LOGO VNBET

Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục

Lời Đầu Sách

Lời Phụ - Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục

Ấn Quang Pháp Sư Giám Định

Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục

Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục

Bài Tán Thưởng Thứ Nhất

Bài Tán Thưởng Thứ Hai

Ứng Hóa Thánh Tích Của Đại Tạng Bồ Tát

Nhân Duyên Trong Quá Khứ Của Đức Địa Tạng Bồ Tát

Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát

Ứng Cơ Chỉ Bày Của Địa Tạng Bồ Tát

Đại Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục Mục Thứ

Vẽ Tượng Khỏi Nguy Hiểm

Nghe Danh Khỏi Tù Tội

Giúp Cha Sanh Thiên

Niệm Danh Hiệu Đức Địa Tạng Khỏi Bị Quỷ

Thờ Pháp Sống Lại

Đổi Nhà Thành Chùa

Nhờ Đức Địa Tạng Thoát Khỏi Nạn Cọp Xé

Khắc Tượng Tiến Thân

Khắc Tượng Địa Tạng Cầu Siêu Cho Thân Mẫu

Dịch Lớn Chẳng Lo

Trì Danh Giải Nguy

Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Khỏi Binh Đao

Được Gặp Mẹ Hiền

Lửa Tắt Được Sống

Đổi Chết Yểu Sống Lâu Hơn

Cầu Phước Được Vàng

Phóng Quang Tiêu Trừ Tật Bịnh

Cầu Nguyện Được Mọc Răng

Con Thảo Gặp Của Quý

Bồ Tát Hóa Thân

Bồ Tát Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Tụng Kinh Địa Tạng Cứu Mẹ Lành Bịnh Thủng

Lời Sau Khi Biên Soạn

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn Lục - Nhiếp Vân Đài Cư Sĩ Biên Tập

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn Lục - Mục Thứ

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn Lục - Lời Tựa

Trong Hai Mươi Bốn Năm, Chín Chuyện Đã Soạn Đăng Vào Hậu Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục

Lễ Bái Dễ Sanh

Tụng Kinh Gặp Mẹ

Khỏi Nạn Trộm Cắp

Khỏi Bệnh Tăng Phước

Điếc Nghe Tiếng Phật

Bái Kinh Hết Bệnh

Bệnh Liệt Cảm Mộng Được Thuốc Hay

Lấy Máu Họa Tượng Được Linh Cảm

Đại Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký

Địa Tạng Quan Âm Linh Cảm Ký

Địa Tạng Bồ Tát Tiếp Dẫn Tiết Phụ Sinh Tây

Thần Uy Của Địa Tạng Bồ Tát - Sơn Thiên Thích Huệ Khánh

Phụ: Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn

Phụ Lục : Sách Của Hoằng Nhất Pháp Sư Của Lý Viên Tịnh

Sám Pháp Có Bốn Bộ

Địa Tạng Bồ Tát Phóng Quang Ký

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Ân Ký

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Uy Ký

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Ký

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Ân Ký - Giác Thuần

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký

Cầu Địa Tạng Bồ Tát Để Được Biết Tên Cha

Lạc Thanh Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Địa Tạng Hội Linh Cảm Ký Thuật

Mơ Có Người Đòi Đầu

Bệnh Nguy Được Khỏi

Cứu Nguy Dưới Vực

Mơ Thấy Bồ Tát

Vong Tử Sinh Thiên

Mơ Thấy Pháp Tướng

Chở Nước Không Khô

Đoạn Trừ Ác Mộng

Đường Nhược Lan Nữ Sĩ Khắc Địa Tạng Thập Luân Kinh Tự Thuật Linh Cảm

Qua 40 Năm Gần Gũi Linh Cảm

Chứng Minh Về Luân Hồi

Chứng Minh Việc Nói Chuyện Cùng Quỷ

Cố Cát Cương Phu Nhân Thần Hồi Ký

Bức Thư Một Vị Quan Tốt Gửi Cho Con

Khuyên Nên Nương Vào Việc Hành Trì Kinh Địa Tạng

Phương Pháp Tu Trì

Phụ Lục: Ghi Lại Việc Đọc Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Linh Cảm Lục

Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký Đỗ Duệ Bổn

Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Hóa Thân

Địa Tạng Bồ Tát Thách Thức Vấn Đáp

Mục Lục

Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục