LOGO VNBET
Bài Tán Thưởng thứ nhất

Ỷ dư Đại Sĩ, thệ nguyện hoằng thâm,
Mẫn niệm chúng sinh, trường kiếp trầm luân,
Bi vận đông thể, từ khởi vô duyên,
Đương xứ địa ngục, dịch giải đảo huyền
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bô Đề,
Địa ngục vị không, thành Phật vô ký,
Do thử nhân duyên, chư Phật tán thán,
Huống bỉ lục đạo, năng bất bi luyến,
Hư không hữu tận, thệ nguyện vô cùng,
Dục báo thâm ân, đặc ấn tôn kinh,
Nguyện kiến văn giả, đông sinh tịnh tín,
Triển chuyển lưu thông, lợi ích vô tận.
  • Ấn Quang Pháp Sư.

* Trang 21 *
device

Dịch nghĩa:
 
Khen thay Đại Sĩ, thệ nguyện sâu xa
Thương cho chúng sanh, chìm đắm lâu đời
Vận dụng lòng từ, thương kẻ vô duyên
Ở nơi địa ngục, đâu được cứu khỏi
Chúng sanh độ hết, mới chứng Bồ Đề
Địa ngục trống không, thành Phật không hạn
Do nhân duyên nầy, chư Phật ca ngợi
Ở lục đạo kia, sao chẳng xót thương!
Hư không có hạn, thệ nguyện vô cùng
Muốn báo ân sâu, hay in chép kinh
Nguyện người thấy nghe, được sinh cõi tịnh
Quảng bá rộng khắp, lợi ích vô cùng.

* Trang 22 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục