LOGO VNBET
                            Phẩm 8: ĐÀ-LA-NI KIM THẮNG
                               (HIRA
ṆYAVA-TĪ- DHĀRAṆĪ)

Bấy giờ, ở giữa chúng Đức Thế Tôn, bảo Đại Bồ-tát Thiện Trụ:
–Này thiện nam! Có Đà-la-ni tên là Kim Thắng. Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn gần gũi và muốn gặp các Đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại để cung kính cúng dường thì nên thọ trì Đà-la-ni này. Vì sao? Vì Đà-la-ni này chính là mẹ của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy nên, ông phải biết người thọ trì Đà-la-ni này là đã đầy đủ phước đức lớn, đã ở chỗ vô lượng Phật đời quá khứ gieo trồng các căn lành nên nay mới được thọ trì, đối với giới thanh tịnh, chẳng hủy, chẳng khuyết, không có chướng ngại, chắc chắn thể nhập được vào pháp môn sâu xa.
Đức Thế Tôn liền nói phép trì chú: Trước hết là xưng danh hiệu chư Phật và Bồ-tát, chí tâm cung kính đảnh lễ, sau đó mới tụng chú:
Nam-mô Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật.
Nam-mô chư Đại Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Thanh văn, Duyên giác Nhất Thiết Thánh Hiền.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Đông Phương Bất Động Phật.
Nam-mô Nam Phương Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật.
Nam-mô Bắc Phương Thiên Cổ Âm Vương Phật.
Nam-mô Thượng Phương Quảng Chúng Đức Phật.
Nam-mô Hạ Phương Minh Đức Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Hướng Tích Phật.
Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Bình Đẳng Kiến Phật.
Nam-mô Bảo Kế Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.

* Trang 945 *
device

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Vương Phật.
Nam-mô Hoa Nghiêm Quang Phật.
Nam-mô Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Thượng Quang Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam-mô Quan Sát Vô Úy Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Vô Úy Danh Xưng Phật.
Nam-mô Tối Thắng Vương Phật.
Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Địa Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Kim Cang Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Vô tận Ý Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Từ Thị Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Thiện Tuệ Bồ-tát Ma-ha-tát.
Rồi Đức Phật nói Đà-la-ni rằng:
Nam mô hát lại đát na đát lại dạ dã, đát điệt tha, quân đệ, quân đệ, củ chiết lệ, củ chiết lệ, nhất trất lí, mật trất lí, tá ha (Namo ratna-trayāya tadyathā kunte kunte kuzate kuzale kuzale icchili mitili svāhā).
Đức Phật bảo Bồ-tát Thiện Trụ rằng:
–Đà-la-ni này chính là mẹ của các Đức Phật trong ba đời. Nếu thiện nam, thiện nữ nào trí chú này thì có thể sinh ra vô lượng, vô biên công đức là đã cúng dường cung kính tôn trọng tán thán vô số chư Phật. Các Đức Phật ấy đều vì người này mà thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu người nào trì chú này thì tùy theo mong muốn về y phục, thức ăn, của cải, học rộng, thông minh, trí tuệ, không bệnh, sống lâu được phước rất nhiều, theo điều cầu nguyện đều được như ý. Này Thiện trụ! Người trì chú này thì dù chưa chứng Bồ-đề vô thượng vẫn thường cùng ở chung với Bồ-tát

* Trang 946 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665