LOGO VNBET
Vì lợi ích trời người
Từ đất mà vọt lên.
Bấy giờ, khi Đức Thế Tôn nói nhân duyên thuở xưa, vô lượng, vô số trời, người, đại chúng đều rất bi hỷ khen chưa từng có, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Phật lại bảo thần cây rằng:
–Ta vì báo ân nên đảnh lễ cung kính!
Đức Phật thu thần lực lại, ngôi tháp ấy trở lại biến mất vào trong đất.
 
                   Phẩm 27: BỒ-TÁT ĐƯỢC MƯỜI PHƯƠNG TÁN THÁN

Bấy giờ, khi Như Lai Đức Thích-ca Mâu-ni nói kinh này, ở thế giới mười phương có vô lượng trăm ngàn vạn ức các Bồ-tát đều từ cõi nước của mình đi đến núi Thứu phong. Tới chỗ Đức Thế Tôn, năm vóc sát đất, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi một lòng chắp tay, đồng thanh khen ngợi:
Thân Phật vi diệu màu vàng ròng
Ánh sáng chiếu khắp như núi vàng
Như hoa sen thanh tịnh mềm mại
Vô lượng ánh sáng đẹp rực rỡ!
Ba mươi hai tướng khắp trang nghiêm
Tám mươi vẻ đẹp đều viên mãn
Ánh sáng tỏa chiếu không ai bằng
Thanh tịnh như trăng rằm sáng tỏ
Tiếng Phật trong suốt rất vi diệu
Như sư tử rống tiếng rền vang
Tám loại vi diệu, ứng căn cơ
Hơn hẳn tiếng Ca-lăng-tần-già
Diệu tướng trăm phước tự trang nghiêm
Ánh sáng đầy đủ, rất thanh tịnh.
Trí tuệ lắng sáng như biển cả
Công đức rộng lớn như hư không

* Trang 1066 *
device

Hào quang chiếu sáng cõi mười phương
Tùy duyên cứu giúp các hữu tình.
Phiền não, ái nhiễm… đều trừ hết
Luôn thắp đuốc pháp chẳng nghỉ dừng
Xót thương, lợi ích các chúng sinh
Hiện tại, vị lai ban an lạc
Thường vì tuyên nói Đệ nhất nghĩa
Khiến chứng chân tịch tịnh Niết-bàn.
Phật nói pháp cam lộ thù thắng
Ban cho nghĩa cam lộ vi diệu
Dẫn vào thành Niết-bàn cam lộ
Khiến được vui vô vi cam lộ.
Thường ở trong biển cả sinh tử
Giải thoát khổ tất cả chúng sinh
Khiến họ được ở đường yên ổn
Luôn ban vui như ý, khó bàn!
Biển Đức Như Lai rất sâu rộng
Chẳng thể thí dụ mà biết được!
Thường khởi đại Bi đối chúng sinh
Tinh tấn, phương tiện, luôn chẳng dừng.
Biển trí Như Lai không bờ bến
Tất cả trời, người cùng suy lường
Giả sử trong ngàn vạn ức kiếp
Chẳng thể được biết một ít phần.
Con nay lược khen công đức Phật
Chỉ một giọt trong biển Đức Phật!
Hồi hướng phước ấy cho chúng sinh
Nguyện quả Bồ-đề mau chứng thành!
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Bồ-tát rằng:
–Hay thay! Hay thay! Các ông có thể khéo léo khen ngợi công đức của Phật, lợi ích cho hữu tình, thực hành các việc Phật rộng rãi, có thể diệt các tội, sinh ra vô lượng phước.

* Trang 1067 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665