LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký

Đỗ Duệ Bổn

 
Mùa Xuân năm Dân Quốc 45 (1956) Lý Văn Khải cư sĩ khuyên tôi đọc Địa Tạng Kinh. Bắt đầu từ hạ tuần tháng 3 âm lịch, cứ mỗi buổi sáng tôi đọc Địa Tạng Kinh một bộ, và xưng Thánh hiệu mấy trăm lần. Tôi tự biết mình nghiệp chướng rất nặng, phước bạc, trí huệ kém. Mỗi khi đọc Kinh thì suy nghĩ vớ vẩn, không được nhất tâm niệm Phật. Nhưng trong vòng hai năm nay, tôi thường nằm mơ thấy linh hồn của các quyến thuộc và thân hữu. Chẳng lẽ Bồ Tát đã cứu bạt họ, nên họ thoát khỏi khổ và được sung sướng? Những chuyện bất như ý của đời người thì chín phần mười là do chúng sinh đã trải qua vô lượng kiếp, tạo nên mọi ác nghiệp, nên nghiệp lực cảm ứng, tạo thành mọi cảnh giới phiền não.
Tôi từ ngày đọc Kinh đến nay, những chuyện bất như ý giảm dần. Nhân tình thế sự, kẻ được theo ý muốn, nhiều người lại gặp nghịch cảnh hiện hình, có lúc là bởi nhân duyên sinh ra quán chiếu lý trí vô tự tánh, tâm sân dần giảm, sự tụng Kinh công lực mỏng

* Trang 218 *
device

manh, không có đặc thù linh hiển. Nhưng riêng cá nhân tôi, được ơn phúc lợi, trong lòng nhẹ nhàng. Như thế chứng minh sự từ bi quảng đại của Bồ Tát, phù hộ chúng sinh rất thực, không thiếu sót gì.
Đức Thích Tôn vì Mẹ mà thuyết pháp ở cõi Trời Đao Lợi, phát khởi sự tận hiếu của Địa Tạng Kinh. Sự thật chủ yếu trong Kinh là Địa Tạng Bồ Tát hành nguyện mọi hành động cứu Mẹ. Những ai đọc Kinh này, trước hết phải hiếu kính Cha Mẹ coi Cha Mẹ như Phật sống vậy. Nếu Cha Mẹ đã quá vãng thì phải tụng Kinh, làm công đức, xin Địa Tạng Bồ Tát cứu cha Mẹ thoát khổ được an vui. Trong Linh Cảm Lục đã có nhiều sự thật chứng minh.
Trong Kinh có nói: “Thiện nam, thiện nữ, muốn cầu xin hiện tại, vị lai hàng trăm ngàn ức nguyện vọng, trăm ngàn ức sự việc, thì cần phải quy y, chiêm lễ, thờ phụng, tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì những sở nguyện và sở cầu đều được thành tựu.” Trong Kinh lại có nói thêm rằng: “Địa Tạng Bồ Tát phân thân đầy hàng trăm ngàn vạn ức, hằng hà sa số thế giới. Trong mỗi thế giới hóa thân có trăm ngàn vạn ức thân. Mỗi hóa thân siêu độ trăm ngàn vạn ức người, hướng về kính tín Tam Bảo”. Vĩnh viễn lìa xa sinh tử, tới cõi Niết Bàn an vui. Biến hóa rộng lớn như vậy, cơ hồ như đến tận hư không giới. Chúng ta đọc Kinh của Ngài, quy kính Địa Tạng Bồ Tát, là cầu mong được nhiếp vào biển nguyện Từ Bi của Bồ Tát, được Bát Nhã Ba La Mật Đa.

* Trang 219 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục