LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 69


BỘ KINH TẬP
16

SỐ 805 →847HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 927 *
device

* Trang 928 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 929 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 930 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP – BỘ 16)

SỐ 805 – PHẬT THUYẾT CHIÊN-ĐÀN THỌ KINH .................................................. 3
SỐ 806 – PHẬT THUYẾT KHÔ THỌ KINH ................................................................. 7
SỐ 807 – PHẬT THUYẾT NỘI TẠNG BÁCH BẢO KINH ......................................... 9
SỐ 808 – PHẬT THUYẾT ĐỘC TỬ KINH .................................................................... 19
(KINH TRÂU NGHÉ) ......................................................................................................... 19
SỐ 809 – PHẬT THUYẾT NHŨ QUANG PHẬT KINH .............................................. 23
SỐ 810 – KINH CHƯ PHẬT YẾU TẬP .......................................................................... 31
(KINH PHÁP CỐT YẾU CỦA CHƯ PHẬT) .................................................................... 31
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 31
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 57
SỐ 811 – PHẬT THUYẾT QUYẾT ĐỊNH TỔNG TRÌ KINH .................................... 89
SỐ 812 – BỒ-TÁT HÀNH NGŨ THậP DUYÊN KINH ................................................ 103
SỐ 813 – PHẬT THUYẾT VÔ HY VỌNG KINH ......................................................... 111
SỐ 814 – PHẬT THUYẾT TƯỢNG DỊCH KINH ......................................................... 143
SỐ 815 – PHẬT LÊN TRỜI ĐAO-LỢI THUYẾT PHÁP CHO THÂN MẪU ............ 171
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 171
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 198
QUYỂN  HẠ ....................................................................................................................... 212
SỐ 816 – PHẬT THUYẾT ĐẠO THẦN TÚC VÔ CỰC BIẾN HÓA KINH .............. 231
QUYỂN  1 ........................................................................................................................... 231
QUYỂN  2 ........................................................................................................................... 253
QUYỂN  3 ........................................................................................................................... 269
QUYỂN  4 ........................................................................................................................... 289
SỐ 817 – PHẬT THUYẾT ĐẠI TỊNH PHÁP MÔN KINH .......................................... 303

* Trang 931 *
device

SỐ 818 – KINH ĐẠI TRANG NGHIÊM PHÁP MÔN .................................................. 339
QUYỂN  THƯỢNG ........................................................................................................... 339
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 354
SỐ 819 – PHẬT THUYẾT PHÁP THƯỜNG TRỤ KINH ............................................ 377
SỐ 820 – PHẬT THUYẾT DIỄN ĐẠO TỤC NGHIỆP KINH ..................................... 379
SỐ 821 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI BÍ MẬT TẠNG ........................ 397
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 397
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 417
SỐ 822 – PHẬT THUYẾT CHƯ PHÁP DŨNG VƯƠNG KINH ................................. 433
SỐ 823 – PHẬT THUYẾT NHẤT THIẾT PHÁP CAO VƯƠNG KINH .................... 461
SỐ 824 – KINH CHƯ PHÁP TỐI THƯỢNG VƯƠNG ................................................. 487
SỐ 825 – KINH THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG ....................................................... 521
SỐ 826 – KINH ĐỆ TỬ CHẾT RỒI SỐNG LẠI ............................................................ 527
SỐ 827 – KINH NGƯỜI CÀY RUỘNG LƯỜI BIẾNG ................................................ 535
SỐ 828 – KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP ............................................................................. 537
SỐ 829 – ĐẠI THỪA LY VĂN TỰ PHỔ QUANG MINH TẠNG ............................... 545
SỐ 830 – KINH ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN    551
SỐ 831 – KINH BÁNG PHẬT .......................................................................................... 559
SỐ 832 – KINH PHẬT NGỮ ............................................................................................ 569
SỐ 833 – KINH ĐỆ NHẤT NGHĨA PHÁP THẮNG ..................................................... 575
SỐ 834 – KINH ĐẠI OAI ĐĂNG QUANG TIÊN NHÂN VẤN NGHI ....................... 593
SỐ 835 – KINH NHƯ LAI SƯ TỬ HỐNG ...................................................................... 611
SỐ 836 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG SƯ TỬ HỐNG ............................................. 619
SỐ 837 – PHẬT THUYẾT XUẤT SINH BỒ-ĐỀ TÂM KINH ..................................... 627
SỐ 838 – PHẬT THUYẾT PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM PHÁ CHƯ MA KINH ..................... 649
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 649
QUYỂN  HẠ ....................................................................................................................... 660

* Trang 932 *
device

SỐ 839 – KINH CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO ........................................... 671
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 671
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 690
SỐ 840 – KINH XƯNG TÁN ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC ............................................... 705
SỐ 841 – KINH THUYẾT DIỆU PHÁP QUYẾT ĐỊNH NGHIỆP CHƯỚNG .......... 713
SỐ 842 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU-ĐA-LA LIỄU NGHĨA .. 719
SỐ 843 – KINH ĐẠI THỪA BẤT TƯ NGHỊ THẦN THÔNG CẢNH GIỚI ............. 763
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 763
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 774
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 786
SỐ 844 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỊ TẰNG HỮU KINH, PHẨM PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO ............................................................................................................................................... 795
SỐ 845 – PHẬT THUYẾT TÔN-NA KINH .................................................................... 801
SỐ 846 – KINH NGOẠI ĐẠO VẤN THÁNH ĐẠI THỪA PHÁP VÔ NGÃ NGHĨA             807
SỐ 847 – ĐẠI THỪA TU HÀNH BỒ-TÁT HẠNH MÔN CHƯ KINH YẾU TẬP .... 813
QUYỂN  THƯỢNG ........................................................................................................... 813
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 851
QUYỂN  HẠ ....................................................................................................................... 887

* Trang 933 *
device

Đại Tập 69 - Bộ Kinh Tập XVI - Số 805 ->847