LOGO VNBET
KINH KIM QUANG MINH TỐI
              THẮNG VƯƠNG

                    QUYỂN 9

      Phẩm 21: VUA THIỆN SINH

 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các đại chúng nói chính luận Vương pháp rồi, lại bảo đại chúng rằng:
–Các ông nên lắng nghe! Ta nay vì các ông nói về nhân duyên phụng hành pháp thuở xa xưa ấy.
Khi đó Đức Phật nói kệ:
Xưa ta từng làm Chuyển luân vương
Bỏ đại địa này cùng biển lớn
Bốn trân châu báu đều tràn đầy
Đem dâng cúng dường các Đức Phật.
Ta vào thuở xưa, vô lượng kiếp
Cầu Pháp thân chân thật thanh tịnh
Những vật yêu thích đều buông bỏ
Cho đến thân mạng cũng không tiếc.
Lại, kiếp quá khứ khó nghĩ bàn
Có Đấng Chánh Biến Tri Bảo Kế.
Sau khi Như Lai đó Niết-bàn
Có vua tên Thiện Sinh ra đời
Làm vua Chuyển luân dạy bốn châu
Tận bờ biển cả đều quy phục.
Có thành tên là Diệu âm thanh
Khi ấy, vua Chuyển luân ở đó.
Đêm mơ nghe nói Phước trí Phật
Thấy có Pháp sư tên Bảo Tích
Ngồi tòa trang nghiêm như mặt trời
Diễn nói kinh Kim Quang vi diệu.

* Trang 1022 *
device

Bấy giờ, từ mơ vua tỉnh giấc
Khắp châu thân vô cùng hoan hỷ
Đến trời sáng, ra khỏi cung vua
Đi đến chỗ chúng Tăng Tỳ-kheo
Cung kính cúng dường thánh chúng xong
Vua liền thưa hỏi các đại chúng:
Pháp sư Bảo Tích có đây không
Công đức thành tựu dạy chúng sinh.
Bấy giờ, đại Pháp sư Bảo Tích
Ngài đang ở trong một tịnh thất
Chánh niệm tụng kinh vi diệu này
Thân thẳng chẳng động, tâm an lạc.
Có Tỳ-kheo dẫn đường quốc vương
Đến chỗ ở của ngài Bảo Tích
Thấy ngồi ngay thẳng trong tịnh thất
Tướng ánh sáng vi diệu khắp thân
Thưa vua: Đây chính là Bảo Tích
Thọ trì các hạnh Phật sâu xa
Gọi là Kim Quang Minh vi diệu
Trong các kinh, là kinh bậc nhất
Vua liền đảnh lễ ngài Bảo Tích
Cung kính chắp tay mà cầu thỉnh:
Nguyện đấng trang nghiêm như trăng rằm
Nói pháp Kim Quang Minh vi diệu!
Pháp sư Bảo Tích nhận lời vua
Hứa khả giảng thuyết kinh Kim Quang.
Khắp cùng trong tam thiên thế giới
Chư Thiên, đại chúng đều hoan hỷ
Vua chọn nơi rộng rãi thanh tịnh
Trang trí nhiều châu báu diệu kỳ
Nước thơm thượng hạng vẩy bụi trần
Vô số loại hoa tung rải khắp
Đem tòa trải bày chỗ cao nhất
Treo nhiều phướn, lọng để trang nghiêm
Các loại hương bột và hương xoa…

* Trang 1023 *
device

Mùi hương lan tỏa khắp mọi nơi.
Tu-ha, Khẩn-na-la, Trời, Rồng
Mạc-hô-lạc-già và Dạ-xoa…
Chư Thiên rưới mưa hoa mạn
Đều đến cúng dường tòa cao đó
Lại có ngàn vạn ức chư Thiên
Thích nghe chánh pháp đều vân tập.
Pháp sư từ chỗ ngồi đứng lên
Tất cả dùng hoa trời cúng dường
Lúc ấy đại Pháp sư Bảo Tích
Tắm gội sạch rồi mặc áo mới
Đến chỗ pháp tòa, đại chúng đông
Chắp tay bền lòng mà kính lễ
Vua trời chúng trời và Thiên nữ
Đều cùng tung rải hoa mạn đà
Trăm ngàn nhạc trời chẳng nghĩ bàn
Ở giữa hư không vang tiếng hay.
Bấy giờ, đại Pháp sư Bảo Tích
Liền lên tòa cao ngồi kiết già
Niệm ngàn vạn ức đấng Đại từ
Trong các cõi nước khắp mười phương.
Và khắp tất cả khổ chúng sinh
Đều khởi niệm từ bi bình đẳng
Rồi vì người thỉnh, vua Thiện Sinh
Diễn nói Kim Quang Minh vi diệu.
Vua đã được nghe pháp như trên
Chắp tay một lòng, rất hoan hỷ
Nghe pháp hy hữu lệ tuôn rơi
Khắp cả thân tâm đều hoan hỷ.
Đến lúc ấy, quốc vương Thiện Sinh
Vì muốn cúng dường kinh điển này
Tay dâng ngọc Mạt-ni như ý
Phát nguyện vì tất cả chúng sinh:
Có thể ở Thiệm-bộ châu này
Mưa xuống chuỗi ngọc bảy báu khắp,

* Trang 1024 *
device

Tất cả những người nghèo thiếu thốn
Đều được như ý và an lạc.
Trời liền mưa bảy báu khắp nơi
Trong bốn châu đều thành sung túc
Theo nhu cầu, chuỗi ngọc nghiêm thân
Áo quần, ăn uống đều không thiếu.
Bấy giờ, đại quốc vương Thiện Sinh
Thấy bốn châu này mưa châu báu
Đem cúng dường chúng Tỳ-kheo Tăng
Thọ trì di giáo Phật Bảo Kế.
Nên biết Vua Thiện Sinh quá khứ
Chính là Ta, Thích-ca Mâu-ni.
Vì thuở trước từ bỏ đại địa
Và bốn châu đầy ắp châu báu
Đại Pháp sư Bảo Tích thuở xưa
Vì vua Thiện Sinh nói diệu pháp
Nhờ ông khai diễn nói Kinh vương
Hiện, phương Đông, thành Phật Bất Động.
Do ta đã từng nghe Kinh vương
Chắp tay, một lời nói tùy hỷ
Nhờ công đức bố thí bảy báu
Đạt được thân Kim cang tối thắng.
Tướng Kim Quang trăm phước trang nghiêm
Tất cả người thấy đều hoan hỷ
Mọi hữu tình, không ai chẳng thương
Hàng ức Thiên chúng cũng như vậy.
Quá khứ từng làm Chuyển luân vương
Trải chín mươi chín ức ức… kiếp
Cũng ở nước nhỏ làm quốc vương
Lại trải vô lượng trăm ngàn kiếp.
Làm Đế Thích trải vô lượng kiếp
Cũng lại từng làm vua Đại phạm
Cúng dường Đấng Thập Lực Đại Từ
Số lượng đó khó mà cùng tận.
Xưa Ta nghe kinh khéo tùy hỷ

* Trang 1025 *
device

Đại Tập 63, Bộ Kinh Tập X, Số 658-> 665