LOGO VNBET
Bài Tán Thưởng thứ hai
Bồ Tát đại nguyện, nan tư nan lượng,
Đao Lợi thiên thượng, văn Phật tán dương,
Vạn thiên thánh chúng, pháp hội Tễ Thương,
Đô mông độ hóa, đáo tuyển Phật trường,
Phân thân vạn ức, quảng bạt man cường,
Đàm thí pháp vũ, hỏa ngục thanh lương,
Cửu kinh trần kiếp, hóa ác vi lương,
Thiết Vi phổ tế, ân trạch uông dương,
Độ như vị tận, bất vãng Tịch Quang,
Ai tai đa chúng, xuất tội tiệm vong,
Khứ như hoàn chi, khổ hải mang mang,
Đa sinh quyến thuộc, tùy giả di vong,
Kiến văn lợi ích, bỉ Địa Tạng Vương,
Hữu duyên lễ tụng, dĩ tiến phúc đường,
Bản tích linh cảm, đáo xứ phóng quang,
Lưu thông diễn khuyến, hoạch phúc vô lường.

• Diển Thực Cư Sĩ.

* Trang 23 *
device

Dịch nghĩa:
Nguyện lớn Bô Tát, khó nghĩ khó lường
Từ trời Đao Lợi, chư Phật tán dương
Trăm ngàn thánh chúng, pháp hội tề tựu
Đều mong hóa độ, đến tuyển Phật trường.
Phân thân vạn ức, rộng khắp vô cùng
Mưa pháp bố thí, ngục nóng mát dịu
Trải qua kiếp số, hóa ác thành tốt
Thiết vi lợi lạc, ân đức thấm nhuần
Độ như chưa xong, chẳng ở Niết Bàn
Thương thay nhiều loại, tội khỏi dần quên
Ra khỏi lại vào, khổ sở bời bời
Nhiều đời quyến thuộc, theo đó mà nghĩ
Thấy nghe lợi ích, Địa Tạng Vương kia,

Có duyên lễ tụng, liền đến chốn phước
Bản tích linh cảm, đến nơi phóng quang
Lưu thông khuyến khích, phước báu vô cùng.


 

* Trang 24 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục