LOGO VNBET

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa

Lời Dịch Giả

Chương Một: Khái Niệm Lịch Sử Của Thời Đại Chuyển Tiếp Tiểu Thừa Qua Đại Thừa

Thời Kỳ Thứ Nhất (450 đến 350 trước Công Nguyên)

Giai Đoạn Thứ Hai (350 đến 100 trước Công Nguyên)

Giai Đoạn Thứ Ba (100 trước Công Nguyên và 300 sau Công Nguyên)

Chương Hai: Nhận Xét Tổng Quát Về Sự Liên Hệ Giữa Tiểu Thừa Và Đại Thừa

- Mức độ đồng ý về quan niệm Sũnayatà

- Sự tương đồng về giáo lý Tứ đế và giáo lý Duyên khởi

- Ekayànatà = Nhất thừa

- Những điểm tương đồng giữa hai thừa được các tác phẩm Đại thừa đề cập đến

I. Asanga = vô trước

II.Sàntideva = thánh thiên

Chương Ba: So Sánh Giữa Giáo Lý Tiểu Thừa Và Giáo Lý Đại Thừa. Lời nới đầu

Những điểm sai biệt căn bản

Quan điểm hiên thực về Đức Phật trong những tập Nikàyas

Quan điểm của Nhất thế hữu bộ

Các biện luận của Tiểu thừa

Quan niệm Kàya khi Đại thừa mới được thành hình

Nirmànakaya (hóa thân)

Sambhogakàya (Thọ dụng thân)

Dharmakàya (Pháp thân)

Giáo Lý Nirvàna (Niết Bàn) Phần Một

Phần Hai

Kết Luận

Giáo Lý Về Những Sự Thật

Chương IV: Những Giai Ðoạn Trên Con Ðường Tiến Triển Tâm Linh

Những Giai Ðoạn Tiền Bhùmi

Pramudita : Hoan Hỷ Địa

Sàdhumatì (Thiện tuệ) hay PratisaṂvidvihàra (Vô ngại biện trú)

Dharmameghà (Pháp vân địa) hay ParaṂa-vihàra (Tối thượng trú)

Phụ Lục Vấn Đề Các Tập PrajÑàpàramità (Bát-nhã ba-la-mật)

Các Bằng Chứng Về Nội Dung

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa