LOGO VNBET
Đổi Nhà Thành Chùa   
    
                    
Đời nhà Đường ở Giản Châu, huyện Kim Thủy, có ông Thị Lang họ Đặng, từ xưa đến nay rất tin đạo Phật. Một ngày kia thấy một cây gậy trên đầu có khắc tượng một vị Thầy, bèn đem về nhà, cắm ở vách. Hai ba năm sau ông bỗng bị bệnh chết đi, nhưng ngực còn hơi ấm nên người nhà nghi mà chưa khâm liệm. Qua đêm sau, ông tỉnh lại, khóc nước mắt chảy ròng kể rằng: “Lúc ta mới chết có hai người cưỡi ngựa dắt ta vào cửa của một thành lớn. Trước sảnh đường, thấy rất đông người đang bị xiềng xích. Vị Vua đang tức giận, đang muốn chất vấn tôi. Lúc đó có một vị Sa Môn, tướng mạo xấu xí, bước vào sảnh đường. Vị Vua vội cung kính đứng dậy, chắp tay quỳ lạy nói rằng: “Đại Thánh vì sao Ngài đến đây?” Sa Môn nói: “Thị Lang này là đàn việt của tôi, Vua nên tha cho y” Vua nói: “Nay đã quyết định, số đã tận, thực lộc đã hết, khó mà tha thứ được”. Sa Môn nói: “Trước kia ta ở trên Thiện Pháp Đường ở cõi trời thứ 33, Đức Phật đã phán cho ta được cứu những định nghiệp của kẻ có tội. Từ bấy lâu nay, huống chi gã Thị Lang không phạm trọng tội, sao

* Trang 63 *
device

lại không cứu được? Vua nói: “Đại Nguyện của Đại Sĩ vững chắc bất động như núi Kim Cương, tôi tuân theo lời chỉ thị, tha cho y trở về nhân gian”.
Sa Môn rất vui mừng dắt tay tôi, dẫn vào đường sống. Khi đang muốn ra đi, tôi hỏi rằng: “Thầy cứu tôi là đại ân nhân của tôi, thỉnh cho biết pháp hiệu để nhớ ơn?” Vị Sa Môn trả lời rằng: “Ta là Địa Tạng Bồ Tát, xưa kia Thị Lang dọc đường có nhặt được cái gậy có khắc tượng của tôi, tuy chưa rõ biết, đem về cắm trên vách, vì niềm vui của trẻ mà khắc tượng trên đầu cây gậy. Mới khắc nửa chừng được đầu gậy, còn chưa xong nên hình dung xấu xí, Thị Lang còn nhớ không?” Nói xong thì biến mất.
Thị Lang tỉnh dậy, thấy cây gậy cắm trên vách chỉ còn đoạn đầu, bèn thuê thợ lấy gỗ đàn hương tạc lớn lên năm tấc. Pho tượng thường tỏa ánh sáng soi khắp cả gian phòng. Thị Lang lại tạc thêm một pho tượng lớn hơn, bỏ nhà làm Chùa gọi là Địa Tạng Đài phụng thờ tượng nhỏ bên trong để thập phương thiện nam tín nữ xa gần chiêm ngưỡng.

* Trang 64 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục