa đẹp
Rải khắp chỗ đó
Khi ấy nhà vua
Tự trải pháp tòa,
Treo các phan cái
Trang hoàng đủ thứ
Tốt đẹp nhiệm mầu,
Dùng các bột hương

* Trang 608 *
device

Rải khắp xung quanh
Pháp tòa cao lớn
Tất cả chư Thiên,
Rồng và quỷ thần
Ma-hầu-la-già,
Khẩn-na-la thảy…
Trên trời rải xuống
Hoa Mạn-đà-la
Cùng khắp pháp tòa
Đầy cả nơi đó,
Không thể nghĩ bàn
Trăm ngàn vạn ức,
Không thể tính kể
Vô lượng chư Thiên
Đồng thời đều đến
Họp chỗ nói pháp
Khi ấy Bảo Minh
Trong hang đi ra,
Chư Thiên lập tức
Dùng hoa Ta-la
Đem dâng cúng dường
Tỳ-kheo Bảo Minh.
Lúc đó Bảo Minh
Tắm rửa thân thể,
Đắp y trang nghiêm,
Đến chỗ pháp tòa
Chắp tay kính lễ.
Nơi pháp tòa ấy
Tất cả Thiên vương,
Và các Thiên nhân
Rải các hoa báu
Hoa Mạn-đà-la,
Đại Mạn-đà-la,
Đại Mạn-thù-sa…
Vô lượng trăm ngàn

* Trang 609 *
device

Các thứ kỹ nhạc
Ở trong hư không
Không gãy tự kêu.
Tỳ-kheo Bảo Minh
Người sẽ thuyết pháp
Liền lên pháp tòa,
Ngồi thế kiết già
Và niệm mười phương
Thiên ức Thế Tôn
Vô lượng chư Phật
Không thể nghĩ bàn
Đối với chúng sinh
Và vua Thiện Tập
Cùng lãnh thổ vua
Cho đến tận cùng
Nơi Nhật nguyệt chiếu
Khởi tâm đại Bi
Thời vị thuyết pháp
Liền vì nhà vua
Trình bày giảng nói
Kinh điển nhiệm mầu
Khi ấy đại vương
Vì được nghe pháp
Ở trước Tỳ-kheo
Đứng thẳng chắp tay
Chăm nghe chánh pháp
Tán thán: Hay thay!
Tâm vua buồn bã,
Khóc lóc lệ rơi
Bỗng lại vui mừng
Tâm ý hớn hở
Vì muốn cúng dường
Kinh điển này vậy.
Khi ấy nhà vua
Dâng ngọc như ý       

* Trang 610 *
device

Vì các chúng sinh
Phát đại thệ nguyện:
Nguyện ngày hôm nay
Cõi Diêm-phù-đề
Đều mưa vô lượng
Các thứ bảo vật:
Vàng, ngọc, bảy báu
Và ngọc anh lạc.
Do nhân duyên ấy
Khiến cho tất cả
Vô lượng chúng sinh
Đều được sung sướng.
Ngay trong lúc ấy
Liền mưa bảy báu
Các thứ trang sức,
Mão trời đai ngọc,
Đủ loại anh lạc
Cỗ bàn ngon ngọt
Thảy đều đầy đủ
Khắp cả thiên hạ
Khi ấy nhà vua
Liền đem bảy báu
Vô lượng như vậy
Đầy cả thiên hạ
Đem dùng bố thí,
Cúng dường Tam bảo
Trong thời mạt pháp.
Đức Phật Bảo Thắng
Tỳ-kheo vì vua,
Thuyết pháp khi ấy
Là Phật A-súc
Hiện bây giờ đây
Còn vua Thiên Tập
Người nghe thọ pháp
Nay chính thân ta

* Trang 611 *
device

Thích-ca Văn đây
Ta lúc bấy giờ
Bỏ cả đại địa
Báu đầy thiên hạ
Đem ra bố thí,
Mới được nghe kinh
Kim Quang Minh này
Nghe kinh này rồi,
Xưng rằng: Lành thay!
Vì nhờ nhân duyên
Do căn lành ấy
Thân được sắc vàng
Trăm phước trang nghiêm
Thường được vô lượng
Trăm ngàn vạn ức
Các loại chúng sinh
Đều ưa xem thấy
Đã được thấy rồi
Không có nhàm chán
Quá khứ chín mươi
Chín ức thiên kiếp
Thường được làm vị
Chuyển luân thánh vương
Cũng ở vô lượng
Trong trăm ngàn kiếp
Thường được thống lãnh
Các tiểu quốc vương
Không thể nghĩ bàn
Nhiều kiếp thường làm
Thích Đề-hoàn Nhân
Và vua Tịnh phạn
Lại thường gặp được
Mười phương Thế Tôn
Vô số vô lượng
Không thể tính đếm.

* Trang 612 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665