LOGO VNBET
Đường Nhược Lan Nữ Sĩ Khắc
Địa Tạng Thập Luân Kinh Tự
Thuật Linh Cảm

 
Năm Dân Quốc thứ 10 (1921) Mẹ bị đau nặng, Nữ Sĩ đang làm việc ở Nữ Sư Phạm Bắc Kinh, về quê chưa đầy 10 ngày thì Mẹ mất. Vì thời loạn nên không cầu siêu. Năm 13, Nữ Sĩ đến Trường Tiểu học ở Từ Châu, nằm mơ thấy Mẹ đòi làm chay, tính đến ngày đó vừa đúng ba năm. Năm 14 (1925) đến Đông Đại Tu Phật Điện, năm 15 bèn trường kỳ ăn chay, năm 16 đọc Địa Tạng Kinh, Nữ Sĩ mơ thấy Mẹ cho hay vào Địa Tạng Viện. Năm thứ 30 người Cha mất, Nữ Sĩ đọc Địa Tạng Kinh, mơ thấy Cha cũng vào Địa Tạng Viện. Năm 31, Cha Mẹ quá 80 ngày, theo lời chỉ giáo của Chính Cương Pháp Sư khắc Thập Luân Kinh hai cuốn.

* Trang 177 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục