LOGO VNBET
Bồ Tát Tứ Hoằng Thệ Nguyện

 
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Dịch nghĩa:
Chúng sanh không số lượng
Thề nguyện đều độ khắp
Phiền não không cùng tận
Thề nguyện đều dứt sạch
Pháp môn không kể xiết
Thề nguyện đều tu học
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện được viên thành.

* Trang 89 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục