LOGO VNBET
Đại chúng nghe lời nói của Đức Phật rồi, hoan hỷ tín thọ, phụng hành.
 
                                  Phẩm 15: THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI (Phần 1)

Bấy giờ, Thiên nữ Đại Biện Tài, ở giữa đại chúng, liền đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bạch:
–Bạch Thế Tôn! Nếu có Pháp sư nói kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này thì con sẽ làm tăng thêm trí tuệ cho vị ấy, trang nghiêm đầy đủ các ngôn từ biện luận. Nếu vị Pháp sư đó, văn tự câu nghĩa ở trong kinh, có chỗ nào quên, con đều khiến cho nhớ được tất cả, có thể khai ngộ khéo léo, lại ban cho Đà-la-ni tổng trì vô ngại. Lại nữa, kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này, được những hữu tình đã ở chỗ trăm ngàn Phật gieo trồng các căn lành, thường thọ trì thì ở Thiệm-bộ châu lưu hành rộng rãi, nên không bị mai một; lại khiến cho vô lượng hữu tình nghe kinh điển này đều được biện tài linh lợi chẳng thể nghĩ bàn, đại tuệ vô tận, hiểu biết rõ ràng về các luận và các nghề khéo, có thể ra khỏi sinh tử, mau đạt đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, trong đời hiện tại, được tăng thêm tuổi thọ, những vật dụng sinh hoạt đều được đầy đủ. Bạch Thế Tôn! Con sẽ vì vị pháp sư thọ trì kinh này và các hữu tình khác ưa nghe kinh điển này mà nói cho họ phép tắm gội bằng thần chú và thuốc. Người đó có các sao xấu, tai nạn, cùng lúc mới sinh sao tùy thuộc trái nhau, khổ về dịch bệnh, chiến trận đấu tranh, ác mộng quỷ thần, bùa ngải, yểm mị, chú thuật, thây chết đứng lên… những điều ác làm chướng nạn như vậy đều khiến cho trừ diệt. Người có trí nên làm theo phép tắm gội như vậy, phải chọn lấy ba mươi hai vị thuốc thơm, như là xương bồ, ngưu hoàng, mục túc, xạ hương, hùng hoàng, hợp hôn thọ, bạch bì, khung cùng, câu kỹ căn, tùng chi, quế bì, hương phụ tử, trầm hương, chiên-đàn, linh lăng hương, đinh tử, uất kim, bà luật cao, vi hương, trúc hoàng, tế đậu khấu, cam tùng, hoắc hương, mao căn hương, sất chi, ngải nạp, an tức hương, giới tử, mã cần, long hoa tu, bạch giao, thanh mộc phân lượng đều bằng nhau.

* Trang 985 *
device

Vào ngày của sao Bố sái (Pusya), trộn chung giã nát, lấy bột hương ấy, phải dùng chú này chú nguyện vào đó một trăm lẻ tám biến chú rằng:
Đát điệt tha, tô ngật lật đế, ngật lật đế ngật lật đế kiếp ma đát lý, thiệm nộ yết la trệ, hác yết lạt trệ, nhân đạt la xà lợi nhị, thước yết lại trệ- bát thiết điệt đệ, a phạt để yết tế, kế na củ đổ củ đổ, cước ca tỵ lệ, kiếp tỵ lệ kiếp tỵ lệ mạt để, thi la mạt để na để độ la mạt để lý, ba phạt trĩ bạn trĩ lễ, thất lệ thất lệ tát để tất thể đệ tá ha (Tadyathā sukqti kqti kqti kāmatale jankarati ukarati indrajalini śakarante vācacile abant-i(ka)kasikena kudu (kudu)… khakavile kapile kapile kapilamati śīlamati sandhiduramati paba-(da)ka bhaưcile Śire Śile  satyasthite svāhā).
Nếu khi ưa như pháp tắm gội,
Làm đàn trắng tám khuỷu tay vuông
Nên ở chỗ tịch tịnh yên ổn
Tâm luôn nghĩ đến việc mong cầu.
Nên trát phân bò làm đàn tràng
Các hoa đẹp rải khắp lên trên
Phải dùng đồ vàng, bạc tinh khiết
Đựng đầy vị ngon, sữa, mật ong.
Ở chỗ bốn cửa đàn tràng ấy
Bốn người thủ hộ pháp như thường
Sai bốn đồng tử đẹp, trang nghiêm
Bưng bình nước đứng ở bốn góc
Ở đây thường đốt hương An tức
Năm loại âm nhạc trỗi chẳng dứt
Phướn, lọng trang nghiêm lụa ngũ sắc
Đặt ở bốn bên của đạo tràng.
Bên trong đàn tràng có gương sáng
Bốn góc đều có dao và tên
Chính giữa đàn tràng chôn chậu lớn
Nên dùng ván thấm đặt bên trên.
 Dùng bột thơm đã hòa nước nóng
Cũng đặt ở bên trong đàn tràng

* Trang 986 *
device

Sắp đặt đầy đủ như thế xong
Sau đó mới tụng chú kiết đàn.
Chú kết giới rằng:
Đát điệt tha, at lạc kế, na dã nê tứ lệ nhì lệ kỳ lệ, xí xí lệ tá ha (Tadyathā anrake nayane hile mile gile kikile svāhā).
Kết giới như vậy  xong
Mới vào trong đàn tràng
Chú nguyện hai mốt biến
Rồi vẩy nước bốn phương.
Thứ đến chú nước thơm
Một trăm lẻ tám lần
Vây màn lại bốn bên
Sau đó tắm gội thân.
Chú nguyện vào nước và nước thuốc bằng chú rằng:
Đát điệt tha, tác yết trí, tỳ yết trí, tỳ yết trà phạt để, tá ha (Tadyathā sugati vigati vigaca vade svāhā).
Khi tắm gội xong, nước thuốc tắm gội ấy và thức ăn thức uống cúng dường ở trong đàn tràng đều đem bỏ bên trong sông, ao, phần còn lại đều gồm lấy. Tắm xong như vậy, mặc áo sạch sẽ, hành giả ra khỏi đàn tràng, vào trong tịnh thất, vị thầy chú nguyện dạy cho người ấy phát thệ nguyện rộng lớn: Đoạn trừ hẳn mọi điều ác, thường tu hành các điều thiện, đối với loài hữu tình, phát khởi lòng đại Bi. Do nhân duyên này hành giả đạt được vô lượng phước báo như ý nguyện.
Lại nói kệ tụng rằng:
Nếu có các chúng sinh bệnh khổ
Đủ loại phương thuốc trị chẳng lành
Nếu y pháp tắm gội như vậy
Đồng thời đọc tụng kinh điển này
Luôn luôn ngày đêm chẳng thất niệm
Chuyên tâm ân cần sinh lòng tin
Tất cả lo khổ tiêu trừ hết
Đủ của báu, giải thoát bần cùng
Mặt trời, mặt trăng, sao bốn phương

* Trang 987 *
device

Uy thần ủng hộ được nhiều năm
Yên ổn các tường thêm phước đức
Nguy ách tai nạn diệt trừ tan.
Hành giả lại tụng chú hộ thân hai mươi mốt biến. Chú rằng:
Đát điệt tha, tam mê, tỳ tam mê, tá ha, tác yết trệ tỳ yết trệ, tá ha, tỳ yết tra phạt để, tá ha, ta yết la, tam bộ đã dã tá ha, tắc kiến đà, ma đa dã tá ha, ni la kiến đà dã, ta ha, a bát la thị đá, tỳ lê gia dã, tá ha, tứ ma bàn đá, tam bộ đa dã, tá ha, a nó mật la, bạc đát la dã, tá ha, nam mô bạc dà phạt đô, bạt la hám ma tả tá ha, nam mô tát la toan để, mạc ha đề tỵ duệ tá ha, tất điên đô mạn ( chỗ này nói lên thành tựu và con là…) mạn đát la bát tha tá ha, đát lạt đỗ tỷ điệt đá, bạt la hám ma nô mạt đổ, tá ha (Tadyathā samme visamme svāhā, sugate vigate svāhā. Vigata (pamgaci) vati svāhā, Sāgarasaṃbuddhayā svāhā skandā mātaya svāhā, nilakaṇṭāya svāhā, aparajita vīryāya svāhā, himavantāya svāhā, animilavàktāya svāhā, namo bhagavate Brah maṇi svāhā, namo Sarasvati-mahā devye svāhā, siddyantu māṃ mantrapāda svāhādharata vacito Brahmānu manora(tha-vqto) svāhā).
Lúc bấy giờ, Thiện nữ Đại Biện Tài nói chú tắm gội pháp đàn tràng rồi, đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà bạch rằng:
–Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào thọ trì, đọc tụng, ghi chép lưu hành kinh vua vi diệu này, theo đúng lời dạy tu hành, hoặc ở tại thành ấp, xóm làng, đồng trống, núi rừng, chỗ ở của tăng ni, con vì người này, đem những quyến thuộc trổi lên âm nhạc cõi trời, đi đến chỗ người ấy ủng hộ cho họ, trừ các bệnh khổ, sao băng quái lạ, dịch bệnh, đánh nhau, bị phép vua câu thúc, ác mộng, thần ác làm chướng ngại, đầu độc, yếm bùa… đều diệt trừ hết, đem lại nhiều lợi ích cho những người trì kinh. Tỳ-kheo… và những người nghe kinh này đều mau qua khỏi biển sinh tử, Bồ-đề không thoái chuyển.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe lời nói này rồi khen Thiên nữ Biện Tài:
–Hay thay! Hay thay! Này Thiên nữ! Người có thể đem an lạc lợi ích cho vô lượng, vô biên loài hữu tình, nói thần chú này và pháp thức đạo tràng nước thơm, quả báo thật khó nghĩ bàn! Ngươi phải ủng

* Trang 988 *
device

 hộ kinh vua Tối thắng chớ để mai một mà phải được lưu thông rộng rãi!
Bấy giờ, Thiên nữ Đại Biện Tài lễ dưới chân Đức Phật rồi trở lại tòa ngồi của mình.
Khi ấy, Pháp sư thọ ký, Bà-la-môn Kiều-trần-như nương thần lực Phật, ở trước đại chúng, khen Thiên nữ Biện Tài rằng:
Trời Biện Tài thông minh dũng mãnh
Đều nên thọ trời, người cúng dường
Tiếng lành lan khắp cả thế gian
Cho tất cả chúng sinh mãn nguyện
Ở đỉnh núi cao, nơi thù thắng
Lấy tranh làm nhà ở trong đó
Luôn kết cỏ mềm làm áo mặc
Tại chỗ ở thường kiễng một chân.
Đại chúng chư Thiên đến tập họp
Đều đồng một lòng thỉnh, ngợi khen
Nguyện xin trời Biện Tài trí tuệ
Ban lời vi diệu cho tất cả.
Lúc bấy giờ, Thiên nữ Biện Tài liền nhận lời mời vì họ nói chú rằng:
Đát điệt tha mộ lệ chỉ lệ, a phạt đế a phạt tra phạt để, hưởng ngộ lệ danh cụ lệ, danh cụ la phạt để, ương cụ sư, mạt lị chỉ tam mạt để, tỳ tam mạt để ố cận, lị mạc cận lị đát la chỉ, đát la giả phạt, để chất chất lí thất lí mật lí, mạt nan địa, đàm mạt lị chỉ, bát la noa tất lị duệ, lô ca thệ sắt thế, lô ca thất lệ sắt chỉ, lô ca tất lị duệ, tất đà bạt lị đế, tỳ ma mục xỉ thâu chỉ chiệt lị, a bát lị để hát đế, a bát lị để yết đá bột địa, nam mẫu chỉ, nam mẫu chỉ, mạc ha đề tỵ bát lị để cận lị hôn noa, nam ma tắc ca la, con tên là… bột địa, đạt lí xa tứ, bột địa, a bát lạt để hát đá, bà bạt đổ, ba mê tỳ thâu điệt đổ, xá tất đát la thâu lộ ca, mạn đát la tất đắc ca, ca tỳ gia địa sổ, đát điệt tha, mạc ha bát lạt bà tỵ, tứ lí mật lí tứ lí mật lí, tỳ chiết lî đổ mê bột địa, con tên là, bột địa thâu đề, bạc dà phạt điểm, đề tỳ diệm, tát la toan điểm yết la trệ kê do lệ kê do la mạt để, tứ lí mật lí tứ lí mật lí, a bà ha gia nhị, mạc ha đề tỵ bột đà tát đế na, đạt ma tát đế na, tăng già tát đế na, nhân đạt la

* Trang 989 *
device

 tát đế na, bạt lũ noa tát đế na, duệ lô kê tát để bà địa na, đê câm tát đế na, tát để phạt giả nê na a bà ha gia nhị, mạc ha đề tỵ, tứ lí mật lí tứ lí mật lí, tỳ chiết đạt đổ, con tên là… bột địa, nam mô bạt dà phạt để mạc ha đề tỵ, tát la toan để, tất điện đổ, mạn đát la bát đà nhĩ, tá ha. (Tadyathā miri cyore avate avjevati hingule miṅgule piṅgalevati ankhuṣa māricye saṃmati visaṃmati(daśamati)agrati makhye taraci taracivati cirsi ciri śirimiri manadhi damakhe mārīcye praṇāpārye lokajyeṣhā loka śneṣṭhī lokāvīrye siddha parate bhīmamukhi śucicarī apratihate apratihatābuddhi namuci(mahā)namuci mahādevye prati-graha namas-kāra mama buddhi daśabi(drasiki) buddhi apratihata bhavatu sirahame viśuddha cito śāstraśloka-mantra-piṭaka kapiyadizo tadyathā mahāprabhava hili mili vicaratu vibuddhi mama buddhi (vi)-zuddhi bhagavatye deveyaṃ Sarasvatiṃ karati keyuramati hiri miri hiri miri abhaya me mahādevi buddha-satyena dharma-satyena saṅghasatyena Indrasatyena Varuṇasatyena yelokyesatya satyena teṣāṃ satyena satyavacāniya abhaya me mahādevi hili mili hilimili vicaratu mama bu ddhi no namo bhagavati mahādeve Sarasvatya siddhyantu mantra pada me svāhā).
Bấy giờ, Thiên nữ Biện Tài nói bài chú này rồi, bảo vị Bà-la-môn rằng:
–Hay thay! Thưa Đại sĩ! Ngài có thể vì chúng sinh mà cầu biện tài vi diệu và những trí tuệ thần thông quý báu, lợi ích rộng rãi cho tất cả, mau chứng Bồ-đề! Như vậy thì nên biết hãy thọ trì chánh pháp.
Thiên nữ liền nói kệ rằng:
Trước nên tụng Đà-la-ni này
Khiến cho thuần thục không sai lầm
Qui kính Tam bảo, các Thiên chúng
Thỉnh cầu gia hộ, nguyện tùy tâm
Kính lễ chư Phật và Pháp bảo
Chúng Bồ-tát, Độc giác, Thanh văn
 Tiếp đến lễ Phạm vương, Đế Thích
Và trời hộ thế, Tứ Thiên vương
Tất cả những người tu Phạm hạnh
Đều chí thành kính trọng ân cần.

* Trang 990 *
device

Nên ở chỗ Lan-nhã tịch tịnh
Tụng chú nói trên, khen ngợi pháp
Nên ở trước trời, rồng, tượng Phật
Những gì mình có, dâng cúng dường
Đối với tất cả các chúng sinh
Phát khởi lòng Từ bi xót thương
Thế Tôn tướng hảo thân vàng ròng
Giữ tâm chánh niệm, không tán loạn
Thế Tôn hộ niệm nói giáo pháp
Theo căn cơ khiến tu tập định,
Đối với văn nghĩa, khéo tư duy
Nương theo tính không để tu tập.
Nên ở trước hình tượng Đức Phật
Nhất tâm chánh niệm mà ngồi yên
Liền được Tam-ma-địa diệu trí
Và được Đà-la-ni tột cùng
Kim khẩu Như Lai diễn nói pháp
Tiếng vi diệu điều phục trời, người
Tướng lưỡi tùy duyên hiện hy hữu
Rộng dài che phủ cõi ba ngàn
Âm thanh Phật vi diệu như vậy
Chí thành nhớ nghĩ, lòng không sợ
Chư Phật đều nhờ phát nguyện lớn
Được tướng lưỡi không thể nghĩ bàn,
Tuyên nói các pháp đều chẳng có
Ví như hư không, không nắm giữ
Âm thanh chư Phật và tướng lưỡi
Chánh niệm thệ nguyện được viên mãn
Nếu thấy cúng dường trời Đại biện
Hoặc đệ tử theo lời thầy dặn
Trao pháp mầu này khiến tu học
Tôn trọng, tùy tâm đều được thành.
Nếu người muốn được trí tối thượng
Nên phải nhất tâm trì pháp này
Tăng trưởng phước trí các công đức

* Trang 991 *
device

Nhất định được thành tựu, không nghi
Nếu cầu của thì được nhiều của
Cầu tiếng thơm thì được tiếng thơm
Cầu xuất ly thì được giải thoát.
Nhất định thành tựu, đừng nghi ngờ!
Vô lượng, vô biên các công đức
Tùy theo sở nguyện ở trong lòng
Nếu theo như vậy mà thực hành
Ắt được thành tựu, không nghi ngờ!
Phải ở chỗ sạch, mặc áo sạch
Nên lập đàn tràng tùy to, nhỏ
Dùng bốn bình sạch đựng mỹ vị
Đúng thời, cúng dường các hoa hương
Treo lụa ngũ sắc cùng phướn, lọng
Hương xoa, hương bột, trang nghiêm khắp
Cúng dường Phật và trời Đại biện
Cầu thấy thân trời được toại nguyện
Nên hai mốt ngày tụng chú trên
Được diện kiến Thiên Thần Đại Biện
Nếu như chẳng thấy Thiên thần ấy
Nên gắng chí tâm chín ngày nữa
Về sau, trong đêm, còn chẳng thấy
Lại cầu chỗ thanh tịnh thù thắng
Vẽ trời Biện Tài đúng như pháp
Trì tụng cúng dường, không rời tâm
Ngày đêm tinh tấn không biếng trễ
Tự lợi, lợi tha không tận cùng
Cho quần sinh phước báo thu được
Những điều cầu nguyện đều viên thành.
Nếu chẳng như ý, trải ba tháng
Sáu tháng, chín tháng hoặc một năm
Ân cần cầu thỉnh, lòng chẳng đổi
Thiên nhãn, Tha tâm đều đạt được.
Bấy giờ, Bà-la-môn Kiều-trần-như nghe lời nói này rồi, trong lòng rất vui mừng, khen là chưa từng có, nói với các đại chúng:

* Trang 992 *
device

Trời, người, tất cả đại chúng các ông, như vậy, nên biết, đều phải một lòng lắng nghe! Tôi nay lại muốn nương theo pháp thế đế khen ngợi Thiên nữ Biện Tài thù thắng vi diệu!
Vì Bà-la-môn liền nói lời kệ:
Kính lễ Thiên nữ Na-la-diên
Ở trong thế giới được tự tại
Hôm nay, tôi ngợi khen Tôn giả
Đều như thuở xưa tiên nhân nói.
Thành tựu cát tường, lòng yên ổn
Thông minh, tàm quý, có tiếng thơm
Làm mẹ hay sinh ở thế gian
Dũng mãnh thực hành đại tinh tấn.
Ở chỗ quân trận luôn chiến thắng
Nuôi lớn diều phục lòng từ nhẫn
Hiện làm chị cả vua Diêm-la
Thường mặc áo tơ tằm xanh biếc.
Hình dáng xấu đẹp đều có đủ
Mắt có thể khiến người thấy sợ
Vô lượng thắng hạnh vượt thế gian
Những người kính tin đều nhiếp lấy.
Hoặc tại núi cao, chỗ rừng xâu
Hoặc ở bờ sông hay hang động
Hoặc tại cây lớn, các tòng lâm
Thiên nữ vương ở những nơi này.
Giả sử núi rừng, các dã nhân
Thường hay cúng dường cho Thiên nữ
Dùng lông Khổng tước làm cờ hiệu
Ở tất cả thời, luôn hộ đời.
Sư tử, cọp, sói luôn vây quanh
Trâu, dê, gà… cũng hay nương cậy
Rung chuông lớn phát ra âm thanh
Núi Tần-đà chúng đều nghe.
Hoặc cầm ba kích, đầu hình tròn
Trái, phải luôn nắm cờ nhật nguyệt
Ngày chín, ngày mười một hàng tháng

* Trang 993 *
device

Phải nên cúng dường vào lúc ấy
Hoặc hiện đại Thiên nữ Ba-tô
Thấy có chiến tranh, lòng xót thương,
Quan sát trong tất cả hữu tình
Thiên nữ trên hết không ai qua
Bò đen Hoan hỷ (Gopinandà) quyền hiện lên
Cùng thời chiến đấu luôn được thắng
Có thể trụ lâu ở thế gian
Cũng làm hòa nhẫn và bạo ác.
Bốn pháp minh Đại Bà-la-môn
Huyễn hóa, chú thuật…đều thông hết
Được tự tại ở trong Thiên tiên
Có thể làm chủng tử, đại địa.
Khi các Thiên nữ tập hội đông
Như hải triều lên sẽ ứng hiện.
Với chúng Dược-xoa, các rồng thần
Đều làm thượng thủ, hay điều phục
Phạm hạnh bậc nhất hàng nữ nhân
Nói lời giống như chủ thế gian
Ở chỗ ngôi vua như hoa sen
Nếu ở bến sông, như cầu nối
Khuôn mặt giống như vầng trăng tròn
Đầy đủ đa văn làm chỗ dựa
Biện tài xuất chúng như núi cao
Ai niệm, đều làm bến cho họ.
A-tô-la và chúng chư Thiên
Đều cùng khen ngợi công đức ấy
Cho đến Đế Thích ngàn mắt nhìn
Dùng lòng ân cần mà quan sát
Chúng sinh nếu có điều cầu mong
Đều khiến cho họ mau thành tựu
Đầy đủ thông tuệ, pháp Văn trì
Là người bậc nhất trong đại địa
Trong khắp thế giới mười phương này
Như đèn sáng lớn thường soi chiếu

* Trang 994 *
device

Cho đến các cầm thú, quỷ thần
Mọi điều mong cầu đều toại nguyện
Giữa các người nữ như núi cao
Như tiên nhân xưa lâu đời
Thường lìa dục như thiếu nữ thiên
Lời chân thật như Đại thế chủ (Mahāprajāpati)
Thấy khắp các loài ở thế gian
Cho đến các cung trời cõi Dục
Chỉ có Thiên nữ, bậc duy nhất
 Chẳng hữu tình nào có thể hơn
Nếu ở chỗ chiến trận sợ hãi
Hoặc thấy bị rơi vào hầm lửa
Khi bị nạn bến sông, trộm cướp
Đều khiến cho họ trừ kinh sợ.
Hoặc bị gông cùm theo phép vua
Hoặc bị oán thù muốn giết hại
Nếu tâm chuyên chú chẳng đổi đời
Nhất định giải thoát các lo khổ.
Ủng hộ cả người thiện, người ác
Từ bi thương nghĩ thường hiện tiện
Vậy nên tôi đem lòng chí thành
Cúi đầu quy y đại Thiên nữ.

 
Bấy giờ, vị Bà-la-môn lại dùng chú khen Thiên nữ rằng:
Kính lễ! Người tôn quý ở thế gian
Người đứng đầu trong những người mẹ
Ba loại thế gian đều cúng dường
Hình dáng, khuôn mặt người ưa nhìn
Vô số diệu đức dùng nghiêm thân
Mắt như cánh sen xanh dài rộng
Ánh sáng phước trí, trọn tiếng thơm
Ví như ngọc Mạt-ni vô giá.
Tôi nay ngợi khen Đấng Tối Thắng
Lòng được toại nguyện điều mong cầu
Công đức chân thật diệu cát tường
Ví như hoa sen rất thanh tịnh.

* Trang 995 *
device

Thân sắc đoan nghiêm đều ưa nhìn
Các tướng hy hữu khó nghĩ bàn
Phóng ánh sáng trí tuệ Vô cấu.
Ở trong các niệm luôn đứng đầu
Trong loài thú như sư tử chúa
Thường trang nghiêm bằng tám cánh tay
Đều cầm dao, giáo, búa, cung tên
Chày dài, vòng sắt, dây tơ buộc.
Đoan chánh ưa nhìn như trăng tròn
Ngôn từ thông suốt, âm hòa nhã
Nếu có chúng sinh, lòng nguyện cầu
Việc thiện tùy niệm khiến viên mãn.
Đế Thích, chư Thiên đều cúng dường
Đều cùng khen ngợi và quy y
Sinh ra công đức khó nghĩ bàn
 Tất cả mọi thời luôn cung kính.
Tá ha.
(Bài chú tụng trên đây là chú cũng là bài tán. Nếu khi tụng chú thì nhất định phải tụng bài đó trước.)
Nếu muốn cúng thỉnh trời Biện tài
Nương theo bài chú khen ngợi này
Sớm chiều thanh tịnh tụng chí thành
Thì điều mong cầu, đều toại nguyện
Bấy giờ, Đức Phật bảo vị Bà-la-môn rằng:
–Hay thay! Hay thay! Ông có thể làm lợi ích chúng sinh như vậy, ban cho an lạc bằng cách khen ngợi Thiên nữ đó, thỉnh cầu gia hộ, được phước vô biên.
(Phẩm chú pháp này có lược, có rộng, hoặc mở, hoặc hợp, trước sau chẳng đồng. Bản kinh chữ Phạm đã nhiều, nhưng chỉ y vào một bản, sau khi dịch lại so sánh định lại mới biết được).

* Trang 996 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665