LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát
Linh Cảm Lục Mục Thứ
 1. Vẽ tượng khỏi hiểm nguy.
 2. Nghe danh khỏi tù tội.
 3. Giúp Cha sanh Thiên.
 4. Niệm danh hiệu Đức Địa Tạng khỏi bị qủy.
 5. Thờ pháp sống lại.
 6. Đổi nhà thành Chùa.
 7. Nhờ Đức Địa Tạng, cứu thóat nạn cọp xé.
 8. Khắc tượng Địa Tạng, cầu siêu cho thân mẫu.
 9. Dịch lớn chẳng lo.
 10. Niệm danh hiệu Địa Tạng khỏi nạn binh đao.
 11. Được gặp Mẹ hiền.
 12. Lửa tắt, được sống.

* Trang 51 *
device

13. Đổi chết yểu, sống lâu  hơn.
14. Cầu phước được vàng.
15. Phóng quang tiêu trừ tật bịnh.
16. Cầu nguyện được mọc răng.
17. Con thảo gặp của quý.
18. Bồ Tát hóa thân

 

* Trang 52 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục