LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98
 
LUẬN
NHẬP A TỲ ĐẠT MA
 
SỐ 1554
( QUYỂN THƯỢNG & HẠ)
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 655 *
device

* Trang 656 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557