LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 66


BỘ KINH TẬP
XIII

SỐ 721
(Quyển 1 →50)HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1028 *
device

* Trang 1029 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 1030 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 1031 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 13)
Số 721 – KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ ( 70 Quyển )................................................ 3
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 3
Phẩm 1: MƯỜI CON ĐƯỜNG THIỆN NGHIỆP (Phần 1) ............................................... 3
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 23
Phẩm 1: MƯỜI CON ĐƯỜNG THIỆN NGHIỆP (Phần 2) ............................................... 23
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 43
Phẩm 2: SINH TỬ (Phần 1) .................................................................................................. 43
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 64
Phẩm 2: SINH TỬ (Phần 2) .................................................................................................. 64
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 86
Phẩm 2: SINH TỬ (Phần 3) .................................................................................................. 86
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 1) ............................................................................................. 99
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 107
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 2) ............................................................................................. 107
QUYỂN 7 ............................................................................................................................ 128
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 3) ............................................................................................. 128
QUYỂN 8 ............................................................................................................................ 147
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 4) ............................................................................................. 147
QUYỂN 9 ............................................................................................................................ 168
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 5) ............................................................................................. 168
QUYỂN 10 .......................................................................................................................... 187
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 6) ............................................................................................. 187
QUYỂN 11 .......................................................................................................................... 205
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 7) ............................................................................................. 205
QUYỂN 12 .......................................................................................................................... 225
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 8) ............................................................................................. 225
QUYỂN 13 .......................................................................................................................... 243

* Trang 1032 *
device

Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 9) ............................................................................................. 243
QUYỂN 14 .......................................................................................................................... 269
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 10) ........................................................................................... 269
QUYỂN 15 .......................................................................................................................... 294
Phẩm 3: ĐỊA NGỤC (Phần 11) ........................................................................................... 294
QUYỂN 16 .......................................................................................................................... 313
Phẩm 4: NGẠ QUỶ (Phần 1) ............................................................................................... 313
QUYỂN 17 .......................................................................................................................... 337
Phẩm 4: NGẠ QUỶ (Phần 2) ............................................................................................... 337
QUYỂN 18 .......................................................................................................................... 360
Phẩm 5: SÚC SINH (Phần 1) ............................................................................................... 360
QUYỂN 19 .......................................................................................................................... 381
Phẩm 5: SÚC SINH (Phần 2) ............................................................................................... 381
QUYỂN 20 .......................................................................................................................... 401
Phẩm 5: SÚC SINH (Phần 3) ............................................................................................... 401
QUYỂN 21 .......................................................................................................................... 421
Phẩm 5: SÚC SINH (Phần 4) ............................................................................................... 421
QUYỂN 22 .......................................................................................................................... 441
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 1) ........................................................................................ 441
TỨ THIÊN VƯƠNG (Phần 1) ............................................................................................. 441
QUYỂN 23 .......................................................................................................................... 459
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 2) ........................................................................................ 459
TỨ THIÊN VƯƠNG (Phần 2) ............................................................................................. 459
QUYỂN 24 .......................................................................................................................... 485
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 3) ........................................................................................ 485
TỨ THIÊN VƯƠNG (Phần 3) ............................................................................................. 485
QUYỂN 25 .......................................................................................................................... 506
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 4) ........................................................................................ 506
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 1) .................................................................................... 506
QUYỂN 26 .......................................................................................................................... 527
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 5) ........................................................................................ 527
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 2) .................................................................................... 527
QUYỂN 27 .......................................................................................................................... 545

* Trang 1033 *
device

Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 6) ........................................................................................ 545
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 3) .................................................................................... 545
QUYỂN 28 .......................................................................................................................... 565
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 7) ........................................................................................ 565
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 4) .................................................................................... 565
QUYỂN 29 .......................................................................................................................... 584
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 8) ........................................................................................ 584
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 5) .................................................................................... 584
QUYỂN 30 .......................................................................................................................... 605
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 9) ........................................................................................ 605
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 6) .................................................................................... 605
QUYỂN 31 .......................................................................................................................... 631
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 10) ...................................................................................... 631
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 7) .................................................................................... 631
QUYỂN 32 .......................................................................................................................... 652
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 11) ...................................................................................... 652
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 8) .................................................................................... 652
QUYỂN 33 .......................................................................................................................... 675
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 12) ...................................................................................... 675
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 9) .................................................................................... 675
QUYỂN 34 .......................................................................................................................... 694
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 13) ...................................................................................... 694
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 10) .................................................................................. 694
QUYỂN 35 .......................................................................................................................... 711
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 14) ...................................................................................... 711
TAM THẬP TAM THIÊN (Phần 11) .................................................................................. 711
QUYỂN 36 .......................................................................................................................... 731
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 15) ...................................................................................... 731
DẠ-MA THIÊN (Phần 1) ..................................................................................................... 731
QUYỂN 37 .......................................................................................................................... 748
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 16) ...................................................................................... 748
DẠ-MA THIÊN (Phần 2) ..................................................................................................... 748
QUYỂN 38 .......................................................................................................................... 764

* Trang 1034 *
device

Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 17) ...................................................................................... 764
DẠ-MA THIÊN (Phần 3) ..................................................................................................... 764
QUYỂN 39 783
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 18) ...................................................................................... 783
DẠ-MA THIÊN (Phần 4) ..................................................................................................... 783
QUYỂN 40 .......................................................................................................................... 803
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 19) ...................................................................................... 803
DẠ-MA THIÊN (Phần 5) ..................................................................................................... 803
QUYỂN 41 .......................................................................................................................... 821
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 20) ...................................................................................... 821
DẠ-MA THIÊN (Phần 6) ..................................................................................................... 821
QUYỂN 42 .......................................................................................................................... 840
Phẩm 6: Quán Thiên (Phần 21) ............................................................................................. 840
DẠ-MA THIÊN (Phần 7) ..................................................................................................... 840
QUYỂN 43 .......................................................................................................................... 858
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 22) ...................................................................................... 858
DẠ-MA THIÊN (Phần 8) ..................................................................................................... 858
QUYỂN 44 .......................................................................................................................... 881
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 23) ...................................................................................... 881
DẠ-MA THIÊN (Phần 9) ..................................................................................................... 881
QUYỂN 45 .......................................................................................................................... 905
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 24) ...................................................................................... 905
DẠ-MA THIÊN (Phần 10) ................................................................................................... 905
QUYỂN 46 .......................................................................................................................... 925
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 25) ...................................................................................... 925
DẠ-MA THIÊN (Phần 11) ................................................................................................... 925
QUYỂN 47 .......................................................................................................................... 948
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 26) ...................................................................................... 948
DẠ-MA THIÊN (Phần 12) ................................................................................................... 948
QUYỂN 48 .......................................................................................................................... 967
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 27) ...................................................................................... 967
DẠ-MA THIÊN (Phần 13) ................................................................................................... 967
QUYỂN 49 .......................................................................................................................... 987

* Trang 1035 *
device

Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 28) ...................................................................................... 987
DẠ-MA THIÊN (Phần 14) ................................................................................................... 987
QUYỂN 50 .......................................................................................................................... 1008
Phẩm 6: QUÁN THIÊN (Phần 29) ...................................................................................... 1008
DẠ-MA THIÊN (Phần 15) ................................................................................................... 1008

* Trang 1036 *
device

Đại Tập 66 - Bộ Kinh Tập XIII - Số 721 ( Quyển 1 -> 50)