LOGO VNBET
Răng trắng, đều, kín như ngọc tuyết.
Nét mặt Như Lai không ai bằng
Tướng bạch hào xoay về bên phải
Sáng thuần tươi trắng, như pha lê
Giống như trăng rầm giữa hư không.
Đức Phật bảo Bồ-tát Diệu Tràng:
–Ông có thể khen ngợi công đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn như vậy, làm lợi ích cho tất cả, khiến cho những người chưa biết đều thuận theo tu học.
 
          Phẩm 29: THẦN CÂY BỒ-ĐỀ KHEN NGỢI
Bấy giờ, thần cây Bồ-đề cũng dùng kệ khen ngợi Đức Thế Tôn rằng:
Kính lễ Như Lai Tuệ thanh tịnh
Kính lễ tuệ thường cầu chánh pháp
Kính lễ tuệ xa lìa phi pháp
Kính lễ tuệ luôn không phân biệt
Hy hữu Thế Tôn vô biên hạnh
Hy hữu khó thấy như Ưu-đàm
Hy hữu như biển trấn núi chúa
Hy hữu Thiện Thệ sáng vô lượng
Hy hữu Điều Ngự nguyện Từ lớn
Hy hữu dòng Thích hơn mặt trời
Giảng nói kinh điển quý báu này
Thương xót lợi ích cho quần sinh
Mâu-ni Tịch Tịnh, các căn định
Nhập vào thành Niết-bàn tịch tịnh
An trụ môn Thiền định tịch tịnh
Biết rõ cảnh giới sâu tịch tịnh
Đấng Lưỡng Túc Tôn trụ Tịch không.
Thân đệ tử Thanh văn cũng không
Thể tính tất cả pháp đều không

* Trang 1069 *
device

Tất cả chúng sinh đều không tịch
Con thường nhớ nghĩ các Thế Tôn
Con thường ưa thấy các Đức Phật
Con thường phát khởi lòng ân cần
Thường được gặp gỡ mặt trời Phật
Con thường đảnh lễ đấng Thế Tôn
Nguyện luôn khát ngưỡng, lòng chẳng bỏ
Buồn khóc rơi lệ, không gián đoạn
Thường được phụng sư, chẳng biết chán
Nguyện sinh Thế Tôn khởi tâm Bi
Cho con thấy dung nhan hòa dịu
Phật và Thanh văn chúng thanh tịnh
Nguyện thường cứu giúp khắp trời, người
Thân Phật thanh tịnh như hư không
Như huyễn, dợn nắng, trăng đáy nước
Nguyện nói pháp cam lộ Niết-bàn
Sinh ra tất cả các công đức
Cảnh giới thanh tịnh của Thế Tôn
Từ Bi, chánh hạnh chẳng nghĩ bàn
Thanh văn, Duyên giác chẳng thể lường
Đại tiên Bồ-tát chẳng đo được
Nguyện xin Như Lai thương xót con
Thường cho con thấy thân đại Bi
Ba nghiệp không mệt phùng từ tôn
Mau thoát sinh tử, về chân tế.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe lời khen này xong, dùng âm thanh Phạm bảo thần cây rằng:
–Hay thay! Hay thay! Này Thiện nữ thiên! Người có thể đối với Pháp thân thanh tịnh, chân thật không hư dối của ta mà tự lợi, lợi tha tuyên dương tướng vi diệu. Công đức này sẽ khiến cho ngươi mau chứng Bồ-đề vô thượng. Tất cả hữu tình đồng tu tập, nếu ai được nghe đều vào cửa pháp Cam lộ vô sinh.

* Trang 1070 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665