LOGO VNBET
KINH KIM QUANG MINH TỐI
          THẮNG VƯƠNG

                QUYỂN 8

Phẩm 15: THIÊN NỮ ĐẠI BIỆN TÀI (Phần 2)

 
Bấy giờ, Bà-la-môn Kiều-trần-như nói lên lời khen ngợi như trên và chú tán thán pháp để khen ngợi Thiên nữ Biện Tài xong, bảo các đại chúng:
–Thưa chư vị! Nếu muốn thỉnh Thiên nữ Biện Tài thương xót gia hộ, ở đời hiện tại được biện tài vô ngại, thông minh đại trí, ngôn từ thiện xảo, tài năng đặc biệt bao quát tất cả, văn sức luận nghị, tùy ý thành tựu, không hề trở ngại,… thì nên phải chí thành ân cần kính trọng triệu thỉnh rằng:
Nam-mô Phật-đà. Nam-mô Đạt-ma. Nam-mô Tăng-già. Nam-mô  chúng chư Bồ-tát, Độc giác, Thanh văn, tất cả Thánh chúng, chư Phật quá khứ, hiện tại, trong mười phương… đều đã quen tập lời nói chân thật, hay nói lời tùy thuận, hợp với căn cơ nói lời chân thật, không có lời nói hư dối, đã ở vô lượng ức đại kiếp thường nói lời chân thật. Người nào nói lời chân thật con đều tùy hỷ. Do chẳng nói dối nên lưỡi dài rộng có thể che phủ mặt, che phủ châu Thiệm-bộ và bốn thiên hạ, có thể che phủ một ngàn, hai ngàn, ba ngàn thế giới, che phủ khắp mười phương thế giới, viên mãn cùng khắp chẳng thể nghĩ bàn, có thể trừ tất cả phiền não nóng bức.
Kính lễ! Kính lễ! Tất cả chư Phật có tướng lưỡi như vậy! Nguyện cho con tên là… đều được thành tựu biện tài vi diệu! Chí tâm quy mạng:
Kính lễ chư Phật biện tài vi diệu.
Chư Đại Bồ-tát biện tài vi diệu.
Bậc Thánh, Độc giác biện tài vi diệu.

* Trang 997 *
device

Bốn hướng, bốn quả biện tài vi diệu.
Lời bốn Thánh đế biện tài vi diệu.
Chánh hạnh, Chánh kiến biện tài vi diệu
Phạm chúng, chư tiên biện tài vi diệu.
Đại thiên Ô-ma (Ūmā) biện tài vi diệu 
Tắc-kiền-đà thiên biện tài vi diệu
Ma-na-tư (Manasi) vương biện tài vi diệu
Thông minh dạ vương (Rātridevata) biện tài vi diệu
Tứ đại Thiên vương biện tài vi diệu
Thiên tử Thiên Trụ biện tài vi diệu
Kim Cang Mật Chủ biện tài vi diệu
Trời Phệ-suất-nộ (Viṣṇu) biện tài vi diệu
Thiên nữ Tỳ-ma (Bhīmā) biện tài vi diệu
Thiên thần Thị Sổ (Saṃkhyāyana) biện tài vi diệu
Thiên nữ Thất-lị (Śisumatā) biện tài vi diệu
Thất-lị-mạt-đa biện tài vi diệu
Ê-lí (Heli) ngôn từ biện tài vi diệu
Mẹ lớn của các mẹ biện tài vi diệu
Quỷ mẹ Há-li-để (Harītì) biện tài vi diệu
Các thần Dược-xoa biện tài vi diệu
Các vua ở mười phương biện tài vi diệu
Hỗ trợ cho con được các nghiệp thù thắng
Khiến được biện tài vi diệu vô cùng.
Kính người không giả dối
Kính lễ bậc giải thoát
Kính lễ người ly dục
Kính người bỏ buộc ràng
Kính bậc lòng thanh tịnh
Kính lễ đấng ánh sáng
Kính bậc chân thật ngữ
Kính bậc không trần cấu,
Bậc trụ nghĩa thù thắng
Kính lễ đại chúng sinh
Kính lễ trời Biện tài
Cho con lời vô ngại

* Trang 998 *
device

Nguyện điều con mong cầu
Đều mau chóng thành tựu!
Không bệnh thường an lạc
Được tuổi thọ lâu dài
Hiểu rõ các thần chú
Siêng tu đạo Bồ-đề
Làm lợi ích quần sinh
Nguyện cầu sớm toại nguyện
Con nói lời chân thật!
Con nói không lừa dối!
Thiên nữ Diệu Biện Tài
Khiến con được thành tựu
Nguyện xin đấng Thiên nữ
Khiến lời con vô ngại
Mau nhập vào miệng, thân
Thông minh, biện tài đủ!
Nguyện cho lưỡi của con
Được biện tài Như Lai
Nhờ uy lực ngôn ngữ
Điều phục các chúng sinh.
Con nói ra lời nào
Theo việc đều thành tựu
Người nghe, tâm cung kính
Việc làm chẳng luống uổng.
Nếu con cầu biện tài
Mà chẳng được thành tựu
Lời Thiên nữ chân thật
Đều trở thành hư vọng!
Có tạo tội Vô gián
Lời Phật khiến điều phục
Và lời nó báo ân
Của bậc A-la-hán
Xá-lợi Tử, Mục-liên…
Đứng đầu đệ tử Phật
Lời chư vị chân thật

* Trang 999 *
device

Nguyện con đều thành tựu!
Con nay cung kính thỉnh
Chúng Thanh văn của Phật
Nguyện xin chóng đến đây
Thành tựu lòng con cầu!
Nguyện cầu lời chân thật
Đều nguyện không hư dối
Trên từ Sắc cứu cánh
Đến cõi trời Tịnh cư
Đại Phạm và Phạm phụ
Tất cả chúng Phạm vương
Cho đến khắp ba ngàn
Chủ thế giới Ta-bà
Đều cùng với bà con…
Con nay đều triệu thỉnh!
Nguyện rũ lòng Từ bi
Thương xót và cứu giúp
Trời Tha hóa tự tại
Và trời Lạc biến hóa
Chúng trời Đâu-suất-đà
Từ Thị sẽ thành Phật
Các chúng trời Dạ-ma
Và trời Tam thập tam
Chúng trời Tứ Thiên vương
Tất cả chúng chư Thiên
Thần đất, nước, lửa, gió
Nương ở núi Diệu cao
Các thần bảy núi biển
Và tất cả quyến thuộc
Mãn tài (Pūrṇa-bhadra) và Ngũ đỉnh (Pañic-aśikhi)
Mặt trời, mặt trăng, sao
Các Thiên chúng như vậy
Khiến thế gian yên ổn.
Những vị Thiên thần ấy
Chẳng tạo nghiệp lỗi lầm!

* Trang 1000 *
device

Kính lễ mẹ con quỷ
Và con nhỏ yêu thương
Chúng Trời, Rồng, Dược-xoa
Càn-thát, A-tô-la
Và cả Khẩn-na-la
Mạc-hô-lạc-già nữa…
Con nhờ lực Thế Tôn
Đều cúi mình triệu thỉnh!
Nguyện rũ lòng Từ bi
Cho con vô ngại biện!
Tất cả chúng trời, người
Biết rõ tâm người khác
Đều nguyện thêm sức thần
Cho con biện tài diệu!
Cho đến tận hư không
Cùng khắp cả thế giới
Có loài chúng sinh nào
Đều cho con biện tài!
Bấy giờ, Thiện nữ Biện Tài nghe lời thỉnh này rồi thì bảo vị Bà-la-môn rằng:
–Hay thay! Thưa Đại sĩ! Nếu có người nam, người nữ nào có thể y theo chú và chú tán như vậy, thọ trì pháp thức như đã nói trước, quy y Tam bảo, giữ tâm chánh niệm, đối với sự mong cầu đều chẳng luống uổng, lại thêm thọ trì, đọc tụng kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này nên những điều nguyện cầu đều có kết quả toại nguyện, mau được thành tựu, trừ khi mất tín tâm. Vị Bà-la-môn vô cùng hoan hỷ chắp tay kính nhận.
Bấy giờ, Đức Phật bảo Thiên nữ Biện Tài:
–Hay thay! Hay thay! Ngươi có thể lưu truyền Kinh vương vi diệu này, ủng hộ người thọ trì kinh và có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc, nói pháp như vậy, ban cho biện tài chẳng thể nghĩ bàn, được phước không lường, những người phát tâm mau chóng đi đến Bồ-đề.

* Trang 1001 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665