LOGO VNBET
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Ký
Khương Trí Thanh

 
Tháng 7 mùa Thu năm Bính Tuất, chị tôi bị bệnh thương hàn rất nặng. Tất cả các thầy thuốc đều bó tay. Vừa lúc tôi đến thăm bệnh ở bên cạnh, tôi thấy cuốn Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh có ghi, nếu đem đồ quý báu như quần áo đem bán để lấy tiền tạc tượng hay vẽ lại Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nếu người nghiệp báo đáng lẽ phải ốm đau, nhưng nhờ công đức kể trên, bệnh sẽ khỏi và được tăng thọ. Nếu phát nguyện nhờ người thay thế bố thí tiền bạc và chỉ cho Cửu Hoa Sơn Quảng Tế Tự, quyên góp giúp ít nhiều để đúc tượng Địa Tạng Bồ Tát, và khuyên chị tôi nên cầu nguyện như vậy, thì sẽ được cánh buồm chuyển theo gió. Thì cơn nóng sốt được giảm, người được tỉnh táo, bệnh tình bớt đi, mười phần thì bớt được bảy hay tám phần. Những người đứng chung quanh đều cho là lạ.

* Trang 157 *
device

Một buổi sáng bảy ngày sau, chị tôi thấy một vị Lão Tăng, tay cầm chiếc gậy thiếc, từ từ đi vào phòng khách đứng bên cạnh giường. Chị tôi chắp tay kính cẩn, thì không thấy đâu nữa. Từ đó chị tôi thấy các bệnh chân tay bủn rủn, tinh thần mỏi mệt bỗng nhiên khỏi hẳn. Mới hay là Bồ Tát che chở cho lục đạo, phổ độ những kẻ có tình, thần thông và uy đức thật không thể nghĩ bàn. Chị tôi sau khi  khỏi bệnh thì lập chí tu tịnh nghiệp, ngày đêm tụng niệm xưng danh Bồ Tát, hàng tháng trai giới lục chay, gặp ai cũng khuyên răn, và nhờ tôi viết dùm Linh Cảm Ký để phổ biến cho mọi người được biết, để đồng sinh chánh tín, đồng trồng căn lành.
 
Khương Trí Thanh ghi.
 

* Trang 158 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục