LOGO VNBET
   KINH KIM QUANG MINH TỐI
              THẮNG VƯƠNG

                      QUYỂN 5
Phẩm 7: LIÊN HOA DỤ TÁN (KAMALĀKARA)

 
Bấy giờ, Đức Phật bảo thần cây Bồ-đề rằng:
–Này Thiện nữ thiên! Ngươi nay nên biết, ông Diệu Tràng nằm mơ thấy trống vàng vi diệu phát ra âm thanh lớn nhiệm mầu, khen công đức của Phật cùng pháp Sám hối. Do nhân duyên này, ta sẽ giảng nói việc ấy cho các ngươi. Các ngươi nên lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ càng. Thuở quá khứ có vị vua tên là Kim Long Chủ thường dùng ví dụ tán thán hoa sen để khen ngợi chư Phật ba đời trong mười phương.
Đức Phật liền vì đại chúng nói lời khen ấy rằng:
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại
An trụ trong thế giới mười phương
Con nay chí thành cúi đầu lễ
Nhất tâm khen ngợi các Tối thắng
Đấng Mâu-ni thanh tịnh vô thượng
Thân sáng rực rỡ như vàng ròng
Âm thanh Phật, hơn hẳn tất cả
Như tiếng sấm vang trời Đại phạm
Tóc bóng đẹp như ong đen chúa
Uyển chuyển xoăn đều màu xanh biết
Răng trắng kín đều như kha tuyết
Bằng thẳng hiển hiện tỏa ánh sáng
Mắt thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm
Giống như cánh hoa sen xanh lớn.
Tướng lưỡi rộng dài rất mềm mại

* Trang 940 *
device

Ví như trong nước hiện sen hồng.
Giữa hai chân mày, tướng bạch hào
Màu pha lê, xoắn về bên phải
Làn mi dài nhỏ như trăng non
Màu sắc rực rỡ như ong chúa.
Mũi cao dài thẳng như đỉnh vàng
Tướng hoàn hảo tỏa sáng, thanh tịnh
Làn hương vi diệu cả thế gian
Khi nghe liền biết đang ở đâu
Thân Phật màu vàng ròng tối thắng
Tướng mỗi sợi lông đều giống nhau
Xoắn về phải, mềm mại, xanh biết
Ánh sáng vi diệu, không gì sánh.
Khắp thân tỏa sáng màu rực rỡ
Soi chiếu thế giới khắp mười phương
Diệt khổ cho chúng sinh ba cõi
Khiến tất cả họ đều an lạc.
Trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ
Đường A-tu-la, trời và người
Khiến họ trừ diệt mọi khổ sở
Luôn được tự nhiên vui yên ổn
Ánh sáng nơi thân thường chiếu khắp
Như nước vàng ròng không gì sánh.
Khuôn mặt tròn sáng như trăng rằm
Môi đỏ đẹp như quả Tần-bà
Bước đi uy nghi như sư tử
Thân sáng như mặt trời mới mọc
Cánh tay thon dài xuống quá gối
Giống như cành Ta-la buông rũ
Vầng sáng một tầm chiếu vô biên
Như trăm ngàn mặt trời rực rỡ
Đến được khắp tất cả cõi Phật
Tùy theo chỗ ở độ quần sinh
Lưới sáng thanh tịnh không gì bằng
Sáng soi đầy khắp trăm ngàn cõi

* Trang 941 *
device

Chiếu khắp mười phương không chướng ngại
Tất cả tối tăm đều diệt tan.
Ánh từ Thiện thệ thường ban vui
Màu vi diệu núi vàng ròng
 Chiếu đến tất cả trăm ngàn cõi
Chúng sinh gặp được đều giải thoát.
Thân Phật thành tựu vô lượng phước
Tất cả công đức cùng trang nghiêm
Là Bậc Tôn quý, vượt ba cõi
Thù thắng, thế gian không ai bằng.
Tất cả chư Phật đời quá khứ
Bằng số bụi trần trong đại địa
Phật mười phương vị lai, hiện tại
Cũng nhiều như bụi trần đại địa
Con xin chí thành thân, ngữ, ý
Cúi đầu quy y Phật ba đời
Khen ngợi biển công đức vô biên
Đủ loại hương hoa đều cúng dường.
Giả sử miệng con có ngàn lưỡi
Vô lượng kiếp tán thán Như Lai
Công đức Thế Tôn không thể bàn
Tối thắng sâu xa khó diễn bày
Giả sử con có trăm ngàn lưỡi
Khen một công đức một Thế Tôn
Trong một phần nhỏ con khó biết
Huống công đức chư Phật vô biên
Giả sử đại địa, các cõi trời
Cho đến Hữu đảnh đều là biển
Dùng sợi lông đếm biết giọt nước
Một công đức Phật rất khó lường.
Con xin chí thành thân, ngữ, ý
Lễ khen công đức Phật vô biên
Phước báo thù thắng khó nghĩ bàn
Bố thí chúng sinh mau thành Phật
Vua ấy khen ngợi Như Lai rồi

* Trang 942 *
device

Tâm càng sâu xa phát thệ nguyện
Nguyện con sẽ ở đời vị lai
Sinh tại vô lượng, vô số kiếp
Trong mơ thường thấy trống vàng lớn
Được nghe âm thanh pháp Sám hối.
Ví hoa sen khen công đức Phật
Nguyện thành chánh giác, chứng vô sinh
Một lần chư Phật hiện ở đời
Trong năm ngàn kiếp khó được gặp.
Đêm mơ thường nghe tiếng trống mầu
Ngày thì theo đó luôn Sám hối
Con sẽ tu viên mãn sáu độ
Cứu vớt chúng sinh khỏi biển khổ
Sau sẽ được thành Vô thượng giác
Cõi Phật thanh tịnh không thể bàn
Trống vàng vi diệu dâng cúng Phật
Khen công đức chân thật Thế Tôn.
Nhờ đó sẽ gặp Phật Thích-ca
Thọ ký cho con thành Chánh giác.
Hai con: Kim Long và Kim Quang
Quá khứ từng là Thiện tri thức
Đời đời nguyện sinh vào nhà con
Được thọ ký Bồ-đề vô thượng.
Nếu chúng sinh không ai cứu giúp
Chịu khổ mãi mãi trong luân hồi
Con nguyện đời sau làm chỗ tựa
Khiến họ luôn luôn được an vui.
Các khổ ba cõi nguyện trừ diệt
Đều được chỗ an vui như ý
Ở đời sau tu đạo Bồ-đề
Đều như quá khứ, thành Thế Tôn.
Nguyện phước sám hối Kim Quang này
Cạn hẳn biển khổ, tội tiêu tan
Nghiệp chướng phiền não đều dứt sạch
Khiến con mau được quả thanh tịnh.

* Trang 943 *
device

Biển cả phước trí không bờ bến
Sâu không đáy, lìa bẩn sạch trong
Nguyện con được biển công đức ấy
Mau thành đại Bồ-đề vô thượng.
Nhờ lực sám hối Kim Quang này
Được phước đức ánh sáng thanh tịnh
Đã được ánh sáng thanh tịnh rồi
Dùng ánh sáng trí soi tất cả.
Nguyện ánh sáng thân con bằng Phật
Phước đức trí tuệ như Thế Tôn
Bậc tôn quý trong mọi thế giới
Uy lực tự tại không ai bằng.
Nguyện siêu việt biển khổ hữu lậu
Biển vui vô vi, nguyện tự tại
Nguyện thường đầy biển phước hiện tại
Biển trí vị lai, nguyện viên mãn
Nguyện đất nước con vượt ba cõi
Công đức thù thắng được vô biên
Những người hữu duyên cùng sinh đến
Đều được mau thành trí thanh tịnh!
Diệu tràng, ông nên biết
Quốc vương Kim Long Chủ
Từng phát nguyện như vậy
Người đó là thân ông
Hai người con lúc trước
Kim Long và Kim Quang
Tức Ngân Tướng, Ngân Quang.
Đã được Ta thọ ký
Đại chúng nghe nói xong
Đều phát tâm Bồ-đề
Nguyện hiện tại, vị lai
Luôn nương sám hối này!

* Trang 944 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665