LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký
Ngô Kỉnh Nhân

 
Cư sĩ Hoàng Đức Xuân, người Ninh Ba, ở Thượng Hải, khu Bồ Đông Châu, đường Y Trang, mở tiệm bán đồ mã tên cửa hiệu là Di Nguyên đã mấy chục năm. Năm xưa cư sĩ đã quy y với Ấn Quang Pháp Sư, hàng ngày rất chăm tụng niệm Kim Cang Kinh, giữ gìn lục trai rất kỹ. Kính nhân gần đây bận về công việc nên ít gặp. Nhân dịp Bồ Liên Xã cử hành lễ A Di Đà Phật thất ngày 20 tháng 11 công đức viên mãn, tôi đến bưu điện gửi thư. Ông chủ sự mới nói với chủ nhân rằng: “Hoàng cư sĩ ở bên cạnh bị bệnh từ mùa Đông năm ngoái đến nay, nên Kinh Kim Cang và lục trai giới duy trì mấy năm đến nay đã xao lãng và phá giới. Bởi thế nên hồn du địa phủ, đêm ngày kêu khóc khổ sở, có mời Đạo Sĩ đến làm phép khu trừ nhưng vô hiệu. Ông là huynh đệ, nên đến thăm ông ấy, xem ông ấy còn nhận ra được ông hay không”.

* Trang 161 *
device

Kính nhân bèn đến hiệu ông Hoàng Đức Xuân thăm, chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc, bèn đến bên giường bệnh hỏi: “Ông còn nhận ra được tôi không?” Ông Hoàng Đức Xuân nói: “Ông là anh em, hãy đến cứu tôi. Tôi bị nhiều đau khổ dưới địa ngục”, lời nói lảm nhảm, trông người hôn mê. Trên bàn xương thịt bừa bãi. Kính nhân bèn trách rằng ông không nên ăn những thức ăn này, và khuyên nên một lòng niệm Kinh Phật, cầu sinh Tây Phương. Kính nhân giúp ông ta cùng đọc kinh một hồi nhưng không thấy hiệu quả. Nghĩ lại khi Mẹ Kính nhân trước kia có bệnh cũng mê man tương tự như vậy. Liền đón Chư Tăng đến đọc Kinh Phật, và đọc Địa Tạng Bản Nguyện thì được khỏi. Bèn khuyên người nhà cư sĩ Hoàng Đức Xuân nên đến mời Chư Tăng đến đọc 7 bộ Địa Tạng Kinh, và niệm Địa Tạng Thánh hiệu mười ngàn lần, sẽ được Bồ Tát phù hộ khỏi bệnh. Rồi Kính Nhân từ giã ra về. Ngày mùng 6 tháng 12, ngày Hội Kỳ của Liên Xã, Kính nhân đến dự hội, nghe Trân Gia Tuấn cư sĩ cho hay rằng: “Hoàng cư sĩ chờ ông đã nhiều ngày, vì bệnh ông ấy nhờ Bồ Tát phù hộ nay đã khỏi hẳn. Sau khi đọc xong 7 bộ rất là hiệu nghiệm. Nay đọc hết 108 bộ tinh thần ngày càng tốt, đã khỏe mạnh như người thường. Nay đem cái đồng hồ bằng vàng và lo thêm ít tiền nữa để nhờ ông tạc pho Thánh Tượng Địa Tạng Đại Sĩ để cúng dường Chùa Vĩnh Định và Châu Bồ Liên Xã. Từ nay một lòng niệm Phật và Bồ Tát Thánh hiệu, hiện tạo giúp việc in ấn và kinh phí tạo, tháng trì thập trai và tiến tới trường trai, và rất mong ông đến gặp ông ấy”.

* Trang 162 *
device

Khi Kính Nhân đến gặp, ông chắp tay tạ ơn và thuật lại sự linh cảm của Bồ Tát, kể lại tâm nguyện của mình và nhờ viết Linh Cảm Ký để thể hiện Thánh đức của Bồ Tát. Kính Nhân bèn ghi lại sự việc này, mong mọi người cùng một lòng tin, để làm cho đại nguyện của Bồ Tát tận độ chúng sinh viên mãn, là điều  may mắn cho xã hội và pháp môn nầy thật là hy hữu (Viết xong tháng 3 năm 33(1944) Hoằng Hóa Nguyệt San.
 

* Trang 163 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục