LOGO VNBET
Được các công đức
Vô lượng, vô biên,
Đều do nghe kinh
Và xưng: Lành thay!
Như ta đã nguyện
Thành tựu Bồ-đề
Và Chánh Pháp thân
Nay ta đã được.

 
                          Phẩm 13: QUỶ THẦN

Bấy giờ, Phật bảo Công Đức thiên rằng:
–Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn dùng những thứ phẩm vật cúng dường quý báu không thể nghĩ bàn để cúng dường Phật quá khứ, vị lai và Phật hiện tại, cũng như muốn biết hạnh nguyện sâu xa ba đời chư Phật, thì người ấy cần phải quyết định chí tâm, tùy chỗ nào có phổ biến kinh này, hoặc nơi thành thị, thôn làng, tư gia, hoặc ở chỗ trống, chánh niêïm không loạn, chí tâm nghe kinh pháp mầu nhiệm này.
Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên nghĩa này, nên nói kệ rằng:
Nếu muốn cúng dường
Tất cả chư Phật
Muốn biết hạnh nguyện
Chư Phật ba đời
Cần phải đi đến
Thành thị, xóm làng,
Chỗ có kinh này,
Chí tâm nghe thọ
Kinh nhiệm mầu này
Không thể nghĩ bàn,
Công đức rộng lớn
Vô lượng, vô biên.
Hay khiến tất cả

* Trang 613 *
device

Chúng sinh giải thoát
Vượt vô lượng khổ
Biển lớn các cõi.
Kinh này sâu xa,
Đầu, giữa, sau thiện
Không thể nói được
Thí dụ so sánh
Giả sử hằng hà
Vi trần đại địa
Nước các biển lớn,
Tất cả các núi…
Những vật như thế
Không thể ví dụ
Nếu nhập kinh này
Tức nhập pháp tánh
Thâm hiểu pháp tánh
An trú pháp tánh
Tức ở trong kinh,
Kim Quang Minh này
Mà được thấy ta
Thích-ca Mâu-ni
A-tăng-kỳ kiếp
Không thể nghĩ bàn.
Sinh trong trời, người
Thường được vui sướng
Vì hay được nghe,
Tin hiểu kinh này.
Như vậy chứa nhóm
Vô lượng công đức,
Không thể nghĩ bàn
Đều đã đạt được
Tùy ở chỗ nào
Hoặc trăm do-tuần
Dẫu lửa cháy khắp
Cần phải vượt qua,

* Trang 614 *
device

Hoặc đến xóm làng
Hoặc A-lan-nhã,
Đến tại pháp hội
Chí tâm nghe giảng
Vì nghe kinh này
Ác mộng, độc dược,
Các thứ sao xấu,
Tai biến tật dịch…
Tất cả các việc
Đều bị tiêu diệt.
Tại chỗ đạo tràng
Ngồi trên pháp tòa,
Thuyết kinh điển này,
Viết chép đọc tụng
Vị Pháp sư ấy
Nếu xuống pháp tòa
Khi ấy đại chúng
Cũng thấy nơi đó
Vẫn có người thuyết,
Hoặc Phật Thế Tôn
Hoặc thấy tượng Phật
Tượng chư Bồ-tát
Bồ-tát Phổ Hiền,
Văn-thù-sư-lợi,
Đại sĩ Di-lặc
Và các hình tượng…
Thấy đủ tất cả
Những việc ấy xong
Lập tức biến mất,
Trở lại như trước.
Thành tựu tất cả
Công đức như thế,
Lại được chư Phật
Đồng thanh khen ngợi
Oai đức tướng mạo

* Trang 615 *
device

Vô lượng, vô biên.
Danh vang cùng khắp.
Hay trừ oan gia
Oán tặc phương khác,
Hay khiến lui tan.
Thân lực mạnh mẽ
Phá được cường địch.
Ác mộng tâm phiền…
Vô lượng nghiệp ác
Việc ác như vậy,
Đều được tiêu diệt.
Nếu vào quân trận
Thường hay thắng giặc,
Danh vang cùng khắp
Cõi Diêm-phù-đề
Cũng hay đánh dẹp
Tất cả oán địch,
Xa các việc ác,
Tu các việc lành.
Vào trận được thắng
Tâm thường vui vẻ.
Đại phạm Thiên vương
Trời Tam thập tam
Bốn vua Hộ thế
Kim cang Mật Tích
Chư vương quỷ thần
Đại tướng Tán Chỉ,
Quỷ Thiền-na-anh
Và Khẩn-na-la,
Rồng A-nậu-đạt,
Vua Ta-kiệt-la
Vua Ca-lầu-la
Thiên thần Đại Biện
Và trời Công Đức
Các vị Thiên thần

* Trang 616 *
device

Thượng thủ như thế,
Thường nên cúng dường
Người thuyết pháp này
Sinh trưởng tháp pháp
Không thể nghĩ bàn.
Chúng sinh xem thấy
Cung kính hoan hỷ.
Các vị Thiên vương
Cũng đều suy nghĩ
Rồi bảo nhau rằng,
Khiến chúng sinh này
Đều được thành tựu
Vô lượng oai đức.
Nếu hay đi đến
Chỗ pháp hội ấy
Người như thế là
Thành tựu thiện căn
Nếu có người nghe
Kinh sâu xa này
Sửa soạn trang nghiêm
Đến chỗ pháp hội
Tâm sinh chánh tín
Không thể nghĩ bàn
Cúng dường cung kính
Tháp pháp vô thượng,
Đại Bi như vậy,
Lợi ích chúng sinh
Tức là kho chứa
Vô lượng pháp bảo
Nhập vào pháp tánh
Sâu xa vô thượng
Do dùng tịnh tâm
Nghe kinh điển này,
Những người như thế
Đều đã cúng dường

* Trang 617 *
device

Vô lượng trăm ngàn
Chư Phật quá khứ
Do thiện căn ấy
Vô lượng nhân duyên
Nên mới nghe thọ
Kinh Kim Quang Minh,
Chúng sinh như vậy
Thường được vô lượng
Chư Thiên thần vương
Ái kính hộ vệ,
Đại biện công đức
Thiên vương Hộ thế
Vô lượng quỷ thần
Và các Lực sĩ…
Ngày đêm siêng năng,
Ủng hộ bốn phương,
Khiến không tai họa
Hằng lìa cảnh khổ,
Thích Đề-hoàn Nhân
Và Nhật Nguyệt Thiên
Diêm-ma-la vương
Các Thần gió, nước…
Thiên thần Vi-đà
Và Tỳ-nựu thiên,
Thiên thần Đại biện,
Và Tự tại Thiên
Thần lửa hết thảy…
Đại lực dũng mãnh
Thường hộ thế gian
Ngày đêm không rời
Đại Lực quỷ vương
Thần Na-la-diên,
Ma-hê-thủ-la
Hai mươi tám bộ
Tất cả quỷ thần,          

* Trang 618 *
device

Tán Chỉ đứng đầu
Trăm ngàn quỷ thần
Thần túc đại lực
Ủng hộ tất cả
Khiến không sợ sệt
Kim cang Mật Tích
Đại quỷ thần vương
Cùng với quyến thuộc
Năm trăm đồ đảng,
Tất cả đều là
Những Đại Bồ-tát.
Cũng đều ủng hộ
Người nghe kinh này
Ma-ni Bạt-đà
Đại quỷ thần Vương
Và Kim tỳ-la,
A-la-bà-đế,
Tân-đầu-lô-già,
Đại thần Huỳnh Đầu,
Mỗi mỗi vị thần,
Đều có năm trăm
Quỷ thần quyến thuộc
Cũng thường ủng hộ
Người nghe kinh này
Chất-đa Tư-na
A-tu-la vương
Và Càn-thát-bà
Na-la la-xà
Kỳ-na-ta-bà
Ma-ni càn-đà
Và Ni-kiền-đà,
Đại thần Chủ Mưa
Đại thần Ẩm Thực,
Ma-ha Già-trá
Kim sắc phát thần,

* Trang 619 *
device

Bán-kỳ quỷ thần
Và Bán-chi-la,
Xa-bát-la-bà,
Có oai đức lớn,
Bà-na-lợi thần
Đàm-ma-bạt-la,
Ma-kiệt-bà-la,
Châm phát quỷ thần,
Tú-lợi-mật-đa,
Lặc-na-sí-xa,
Ma-ha Bà-na,
Và Quân-đà-giá,
Kiếm-ma-xá-đế,
Lại có đại thần
Xa-la-mật-đế,
Hê-ma-bạt-đà,
Tát-đa-kỳ-lê,
Đa-hê-ba-hê,
A-già-bạt-la,
Chi-la-ma-già,
Ương-quật-ma-la
Những vị thần ấy
Đều có vô lượng.
Thần túc đại lực,
Thường hay ủng hộ
Những người nghe thọ
Kinh mầu nhiệm này
Rồng A-nậu-đạt,
Vua Ta-già-la,
Vua Mục-chân-lân
Vua Thi-bát-la
Vua Rồng Nan-đà
Vua Bạt-nan-đà
Tất cả như vậy
Trăm ngàn vua Rồng

* Trang 620 *
device

Dùng đại thần lực
Thường đến ủng hộ
Người nghe kinh này
Ngày đêm không rời.
Ba-lợi-la-hầu,
Vua A-tu-la,
Tỳ-ma-chất-đa,
Cho đến Mậu-chỉ,
Thiểm-ma-lợi-tử,
Ba-ha-lê-tử,
Khư-la-đằng-đà,
Cho đến Kiền-đà,
Tất cả đều là
Vua A-tu-la
Có thần lực lớn
Thường đến ủng hộ
Người nghe kinh này
Ngày đêm không rời,
Ha-lợi-đế-nam,
Các mẹ con quỷ,
Và năm trăm thần,
Thường đến ủng hộ
Người nghe kinh này
Hoặc ngủ hoặc thức,
Đại Quỷ Chiên-đà
Và Chiên-đà-lợi,
Các Cưu-la-nữ,
Cưu-la-đàn-đề,
Hút tinh khí người,
Những quỷ thần ấy,
Đều có đại lực
Thường hay ủng hộ
Người thọ trì kinh
Mười phương thế giới
Các trời Đại biện,

* Trang 621 *
device

Vô lượng Thiên nữ
Các trời Công đức,
Đều cùng quyến thuộc,
Địa thần Kiên Lao,
Những vị Đại thần,
Vườn, rừng, trái, hạt
Các vị thần ấy,
Sinh tâm hoan hỷ
Đều đến ủng hộ,
Người nào mến ưa
Gần gũi kinh này
Thì chính người ấy
Tăng mạng, sắc, lực
Công đức oai dung,
Trang nghiêm khác thường,
Các thứ ngôi sao,
Tai quái biến dị,
Đều bị biến mất,
Không thể lưu hại
Đêm nằm mộng dữ,
Thức dậy lo buồn
Việc ác như vậy,
Thảy đều tiêu diệt,
Địa thần Đại lực,
Thế phần rất nhiều,
Vì sức kinh này,
Biến được chất vị
Khắp cả đại địa
Đến cõi Kim cang
Dày mười sáu vạn
Tám ngàn do-tuần,
Bao nhiêu khí vị
Biến khắp trong đó,
Đều khiến tuôn ra
Đượm nhuần chúng sinh,

* Trang 622 *
device

Nhờ sức kinh này
Khiến được vị đất
Đều hiện trên mặt
Dày trăm do-tuần,
Cũng khiến chư Thiên
Được tinh khí nhiều,
Đầy đủ thân lực,
Vui vẻ an lạc,
Trong Diêm-phù-đề
Có các vị thần
Tâm sinh vui vẻ,
Thọ lạc vô lượng
Vì sức kinh này,
Chư Thiên hoan hỷ,
Trăm giống lúa trái,
Đều được tốt tươi,
Tòng lâm ruộng vườn
Bông hoa rộ nở,
Mùi thơm ngào ngạt
Đầy khắp tất cả,
Trăm thứ cỏ cây
Sinh trưởng tốt tươi,
Mềm mại ngay thẳng,
Không có tà vạy,
Trong Diêm-phù-đề
Có các Long nữ
Vô số vô lượng
Không thể nghĩ bàn,
Tâm sinh hoan hỷ
Mừng rỡ không lường.
Khắp mọi nơi chốn
Ao hoa trang nghiêm
Ở trong ao ấy.
Sinh đủ thứ hoa:
Hoa Ưu-bát-la

* Trang 623 *
device

Hoa Ba-đầu-ma
Hoa Câu-vật-đầu,
Hoa Phân-đà-lỵ
Ở nơi cung điện
Trừ các mây mù,
Khiến trong bầu trời
Không có bụi che
Bốn phương trong suốt,
Sáng sủa sạch sẽ,
Mặt trời chói lọi,
Phóng ngàn ánh sáng,
Chờn vờn đẹp đẽ
Soi chỗ tối tăm,
Vàng Diêm-phù-đàn
Dùng làm cung điện
Ở vào trong đó
Công đức vô lượng
Cả Nhật Thiên tử
Cho đến Nguyệt thiên,
Vì nghe kinh này
Tinh khí đầy đủ
Nhật Thiên tử này
Xuất Diêm-phù-đề,
Tâm sinh vui vẻ
Phóng ra vô lượng
Ánh sáng bủa khắp
Chiếu soi các phương
Ngay lúc xuất hiện
Phóng lưới ánh sáng
Làm nở hoa sen
Ở trong các ao
Trong Diêm-phù-đề
Vô lượng trái hạt
Tùy thời thành thục
Chúng sinh no đủ

* Trang 624 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665