LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98

 
A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN KINH
 

 
SỐ 1551
( QUYỂN 1 š 6 )
 

HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 101 *
device

* Trang 102 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557