LOGO VNBET
Nay là Điều-đạt.
Bấy giờ cọp mẹ
Là Kiều-đàm-di
Bảy con cọp con
Năm vị Tỳ-kheo
Là Xá-lợi-phất,
Và Mục-kiền-liên.
Bấy giờ, Đại vương Ma-ha La-đà và các vương phi buồn khóc thảm thiết, ai nấy đều cởi chuỗi ngọc anh lạc trên thân đưa cho mọi người, đi vào rừng trúc thâu lấy xá-lợi và xây ngay chỗ đó ngôi tháp bằng bảy báu.
Vương tử Ma-ha Tát-đỏa bấy giờ, khi sắp xả thân có thệ nguyện rằng: “Nguyện xá-lợi tôi ở đời vị lai trải qua nhiều kiếp, thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.”
Thọ thần Nữ Thiên, ấy là nhân duyên xa xưa mà ta phải lễ tháp.
Lúc bấy giờ vì thần lực của Phật nên tháp bảy báu ấy liền biến mất.
Khi Phật nói kinh này, vô lượng, vô số chư Thiên và loài người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

                                                  Phẩm 18: TÁN PHẬT
Lúc bấy giờ, có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng Bồ-tát, từ thế giới này đi đến cõi nước của Đức Kim Bảo Cái Sơn Như Lai. Khi đến nơi rồi, toàn thân rạp xuống đất làm lễ Đức Phật và lui đứng một bên, chắp tay hướng về phía Phật. Tất cả đồng thanh nói lời tán thán:
Thân của Như Lai
Sắc vàng vi diệu
Ánh sáng rực rỡ
Như núi vàng lớn.
Thân thể dịu dàng
Như hoa sen vàng
Vô lượng tướng tốt

* Trang 653 *
device

Tự trang nghiêm thân.
Nét đẹp theo hình
Thân hình thanh tịnh
Sáng suốt vô ngần
Như núi vàng ròng,
Trong sạch không dơ
Như vừng trăng sáng
Tiếng nói rỗng rang
Như tiếng Phạm Thiên,
Như tiếng Sư tử
Như tiếng sấm vang
Sáu thứ thanh tịnh
Âm thanh vi diệu.
Ca-lăng-tần-già
Tiếng chim Khổng tước
Thanh tịnh vô cấu
Oai đức đầy đủ,
Trăm phước tướng hảo
Trang nghiêm thân Phật
Ánh sáng chiếu xa
Không có giới hạn.
Trí tuệ vắng lặng
Không còn ái nhiễm
Thế Tôn thành tựu
Vô lượng công đức.
Ví như biển lớn
Núi báu Tu-di
Vì các chúng sinh
Sinh tâm thương xót.
Ở đời vị lai
Ban cho an lạc
Lời Như Lai nói
Nghĩa sâu đệ nhất.
Khiến cho chúng sinh
Vắng lặng an ổn

* Trang 654 *
device

Ban cho chúng sinh
Vô lượng vui sướng.
Giảng diễn diệu pháp
Cam lồ vô thượng
Rộng mở pháp môn
Cam lồ vô thượng,
Vào khắp tất cả
Nhà cửa an vui
Khiến cho chúng sinh
Đều được giải thoát.
Qua khỏi vô lượng
Biển khổ ba cõi
An trú chánh đạo
Không còn lo khổ.
Như Lai Thế Tôn
Công đức trí tuệ
Lực đại Từ bi
Tinh tấn, phương tiện,
Vô lượng như vậy
Không thể tính kể
Chúng con ngày nay
Không thể nói hết.
Chư Thiên, loài người
Ở vô lượng kiếp
Hết sức nghĩ lường
Không thể biết được.
Như Lai đã có
Công đức trí tuệ
Biển lớn vô lượng
Con nay khen ngợi.
Công đức Như Lai
Như một giọt nhỏ
Trăm ngàn ức phần
Không thể nói một.
Nếu như con được

* Trang 655 *
device

Góp phần công đức
Hồi hướng chúng sinh
Chứng Vô thượng đạo.
Bấy giờ, Bồ-tát Tín Tướng ở trong pháp hội này liền rời tòa đứng dậy, trịch vai áo phải, quỳ gối sát đất, chắp tay hướng Phật mà tán thán rằng:
Thế Tôn trăm phước
Tướng hảo nhiệm mầu
Công đức cao sâu
Trang nghiêm thân thể.
Thân tịnh chiếu xa
Nhìn hoài không chán
Như mặt trời sáng
Chiếu khắp hư không.
Ánh sáng rực rỡ
Vô lượng, vô biên
Cũng như vô số
Trân bảo chất chồng,
Ánh sáng năm sắc
Xanh, hồng, đỏ, trắng
Như khối lưu ly
Pha lê vàng ròng,
Sáng rực hư không
Thấu đến các núi
Có thể chiếu xa
Vô lượng cõi Phật.
Hay diệt vô lượng
Khổ não chúng sinh
Lại hay ban cho
Niềm vui tuyệt diệu.
Các căn thanh tịnh
Nhiệm mầu bậc nhất
Chúng sinh ưa thấy
Không có nhàm chán,
Tóc xanh mướt, mềm

* Trang 656 *
device

Như lông Khổng tước
Như các ong chúa
Đậu trên hoa sen.
Thanh tịnh đại Bi
Công đức trang nghiêm
Vô lượng chánh định
Và đức đại Từ.
Công đức như vậy
Đều đã đầy đủ
Tướng tốt đẹp đẽ
Trang nghiêm thân thể,
Tất cả công đức
Giúp thành Chánh giác
Như Lai có thể
Điều phục chúng sinh.
Khiến tâm mềm mỏng
Hưởng thọ vui sướng
Tất cả công đức
Thâm diệu trang nghiêm.
Cũng được mười phương
Chư Phật tán thán
Hào quang chiếu sáng
Khắp cả muôn nơi,
Như ánh mặt trời
Chiếu khắp hư không
Công đức thành tựu
Như núi Tu-di.
Thị hiện khắp cùng
Khắp cả thế giới
Răng trắng kín bằng
Giống như ngọc tuyết,
Đức như mặt trời
Chiếu sáng trên không
Hào tướng giữa mày
Xoáy vòng bên phải,

* Trang 657 *
device

Ánh sáng chói ngời
Như ngọc lưu ly
Thân tướng vi diệu
Sáng như mặt trời.
Lúc ấy thần cây Đạo tràng Bồ-đề lại tán thán:
Nam-mô Thanh tịnh
Vô lượng Chánh giác
Pháp mầu sâu xa
Tùy thuận biết hết.
Xa lìa tất cả
Phi đạo, phi pháp
Tự vượt ra khỏi
Thành Phật Chánh giác.
Biết hữu, Phi hữu
Bản tánh thanh tịnh
Hy hữu! Hy hữu!
Công Đức Như Lai.
Hy hữu! Hy hữu!
Biển lớn Như Lai
Hy hữu! Hy hữu!
Như núi Tu-di.
Hy hữu! Hy hữu!
Hạnh Phật vô biên
Hy hữu! Hy hữu!
Đức Phật ra đời.
Như hoa Ưu-đàm
Một lần xuất hiện
Hy hữu! Như Lai
Vô lượng đại Bi.
Thích-ca Mâu-ni
Mặt trời giữa người
Vì muốn ích lợi
Cho các chúng sinh.
Nên thuyết tôn kinh
Nhiệm mầu như vậy

* Trang 658 *
device

Hay thay! Như Lai
Các căn vắng lặng
Mà lại đi vào
Thành lớn thiện tịch.
Vô cấu thanh tịnh
Tam-muội sâu xa
Vào chỗ chư Phật
Đã từng tu hành.
Tất cả Thanh văn
Thân đều vắng lặng
Đấng Lưỡng Túc Tôn
Hành xứ cũng không.
Tất cả các pháp
Vô lượng như thế
Suy thấu tánh tướng
Cũng đều vắng lặng.
Tất cả chúng sinh
Tánh tướng cũng không
Vì tâm cuồng ngu
Không thể biết rõ.
Con thường niệm Phật
Ưa thấy Thế Tôn
Lại thường thệ nguyện
Không xa Đức Phật
Thường ở dưới đất,
Quỳ thẳng chắp tay
Hết lòng luyến mộ
Muốn thấy Đức Phật
Con thường tu hành,
Tối thượng Đại bi,
Buồn khóc rơi lệ,
Muốn được thấy Phật,
Con thường khát ngưỡng
Muốn được thấy Phật
Vì lẽ ấy nên

* Trang 659 *
device

Lửa lo thiêu đốt
Cúi xin Thế Tôn
Ban cho Từ bi,
Nước Pháp trong mát
Để diệt lửa phiền,
Thế Tôn từ mẫn
Bi tâm vô biên
Xin khiến cho con
Thường được thấy Phật.
Thế Tôn thường hộ
Tất cả trời, người
Thế nên con nay
Khát ngưỡng muốn thấy
Thân của Thanh văn
Giống như hư không,
Nắng, huyễn, vang, hóa
Như trăng trong nước.
Tánh của chúng sinh
Như trong giấc mộng
Như Lai hành xứ
Tịnh như lưu ly
Vào nơi pháp xứ
Cam lồ vô thượng.
Hay ban chúng sinh
Vô lượng an lạc
Hành xứ Như Lai
Nhiệm mầu sâu xa
Tất cả chúng sinh
Không thể biết được
Thần Tiên ngũ thông
Và các Thanh văn,
Tất cả Duyên giác
Cũng không thể biết.
Con nay không nghi
Việc làm của Phật

* Trang 660 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665