LOGO VNBET
Bệnh Nguy Được Khỏi
 
Cư sĩ Vương Kinh Hoa, Chủ Sự Nam Bồ Pháp Hội, có con bị ốm nặng, mấy tháng nay nằm la liệt trên giường bệnh, không dậy được, thuốc thang vô hiệu. Ngày Thất kỳ của Địa Tạng Bồ Tát, ông một lòng chăm lo mọi việc ở pháp hội, không về nhà chăm nom con. Hướng trước Phật tượng phát nguyện là một lòng lấy hoằng dương Phật pháp làm trách nhiệm của mình, một lòng cầu xin cho con mình khỏi bệnh. Một ngày nọ có người hàng xóm đến báo cho cư sĩ biết bệnh tình con ông đã khỏi hẳn. Cư sĩ không tin mầu nhiệm như vậy, bèn vội vã về nhà thăm con, quả thấy con mình đã khỏi và đi lại trước sân, đang đòi ăn uống. Địa Tạng Bồ Tát linh cảm quả là nhanh chóng như vậy.

* Trang 169 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục