LOGO VNBET
Địa Tạng Bô Tát
Linh Cảm Lục


 
Lời thệ nguyện sâu xa của Địa Tạng Bô Tát bao la. Mối nhân duyên của Ngài với chúng sinh trong các cõi thế giới rất là rộng lớn. Có lúc Ngài xuống địa ngục để cứu vớt những kẻ có tội. Thánh tích linh cảm của Ngài rất nhiều và lan tràn khắp nơi. Tiếc rằng người đời ghi chép lại rất ít.
Mùa Đông năm qua tôi ngẫu nhiên có dịp được đọc Tục Tạng Kinh, được biết là có Sa Môn Thường Cẩn ghi lại vào đời nhà Tống. Cuốn sách tập trung những việc linh nghiệm ghi lại Địa Tạng Bô Tát thành một quyển. Chuyện linh cảm của Ngài ghi rất nhiều ở dưới đời nhà Đường và nhà Tống, cũng chưa thấy được đóng thành sách để phổ biến, cũng vì thời gian quá lâu và xa xưa, người ghi chép có thể có rất nhiều sai lầm về sự duyệt xét lại, vì vậy nên tập truyện được tu chỉnh lại ít nhiều.

* Trang 49 *
device

Nay sao lại được mười tám chương để công bố. Mong rằng người thấy kẻ nghe, đem lòng tin tưởng, cúng dường, xưng niệm sẽ được phước lợi vô biên.
  • Lý Viên Tịnh.

* Trang 50 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục