LOGO VNBET
Phẩm 28: BỒ-TÁT DIỆU TRÁNG KHEN NGỢI
 
Bấy giờ, Bồ-tát Diệu Tràng liền đứng dậy, sửa lại áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật khen ngợi rằng:
Mâu-ni tướng trăm phước viên mãn
Vô lượng công đức tự trang nghiêm
Rộng lớn, thanh tịnh người ưa nhìn
Giống như ánh sáng ngàn mặt trời
Chói lọi vô biên, sáng rực rỡ
Như nhiều châu báu, tướng trang nghiêm
Như mặt trời mọc ánh lên không
Hồng, trắng rõ ràng, xen sắc vàng
Như ánh sáng vàng soi chiếu
Có thể khắp cùng trăm ngàn cõi
Diệt vô lượng khổ chúng sinh
Ban vô biên an lạc thắng diệu
Các tướng đầy đủ đều nghiêm tịnh
Chúng sinh ưa nhìn, không nhàm chán
Đầu tóc mềm mại, màu xanh biếc
Như trên hoa đẹp nhiều ong đen
Thanh tịnh, trang nghiêm, đại Hỷ, Xả
Đại Từ, đại Bi đều đầy đủ
Tướng tốt vi diệu tự trang nghiêm
Thành tựu nhờ pháp phần Bồ-đề
Như Lai ban cho nhiều phước lợi
Khiến họ thường được an lạc lớn.
Các đức vi diệu cùng trang nghiêm
Ánh sáng soi khắp ngàn muôn cõi
Ánh sáng Như Lai rất viên nãm
Như mặt trời sáng khắp hư không
Phật như Tu-di công đức đủ
Hay thị hiện khắp cùng mười phương
Kim khẩu Như Lai đẹp trang nghiêm

* Trang 1068 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665