LOGO VNBET
Cầu Phước Được Vàng
 
Đời nhà Tống, ở huyện Trần Lưu, có một Cô thiếu nữ nhà nghèo, đi làm mướn cho người ta để mưu sinh, cuộc sống vất vả. Cô bèn ăn chay, niệm Thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cầu xin Ngài phù hộ ban cho phú quí. Tự lượng mình nghiệp xưa rất nặng, không biết rằng có thể đạt được sở nguyện hay không?
Ngày 24 tháng 2 nhuận, năm Khai Bảo thứ 5, Cô thấy kiến bò đầy nhà, không dám vào nhà vì sợ dẫm chết kiến. Rồi lại thấy những con kiến biến dần thành màu vàng, Cô lấy làm sợ hãi. Hàng xóm thấy vậy cũng lấy làm lạ. Trải qua một ngày một đêm sau, Cô mới vào nhà, thấy các con kiến biến mất, thấy trên tấm thảm đầy là vàng, thật vừa đủ ba đấu. Thiếu nữ đem bán, thành ra giàu có. Sau đó lòng càng vững tin Bồ Tát, lấy nhà đó sửa lại làm Chùa, thờ phụng cúng bái. Sau có một Quận Chủ góa vợ, cưới thiếu nữ đó làm vợ và chìu chuộng đủ điều.

* Trang 82 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục