LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát
Linh Cảm Cận Văn Lục

Lời Tựa

 
Đại Giác Thế Tôn nói trong Hội Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn về Quan Thế Âm Bồ Tát rất được tán thán tuyên dương về uy thần oai lực của Qúan Thế Âm Bồ Tát, những khổ não nguy nan của chúng sinh làm cho có nơi nương tựa. Nhắc đến thánh hiệu của Ngài, cầu gì được nấy. Kể từ Tấn Ngụy Lục Triều đến nay: Phẩm Phổ Môn (Quan Thế Âm) Kinh đã đơn hành truyền bá: Những kẻ tu hành cảm được sự linh ứng rất mạnh. Ta đã thấy những ký thuật gia biên thuật rất nhiều, và đăng tải trên các sử sách cũng chẳng ít. Nhớ năm xưa đã từng ghi chép trong sách cổ truyền về sự tích linh cảm của Quan Thế Âm, phân loại thành sách, thất truyền đã lâu. Nhưng các giới ghi chép về

* Trang 99 *
device

Quan Thế Âm Linh Cảm lục, các nhà sách Phật học vẫn còn rất nhiều.
Thế Tôn ở Đao Lợi Thiên Cung vì Mẹ thuyết pháp và nói Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Nói đến Địa Tạng Bồ Tát thì trước kia vì cứu độ Mẹ mình được thoát khỏi địa ngục, khỏi phải chịu tội. Từ đó đã phát tâm thề nguyện trọn kiếp cứu vớt chúng sinh khỏi tội, giải thoát nghiệp báo, được sinh làm người,Trời để được thành Phật đạo. Đó là lời khen ngợi, nói rõ sức mạnh oai thần, từ bi sâu xa vĩ đại của Địa Tạng Bồ Tát. Khi đọc Kinh văn này thì có thể hiểu rõ, nếu lấy cái nhìn của khoa học hiện đại mà xem, thì đương nhiên lập tức phản ứng, cho là những nhà Tôn Giáo chỉ dẫn những người hướng thiện, cảnh giác mọi người đừng làm việc ác, nên đặt ra những chuyện thần thoại như vậy, chứ sự thực không có những chuyện đó, điểm này ta đem ra tranh luận, thật vô ích. Người xưa ghi chép lại nương vào Kinh Địa Tạng,người tu hành có rất nhiều kỳ tích. Đó rất có thể chứng minh là Kinh Phật không ngoa.
Những ghi chép của người xưa đương nhiên cũng có thể cho là lời bịa đặt, nhưng nay ta ghi lại việc đã trải qua chính mình và thân hữu ta trải qua, những người nầy nay phần nhiều vẫn còn sống. Tôi chỉ lấy lòng trung thực mà thuật lại chuyện một cách khách quan mà thôi. Độc giả phản ứng ra sao là tùy ở nhân duyên của từng người. Phật đã từng nói Phật pháp không thể độ những người không có duyên. Phật pháp

* Trang 100 *
device

có thể như âm thanh quảng bá của điện, làn sóng có thể thích ứng cho từng người, phải bắt đúng băng tầng mới tiếp thu được. Nếu ta chủ quan cố chấp, cho lý giải của Phật pháp là ngoa, thì đâu có phải lỗi tại Phật pháp. Nếu máy thu thanh không lấy đúng băng tầng, thì bắt làn sóng trên không gian, lẽ tự nhiên là không thu thanh được. Đâu phải tại máy thu thanh. Công phu của học Phật, phải tận trừ những chủ quan và cố chấp của mình, phải lý giải bằng khách quan, tính cách căn bản là sự tu trì.
Cho nên tham, sân, si, sát, đạo, dâm, vọng và mọi ác hành, mỗi mỗi đều do ý kiến cố chấp của mình mà phát ra. Cho nên kẻ học Phật phải triệt để bài trừ thành kiến cố chấp của mình. Nếu chúng ta giản dị mà nói nguyên nhân đọc cuốn Đặc San Địa Tạng Linh Cảm, là vì thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề. Mấy chục năm nay nghịch duyên chồng chất, nội tâm đau khổ và hối hận nói không hết được. Nhìn tình hình khổ não của chúng sinh xung quanh rất là đáng thương. Tam đồ tội báo không cần chờ cho đến sau khi chết mới cầu Bồ Tát Địa Tạng cứu bạt, lúc này lại càng cần thiết. Thường thấy các người nương theo kinh Phật, tu trì linh ứng như vậy. Biết mà không hoằng dương thì lòng ta đâu được yên. Cho nên thành kính in cuốn sách này để lưu truyền, để cho những chúng sinh mê muội cùng được giác ngộ và giải thoát. Phụ thêm mấy bản chứng minh sự luân hồi và chuyện quỷ thần do những người Âu Mỹ và khoa học gia ghi lại, và những học giả

* Trang 101 *
device

nước ta mắt thấy tai nghe, để tăng thêm lòng tin của đọc giả.
  • Phật tử Nhiếp Vân Đài chép thư.Tháng 7 năm 1950.

* Trang 102 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục