LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98
 
KINH A TỲ ĐÀM NGŨ PHÁP HÀNH
SỐ 1557
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 731 *
device

* Trang 732 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557