LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
MẤY LỜI ĐẦU............................................................5
PHẬT LÀ GÌ: ......................................................................11
1. Trông qua xã hội tu Phật:.............................................11
2. Phật:..................................................................................15
3.Thầy của chúng ta, Phật Thích-ca:.................................19
NIẾT BÀN LÀ GÌ:....................................................................24
PHONG HÓA NHÀ PHẬT:.....................................................31
1. Ảnh hưởng của phong hóa:...............................................31
2. Phong hóa của hạng xuất gia:...........................................33
3. Phong hóa của hạng tại gia:..............................................36
4. Phong hóa nhà Phật của hạng tại gia với
phong hóa nhà Nho:................................................................41
SÁU BA-LA-MẬT: .........................................................................45
1. Bố thí: ........................................................................................45
2. Trì giới:......................................................................................49
3. Nhẫn nhục: .............................................................................52
4. Tinh tấn:...................................................................................59

* Trang 157 *
device

5. Thiền định:............................................................63
6. Trí Tuệ:................................................................70
ĐẠO PHẬT Ở Á ĐÔNG:................................................81
1. Đạo Phật ở Ấn Độ:...................................................81
2. Đạo Phật ở Tây Tạng:....................................................86
3. Đạo Phật ở Trung Quốc:...................................................93
4. Đạo Phật ở Tích Lan, Thái Lan, Lào và Miến Điện:..........98
5. Đạo Phật ở Nhật Bản:..........................................................101
6. Đạo Phật ở Việt Nam:.............................................................105
PHỤ TRƯƠNG:........................................................................113
A. Luận về bể khổ sông mê:..........................................................113
B. Tiểu thuyết tôn giáo
     Kiếp đoạn trường:.....................................................................126
C. Lời phụ của người dịch:............................................................144
D. Tư tưởng giúp đời:....................................................................145

 

* Trang 158 *
device

 
Đạo Lý Nhà Phật