LOGO VNBET
Đoạn Trừ Ác Mộng

 
Nhà bà Tiết Kỷ Cao ở bản Trấn, ở bên cạnh nhà cư sĩ Triệu Thường Hòa. Bà Tiết đêm thường nằm mơ các cơn ác mộng, kêu la om sòm. Hàng xóm thường bị quấy rầy không được yên giấc. Triệu cư sĩ nói với bà Tiết rằng, trong Địa Tạng Kinh có câu là đêm nằm ngủ có ác mộng thì hãy xưng niệm Kinh Địa Tạng danh hiệu mười ngàn lần, tự nhiên sẽ hết. Bà Tiết nói rằng: “ Nếu sự thật như vậy, tôi sẽ thử coi,” Bắt đầu ngày đêm tụng niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật. Từ đó tự nhiên bà không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa.

* Trang 176 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục