LOGO VNBET

Địa Tạng Bồ Tát
Bản Tích Linh Cảm Lục


Từ chữ Hán: Phiên dịch ra Việt văn:
Liêu Nguyên
Hiệu đính bản tiếng Việt:
Hòa Thượng Thích Như Điển
Phương trượng Chùa Viên Giác
Hannover Đức Quốc
- 2012 -
 

* Trang 11 *
device

* Trang 12 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục