LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 98
 


 
LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ
SỐ 1556
 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 719 *
device

* Trang 720 *
device

Đại Tập 98 - Bộ Tỳ Đàm X - Số 1550 ->1557