LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98
 
LUẬN
A TỲ ĐÀM CAM LỘ VỊ
 
SỐ 1553
( QUYỂN THƯỢNG & HẠ )
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 591 *
device

* Trang 592 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557