LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98


 
LUẬN
TẠP A TỲ ĐÀ TÂM
 
SỐ 1552
 
( QUYỂN 1 -> 11 ) 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 241 *
device

* Trang 242 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557