LOGO VNBET
Được Gặp Mẹ Hiền
 
Thời Ngũ Đại, ở Vi Châu có người đàn bà tên là Đặng Thị, người Mẹ mất sớm nhờ người bác nuôi dưỡng, ngày đêm nhớ Mẹ, bèn hỏi vị Thầy rằng: “Làm thế nào mà gặp được Mẹ? ” Vị Thầy ấy nói: “Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện đại từ bi, một lòng tưởng niệm, sẽ được gặp lại”. Thị Nữ ngày đêm xưng danh cầu khẩn. Sau đó lại đến gặp vị Sa Môn nói rằng: “Con nhờ ơn ân sư muốn gặp lại Mẹ con. Xin kính cúng dường áo quần và in kinh biếu”. Sa Môn bèn hỏi rõ ngọn ngành, Thị Nữ kể lại rằng: Con nằm mơ thấy ở trên lưng Thầy, rồi bay bổng lên trời đến 49 tầng Ma ni bảo điện. Trong đó có rất nhiều chư Thiên, Mẹ con cũng ở đó. Con đến lễ bái thăm hỏi, Mẹ con trả lời rằng: “Con nên ghi ơn Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ta đến đây, mới được gặp con. Cảm ứng như vậy, đừng quên ơn Bồ Tát”.

* Trang 79 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục