LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn Lục
 
Mục Thứ  
- Lời Tựa.  
- In thành Kinh sách năm thứ 24 gồm 9 truyện
- Giác Hữu Tình Nguyệt San 12 truyện
- Hoằng Hóa Nguyệt San 2 truyện
- Lạc Thanh Địa Tạng Pháp Hội 9 truyện
- Thập Luân Kinh Hậu 1 truyện

- Bốn mươi năm thân cận trải qua những
linh cảm ứng.
- Chứng Minh về Luân Hồi
- Chứng Minh việc nói chuyện với quỷ

* Trang 97 *
device

  • Hồi Ký của Bà Cố Cát Cương
  • Sự chỉ bày sách cho trẻ của một vị Pháp Quan (Luật Sư)
  • Nói việc khuyến khích nương vào Kinh Địa Tạng tu hành
  • Tu trì phương pháp
  • Phụ lục phương pháp tu trì.
Lý Văn Khải:
Đọc Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh Linh Cảm Ký.
Đỗ Tuệ Bản:
Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký.
Châu Dương Tuệ Khanh:
Đại Nguyện Bồ Tát Hóa Thân.
 

* Trang 98 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục