LOGO VNBET
Bồ Tát Hóa Thân

 
Vào Đời Tống, có vị Sa Môn tên Trí Hữu, người xứ Tây Ấn Độ, đến Trung Hoa từ năm Thiên Phúc, ở Chùa Thanh Thái. Trong cuốn kinh tượng có hình Địa Tạng Bồ Tát, và cuốn Kinh Bản Nguyện Công Đức, bằng chữ Phạn, trong vòng giữa có vẽ tượng và ảnh Bồ Tát Quan Âm, đầu đội mão, tay cầm báu vật. Hai bên phải và trái có 10 hình Thánh. Năm vị bên trái là: Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương và Diêm La Vương. Bên phải năm vị: 1. Kha Thành Vương, 2. Thái Sơn Vương, 3. Bình Đẳng Vương, 4.Đô Thị Vương, Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương. Mọi người đều có ty mệnh, ty lộc, Phủ quân, Điển quân v.v... Tự nói duyên khởi rằng: “ Trước kia ở Tây Ấn Độ có Bồ Tát Từ Bi cứu thế, phát thề nguyện lớn, vì cứu tam đồ chịu khổ thay cho chúng sinh nên vẽ hình Đức Địa Tạng, đến Thập Vương Thành cáo rằng: “Hôm nay ta phát nguyện cứu khổ tam đồ, nên giúp đỡ ”. Thập Vương chắp tay kính cẩn hứa, và bạch trước hình tượng rằng: “Tất cả chúng sinh đều thuộc Đại Thánh, tùy nghi hóa

* Trang 87 *
device

Đạo. Chúng tôi chỉ là người phụ trợ”. Lúc đó tôn tượng mỉm cười nói: “Lành thay! Lành thay! Tội nghiệp của chúng sinh không lâu nữa sẽ được giảm nhẹ”. Liền phóng ánh sáng chiếu soi nơi khổ não của tam đồ. Chúng sinh được soi sáng, mọi khổ não được giải trừ. Đó là nhân duyên vậy. Ta ở Lưu Sa gặp yêu quái, cầu niệm Bồ Tát. Vì vậy nên được cầm tích trượng đuổi đánh. Lại trong đêm mưa lớn, khổ vì không đèn lửa, không biết phương hướng, không phân biệt Đông Nam Tây Bắc, mãnh thú gầm gừ. Người và ngựa đều bị lạc đường, tượng đó tỏa ra ánh sáng như ban ngày, mãnh thú mới chạy tán loạn, đường đi mới thông. Khi qua sông lại gặp sóng lớn, sóng gió nổi lên không biết sâu cạn, nước chảy yếu, cây lá không nổi, huống hồ là thuyền bè. Bèn niệm Thánh Tượng thì thấy một vị Thầy cùng hai đồng tử, một tay cầm phan, một đồng tử cầm mái chèo. Vị Thầy tay cầm lá bùa. Vì vậy chúng ta qua bờ, khi đến bờ phía Đông thì từ biệt. Tặng Tăng lá bùa, đây là Thổ Đạo Tục.
Theo kiểu mà vẽ, để mọi người làm theo, rất là linh dị. Ba năm sau, không ai biết Trí Hữu và pho tượng ở đâu. Ai cũng nghĩ rằng đã về lại Ấn Độ. Ai cũng cho rằng Trí Hữu là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát vậy.

* Trang 88 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục