LOGO VNBET
KINH ĐẠI THỪA BẤT TƯ NGHỊ THẦN
THÔNG CẢNH GIỚI

QUYỂN TRUNG
Khi ấy, Thiên tử Phổ Hoa Tràng lại bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường phát tâm Bồ-đề đã được bao lâu?
Đức Phật bảo:
–Này Thiên tử! Bồ-tát Diệu Cát Tường đã phát tâm Bồ-đề trong vô lượng vô biên kiếp, như cát nơi sông Hằng. Này Thiên tử! Nay ta sẽ lược nói một việc của vị ấy cho ông cùng đại chúng nghe.
Thiên tử Phổ Hoa Tràng bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Xin Phật đúng như lý mà giải nói cho con và tất cả chúng hội.
Đức Phật bảo:
–Này Thiên tử! Trải qua vô số kiếp như vi trần trong đời quá khứ, ở cõi Ta-bà này có Đức Phật ra đời tên là Phổ Quang Thanh Tịnh Âm Vương, là Bậc Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Trong pháp của Đức Phật ấy có một Tỳ-kheo tên Thanh Tịnh Âm, xuất gia tu đạo đạt năm thần thông. Trong bốn vạn hai ngàn năm, vị Tỳ-kheo ấy đem những thứ hương hoa, dầu đèn và các vật vi diệu cúng dường Đức Phật, trồng căn lành này rồi, lại phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác.
Này Thiên tử! Ý ông thế nào? Tỳ-kheo Thanh Tịnh Âm khi ấy đâu phải người nào lạ nay chính là Bồ-tát Diệu Cát Tường. Các ông nên biết! Bồ-tát Diệu Cát Tường này đã phát tâm Bồ-đề nơi vô lượng vô biên hằng hà sa số Đức Phật Thế Tôn, đã độ thoát hằng hà sa số chúng sinh, khiến họ trụ trong quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, đã độ hằng hà sa số chúng sinh trụ

* Trang 774 *
device

trong quả Duyên giác, đã độ hằng hà sa số chúng sinh trụ trong Sơ địa, cho đến đã độ hằng hà sa số chúng sinh trụ trong mười Địa. Bồ-tát Diệu Cát Tường đã trồng các căn lành như thế và thành tựu các pháp thiện.
Lại nữa, này Thiên tử! Giả sử có người đem bảy báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường Như Lai thì phước đức có được là thật nhiều. Nhưng nếu có người nào nghe được danh hiệu của Bồ-tát Diệu Cát Tường, rồi cung kính thọ trì, cho đến tùy hỷ xưng niệm, nên biết người này được phước nhiều hơn người trước.
Lại nữa, này Thiên tử! Nếu ai làm cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều đạt quả Tu-đà-hoàn… A-la-hán thì người ấy được phước đức rất nhiều. Nhưng nếu người nào nghe được danh hiệu Bồ-tát Diệu Cát Tường rồi thọ trì thì được phước đức nhiều hơn người trước.
Lại nữa, nếu ai làm cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều đạt quả Duyên giác, người ấy được phước đức rất nhiều, nhưng nếu người nào nghe được danh hiệu của Bồ-tát Diệu Cát Tường, rồi thọ trì, thì được phước đức nhiều hơn người trước. Vì sao? Vì nếu có người nào xưng tán thọ trì danh hiệu chư Phật và có người xưng tán thọ trì danh hiệu Bồ-tát Diệu Cát Tường thì cả hai được phước đức giống nhau, không khác.
Nghe Đức Phật giảng nói thế, Thiên tử Phổ Hoa Tràng cùng với bốn vạn Thiên tử đều chắp tay cung kính thưa:
–Lành thay! Bồ-tát Diệu Cát Tường. Rất hay! Rất hay! Chúng tôi xin chí thành quy mạng, đảnh lễ.
Khi các Thiên tử nói lời này, âm thanh đó vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, đều nghe được.
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe được tiếng này, bèn đến chỗ Đức Phật, thưa:
–Bạch Thế Tôn! Hiện nay tam thiên đại thiên thế giới đều nghe được tiếng xưng tán này, là do thần lực gì mà hiện bày việc hy hữu như thế?
Đức Phật bảo Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:
–Ông nên biết! Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường ấy đã trụ trong quả vị không thoái chuyển, mặc áo giáp lớn, là Đại sĩ tối thắng trong

* Trang 775 *
device

chúng hội này. Các vị Thiên tử xưng tán danh hiệu của Bồ-tát ấy nên âm thanh vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Này Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Nếu có người ở bất cứ nơi nào, xưng tán, thọ trì danh hiệu của Bồ-tát Diệu Cát Tường thì tam thiên đại thiên thế giới đều rung động.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thưa:
–Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu! Đại Bồ-tát này thành tựu việc không thể nghĩ bàn như thế, mặc áo giáp lớn, dũng mãnh tinh tấn, làm cho các loài hữu tình đều đầy đủ Phật Pháp. Bạch Thế Tôn! Nếu người nào có ít căn lành thì không thể đạt đầy đủ pháp Đại Bồ-tát một cách viên mãn như thế.
Lúc Đức Phật nói pháp này cho Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, bỗng nhiên xuất hiện hoa sen báu lớn đầy cả cõi Ta-bà, mỗi mỗi hoa sen to bằng bánh xe, có đủ loại màu sắc, hương thơm, được trang nghiêm bằng các lưới báu. Trong số hoa ấy, lại có một hoa sen xuất hiện rất cao rõ và đẹp, tất cả hội chúng đều thấy được.
Lúc này, Tôn giả A-nan thấy hoa sen đẹp đẽ thù thắng bỗng nhiên xuất hiện, liền thưa cùng Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Vì sao trong chúng hội lại xảy ra sự kiện này trước?
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan:
–Ông hãy xét kỹ, không bao lâu nữa sẽ có sáu vạn Đại Bồ-tát từ cõi Phật Cát Tường Đức Vương ở thế giới Phổ biến quang minh đến đây. Mỗi vị đều ngồi kiết già trên hoa sen báu của mình. Còn trên hoa sen cao rõ nhất kia hiện có Bồ-tát tên Biến Chiếu Tạng ngồi kiết già. Các vị Bồ-tát đó sắp xuất hiện trong hư không nên hiện tướng hoa sen báu này trước.
Bấy giờ, các vị Bồ-tát, tất cả đại chúng trong hội đều khen là việc chưa từng có, ai nấy đều chắp tay hướng lên hư không đảnh lễ. Lúc này, trong hư không có Phạm vương, Đế Thích đều cầm hoa sen báu vây quanh Đại Bồ-tát Biến Chiếu Tạng, Bồ-tát ấy cùng các Đại sĩ vụt hiện thân trên hư không, cao bảy cây Đa-la, tất cả đại hội đều thấy. Các vị Bồ-tát ấy từ trên hư không rải hoa báu đủ màu sắc, hương thơm thù diệu nhất để cúng dường Đức Phật. Cúng dường hoa xong, từ hư không phát ra tiếng:

* Trang 776 *
device

–Bạch Thế Tôn! Đức Cát Tường Đức Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác hỏi thăm Đức Thích-ca Mâu-ni có khỏe mạnh, thư thái, nhẹ nhàng, được mọi an lạc, khí lực khinh an chăng?
Đức Cát Tường Đức Vương thăm hỏi như thế, nay Đại Bồ-tát Biến Chiếu Tạng và sáu vạn Bồ-tát cùng đến cõi này, để đảnh lễ, gần gũi Đức Thế Tôn, tùy hỷ nghe nhận chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong hư không phát ra tiếng như vậy rồi, Đại Bồ-tát Biến Chiếu Tạng cùng các Bồ-tát lập tức từ hư không hạ xuống, đảnh lễ sát chân Phật và đứng trước Phật.
Đức Thế Tôn đã biết rõ việc này nhưng vẫn hỏi Đại Bồ-tát Biến Chiếu Tạng:
–Các thiện nam! Hôm nay các vị vì nhân duyên gì đến đây?
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Chúng con ở cõi của Phật Cát Tường Đức Vương thuộc thế giới Phổ biến quang minh, nghe cõi Ta-bà của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tập hợp các Bồ-tát Đại sĩ giảng nói chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng con muốn chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và nghe chánh pháp. Vì nhân duyên đó mà đến cõi này.
Bấy giờ, trong đại hội, Tôn giả Đại Ca-diếp thưa với Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Cõi Phật Cát Tường Đức Vương thuộc thế giới Phổ biến quang minh cách cõi đây không xa chăng? Vì sao? Các vị Đại sĩ này, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đến cõi này.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng thưa Tôn giả Đại Ca-diếp:
–Thưa Tôn giả! Tôn giả nếu dùng định lực thần thông của mình để đến cõi kia, thì dù trọn đời cũng chưa có thể đến được. Do vậy nên biết, cõi Phật ấy là xa hay gần.
Đức Phật bảo Tôn giả Đại Ca-diếp:
–Cách cõi này khoảng sáu mươi hằng hà sa số cõi Phật, là đến cõi Phổ biến quang minh. Các vị Bồ-tát này dùng diệu lực thần thông tối thắng của mình nên đến đây nhanh.
Tôn giả Đại Ca-diếp bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Con nay thích muốn đến cõi kia.

* Trang 777 *
device

Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp:
–Này Tôn giả! Sao lại có sự biến động trong tâm tưởng đến đi? Tôn giả cho rằng sắc pháp có đến đi sao? Thọ, tưởng, hành, thức có đến đi chăng?
Đại Ca-diếp nói:
–Thiện nam! Sắc không có đến đi, thọ tưởng, hành, thức cũng không có đến đi. Ở trong tâm định chỉ rõ về tướng đến đi. Người trụ trong tâm định không thấy các sắc. Vì không thấy sắc nên không có tướng đến đi. Này thiện nam! Người trụ trong tâm định thì đạt được pháp môn thắng nghĩa.
Lại nữa, này thiện nam! Các vị đến đây lâu rồi chứ?
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng đáp:
–Chúng tôi đến đây chưa lâu. Bằng thời gian Tôn giả đạt lậu tận, chứng tâm giải thoát.
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Đại sĩ! Thật hy hữu thay! Đại sĩ đã đạt thần thông lớn.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Thời gian Tôn giả đạt tâm giải thoát bao lâu rồi?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Giải thoát đã lâu.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Tôn giả đạt tâm giải thoát dựa trên ý nghĩa gì để gọi là tâm?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Này thiện nam! Cũng chẳng biết nên nói thế nào.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng nói:
–Tâm bị ràng buộc, sao gọi là giải thoát?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Nếu như là thế, thiện nam! Có sự ràng buộc nơi tâm thì không gọi là giải thoát, cũng không được gọi là giải thoát tri kiến.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng nói:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Tâm vốn không bị ràng buộc thì có gì là giải thoát?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Từ trong không ràng buộc mà thấu tỏ đúng như thật thì gọi là giải thoát.

* Trang 778 *
device

Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Dùng tâm gì để hiểu? Quá khứ? Vị lai? Hay hiện tại? Nếu là tâm quá khứ thì nó đã diệt rồi. Nếu là tâm vị lai thì chưa đến, còn nếu là tâm hiện tại thì không dừng. Tách rời ba đời, còn dùng tâm gì để hiểu?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Chỗ tâm pháp diệt không phải là phần vị của tâm.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Ngay chỗ tâm diệt đó mà có thể hiểu biết chăng?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Chỗ tâm diệt thì không thể nhận biết được.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng nói:
–Tất cả các pháp đều như tâm diệt, vì thế không thể có sự thấu tỏ.
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Này thiện nam! Bồ-tát đã đạt được biện tài lớn, trả lời theo từng câu hỏi. Tôi không có được biện tài ấy.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Theo ý Tôn giả, thế nào là có biện tài? Do thấy nghe mà có được chăng?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Không đạt được, không nghe được. Vì sao? Vì là tánh duyên sinh.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Không phải tất cả các pháp đều như thế sao?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Thiện nam! Các pháp đều như vậy.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng hỏi:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Theo ý Tôn giả do thấy nghe mà biện tài người đó không gián đoạn sao?
Tôn giả Đại Ca-diếp nói:
–Không hư hoại, cũng không gián đoạn.
Bồ-tát Biến Chiếu Tạng nói:
–Tôn giả Đại Ca-diếp! Đúng thế! Đúng thế! Biện tài của Bồ-

* Trang 779 *
device

tát tùy lời hỏi mà không gián đoạn, hư hoại. Tôn giả Ca-diếp nên biết! Các Đại Bồ-tát giả sử có trải qua số kiếp trả lời theo từng câu hỏi thì biện tài của vị ấy cũng không thể đoạn, hoại.
Khi Bồ-tát Biến Chiếu Tạng và Tôn giả Đại Ca-diếp giảng nói về pháp này có năm mươi vạn chúng sinh đều phát tâm cầu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng giác, hai trăm Bồ-tát được pháp Nhẫn vô sinh.
Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Kính thỉnh Đức Thế Tôn tùy ý nguyện của Bồ-tát Diệu Cát Tường và đại chúng trong hội này mà thuyết pháp để mọi người mãi đạt được lợi ích lớn, nhất định chứng được pháp tánh.
Lúc này, trong chúng hội có Bồ-tát tên Biện Tích từ chỗ ngồi đứng dậy thưa với Bồ-tát Diệu Cát Tường:
–Bồ-tát Diệu Cát Tường! Vì sao Tôn giả Đại Ca-diếp lại tinh tấn và khéo giảng nói chánh pháp?
Bồ-tát Diệu Cát Tường nói:
–Vì Tôn giả Đại Ca-diếp đã đạt được vô úy trong pháp Thanh văn.
Bồ-tát Biện Tích hỏi:
–Vì sao Tôn giả Đại Ca-diếp không trụ trong pháp Đại thừa.
Bồ-tát Diệu Cát Tường nói:
–Thiện nam! Tôn giả Đại Ca-diếp không phải là không thể trụ trong pháp Đại thừa, mà vì Tôn giả đã được giải thoát trong pháp Thanh văn.
Bồ-tát Biện Tích hỏi Bồ-tát Diệu Cát Tường:
–Thế nào là pháp Thanh văn?
Bồ-tát Diệu Cát Tường đáp:
–Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai ở cõi Ta-bà này đã nói pháp ba thừa cho chúng sinh: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Đại thừa. Vì sao? Vì có những chúng sinh phát tâm tinh tấn còn yếu kém để mong cầu giải thoát nên Đức Phật theo phương tiện chỉ bày ba thừa. 
Bồ-tát Biện Tích hỏi: 
–Bồ-tát Diệu Cát Tường! Vì sao Như Lai giảng nói rộng về vô

* Trang 780 *
device

lượng giải thoát môn Không, giải thoát môn Vô tướng, giải thoát môn Vô nguyện?
Bồ-tát Diệu Cát Tường nói:
–Này thiện nam! Như Lai dùng phương tiện khéo léo rộng nói về vô lượng pháp môn, giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện làm cho chúng sinh tu hành đúng như lý.
Khi Bồ-tát Diệu Cát Tường giảng nói pháp này cho Bồ-tát Biện Tích thì trong đại hội, những hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà… thảy đều chắp tay cung kính, đồng thanh thưa với Đức Phật:
Tất cả những vật để cúng dường
Áo báu, vật báu, những trang sức
Bồ-tát Cát Tường trang nghiêm thân
Chúng con khen ngợi những công đức.
Bấy giờ, Thiên tử Phổ Hoa Tràng lại thưa với Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Diệu Cát Tường phát tâm Bồ-đề lần đầu tiên nơi cõi Phật nào?
Phật bảo Thiên tử Phổ Hoa Tràng:
–Ông nên biết! Hằng hà sa số kiếp trước ở đời quá khứ, có thế giới tên Kim diệm quang minh, Đức Phật nơi cõi ấy hiệu là Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Thiên tử! Đức Phật ấy sống chín trăm chín mươi vạn câu-chi na-du-đa kiếp, thuyết giảng ba thừa giáo cho chúng sinh, đó là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ-tát thừa.
Đức Phật ấy thuyết pháp, hội thứ nhất có tám trăm bốn mươi vạn câu-chi na-du-đa chúng sinh trụ Thanh văn thừa đạt quả A-la-hán, các lậu đã hết, vứt bỏ gánh nặng, được thiện lợi lớn, chấm dứt các thứ kết phược, đạt thánh trí không ngại, tâm thiện giải thoát. Hội thứ hai có bảy mươi vạn câu-chi na-du-đa Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thứ ba có sáu trăm năm mươi vạn câu-chi na-du-đa Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Trong pháp của Phật ấy có một nửa chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và một nửa là chúng Đại Bồ-tát. Các vị Bồ-tát ấy đều là những người trụ trong quả vị không thoái

* Trang 781 *
device

chuyển, đều đạt pháp Nhẫn vô sinh, đều nhập vô biên môn Tam-ma-địa, đầy đủ pháp thiện, lại đạt vô biên môn Đà-la-ni. Đức Như Lai thuyết giảng pháp luân không thoái chuyển cho họ, huống gì là những vị mới phát tâm Đại thừa thì số lượng rất nhiều, trong số đó có vô lượng chúng sinh trụ nơi pháp Duyên giác.
Này Thiên tử! Đức Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh Như Lai dùng vô số vô lượng pháp hành tương ưng để giáo hóa chúng sinh. Cõi Kim diệm quang minh ấy phần nhiều được trang nghiêm bằng vàng ròng, trụ cột của các lầu gác, cung điện đều được làm bằng vật quý, vườn rừng, cây cối đều trang sức bằng vật quý, luôn phát ra âm thanh vi diệu, khen ngợi pháp sâu xa không thể nghĩ bàn. Đó là tiếng không, vô tướng, vô nguyện, vô tánh, vô trước, không sinh, không khởi. Phát ra những tiếng khen ngợi chánh pháp như thế, tất cả chúng sinh nghe tiếng ấy đều yêu thích. Sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp trụ thế đủ một ngàn năm. Này Thiên tử! Nơi cõi Kim diệm quang minh kia có vị Chuyển luân thánh vương tên Tối Thắng Biện Tài, làm chủ bốn châu thiên hạ. Khi ấy, trong cõi Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh, nhà vua đem các thứ ẩm thực ăn uống, y phục, đồ nằm, cờ phướn, lọng báu… những vật cúng dường vi diệu để cúng dường Phật và tất cả chúng Thanh văn, Duyên giác, Đại Bồ-tát. Cúng dường như thế đủ một câu-chi năm, trồng căn lành sâu xa nơi cõi Phật ấy. Khi nhà vua làm những việc lành đó, có tám vạn bốn ngàn chúng sinh và ba trăm hai mươi vạn hậu phi quyến thuộc trong cung phát tâm cầu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng giác.
Này Thiên tử! Chuyển luân thánh vương Tối Thắng Biện Tài đó có ngàn người con, trước đã phát tâm tin hiểu trong pháp Thanh văn, sau lại phát tâm cầu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng giác, chứng được pháp Nhẫn vô sinh.
Vua còn có một người con gái tên Đại Tuệ, đầy đủ biện tài, tin hiểu sâu xa. Đại Tuệ cùng bảy ngàn hai trăm cung nữ quyến thuộc cung kính vây quanh đến chỗ Đức Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh. Đến nơi, Đại Tuệ cùng quyến thuộc đảnh lễ sát chân Phật. Nhờ căn lành ấy, Đại Tuệ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác. Phát tâm xong, bạch Phật:

* Trang 782 *
device

–Bạch Thế Tôn! Con muốn cầu quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác, nhưng hiện giờ con không thể chứng được quả Vô thượng Chánh đẳng giác bằng sắc thân người nữ. Cúi mong Thế Tôn chỉ dạy cho con pháp môn nào tu hành đúng như lý, làm cho con chuyển được thân nữ thành thân tướng nam tử, mau đạt được quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác.
Bấy giờ, Đức Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh bảo Đại Tuệ:
–Này thiện nữ! Có một pháp, nếu ai hành đầy đủ thì chuyển được thân nữ thành thân nam. Đó là phát tâm đại Bồ-đề, tâm Vô đẳng đẳng, tâm Nhất thiết tam giới tối thắng thượng, cho đến khởi tâm tùy thuận nơi tất cả Thanh văn, Duyên giác. Lại có một pháp, nếu ai hành trì đầy đủ thì sẽ chuyển được thân nữ thành nam. Đó là thường nghĩ nhớ Đức Như Lai không hề xa lìa, nghe nhận pháp Phật không mỏi mệt.
Này Đại Tuệ! Lại có mười pháp nếu ai hành trì đầy đủ thì sẽ chuyển được thân nữ thành nam. Đó là nên tu đầy đủ mười đạo nghiệp thiện, sẽ thành tựu hạnh từ, lại mãi thọ học không mỏi mệt, nghe pháp không biếng nhác, luôn luôn gần gũi Pháp sư. Người nào hành đầy đủ các pháp như vậy thì sẽ chuyển được thân nữ thành thân nam.
Khi Đức Phật giảng nói pháp ấy, ở trước các quyến thuộc, công chúa Đại Tuệ chuyển được thân nữ thành thân nam, liền chắp tay cung kính bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Con đã chuyển thân nữ, muốn được xuất gia trong pháp Phật, giữ giới Tỳ-kheo. Cúi xin Phật chấp nhận cho con.
Khi ấy, Đức Phật bảo đồng tử Đại Tuệ:
–Lành thay! Tỳ-kheo! Ngay nơi sát-na ấy, tóc của Đại Tuệ đều rụng hết, thân mặc áo ca-sa, thành tướng Tỳ-kheo, oai nghi đĩnh đạt như Tỳ-kheo trăm hạ. Ở nơi pháp hội này, Đại Tuệ chứng được pháp Nhẫn vô sinh.  Những người con của vua nghe được việc này liền sinh tâm hy hữu, đến chỗ Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật liền chấp nhận, tùy ý nguyện của họ mà thuyết giảng pháp yếu. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo Đại Tuệ nói với các Vương tử:

* Trang 783 *
device

–Hôm nay tôi được lợi ích tối thượng, vĩnh viễn không phát khởi kiến giải của Thanh văn, chắc chắn hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác, tu hạnh đại Bi, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Trong số các vị, người nào phát tâm Thanh văn thì nên như tôi mà phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nên phát tâm tu hành trong chánh đạo, trung đạo.
Tỳ-kheo Đại Tuệ tùy theo ý nguyện của các Vương tử mà thuyết pháp, các Vương tử đều được không thoái chuyển nơi quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác.
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bảo Thiên tử Phổ Hoa Tràng:
–Đồng nữ Đại Tuệ của Chuyển luân thánh vương Tối Thắng Biện Tài trong cõi Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh đâu phải là người nào xa lạ? Chính là Bồ-tát Diệu Cát Tường này. Ngàn người con của vua hiện nay đã thành tựu quả Vô thượng Chánh đẳng giác và đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh chính là ngàn vị Phật. Đó là:
Ở phương Đông có: Siêu Quá Hành Như Lai, Vô Biên Quang minh Như Lai, Phổ Quang Như Lai, Cát Tường Vương Như Lai, Thật Tướng Như Lai, Bảo Thượng Như Lai, Bảo Minh Như Lai, Bảo Tràng Như Lai, Bảo Chiếu Như Lai. Ở phương Nam có: Tối Cực Cao Như Lai, Đại Quang Minh Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Thanh Như Lai, Đại Danh Xưng Như Lai, Vô Biên Danh Xưng Như Lai, Bảo Quang Như Lai, Thanh Tịnh Vô Biên Thọ Như Lai, Nguyệt Tướng Như Lai, Nguyệt Quang Như Lai.
Ở phương Tây có: Vô Cấu Minh Như Lai, Thanh Tịnh Quang Như Lai, Nhật Minh Như Lai, Vô Biên Bảo Tối Thượng Như Lai Phạm Cao Như Lai, Kim Sắc Quang minh Như Lai. Phạm Tự Tại Vương Như Lai, Long Tự Tại Vương Như Lai, Nhất Thiết Bảo Hoa Tự Tại Vương Như Lai, Sa-la Thọ Vương Như Lai.
Ở phương Bắc có: Kiên Cố Dũng Mãnh Như Lai, Ly Trần Như Lai, Cát Tường Tạng Quang Như Lai, Vô Lượng Hương Quang Như Lai, Sư Tử Âm Vương Như Lai, Đại Thế Lực Tinh Tấn Xuất Sinh Như Lai, Diệu Cao Bộ Như Lai, Đại Bảo Tụ Như Lai, Bất Thoái Chuyển Luân Như Lai, Bảo Cú nghĩa Cát Tường Như Lai, Phổ

* Trang 784 *
device

Biến Đại Nhật Như Lai, Thắng Đắc Như Lai.
Các Đức Như Lai như vậy, với các danh hiệu, hiện đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh nơi các thế giới khắp mười phương.
Đức Phật bảo Thiên tử Phổ Hoa Tràng:
–Như lời ông hỏi, Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác lần đầu tiên ở cõi Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh thuộc thế giới Kim diệm quang minh.

* Trang 785 *
device

Đại Tập 69 - Bộ Kinh Tập XVI - Số 805 ->847