LOGO VNBET
Khắc Tượng Địa Tạng Cầu Siêu Cho Thân Mẫu
 
Đời nhà Đường, có thiếu nữ con của Trần Đô Đốc. Từ nhỏ mồ côi Mẹ hồi thuở còn nhỏ, ngày đêm thương nhớ. Vì không được thấy Mẹ, mà muốn tự tử. Đô Đốc an ủi rằng: “Ta cũng là người thân, Mẹ con tuy mất, nhưng Cha con vẫn còn đây. Tại sao không chịu ăn uống mà muốn tự tử? Nếu con nhớ Mẹ thì nên tạc một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát, cầu nguyện cứu khổ cho Mẹ con”. Bèn lo bỏ ra năm trăm tiền, thuê thợ tạc pho tượng Địa Tạng Bồ Tát cao ba thước và nói với Cha: “Xin cho phép được đặt tại phòng ngủ của Mẹ khi xưa. Nếu muốn thấy Mẹ thì được thấy pho tượng.” Đô Đốc cảm động bằng lòng để con đặt pho tượng trong phòng ngủ của Mẹ, ngày đêm lễ bái con phụng thờ. Cầu xin Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ. Một đêm nằm mơ thấy một vị thầy nói rằng: “ Mẹ hiện đang sống trong địa ngục nóng bức.”
Lúc còn là con gái Cha tôi là Thi La Thiện Kiến Mẹ tên là Duyệt Đế Lợi, sau khi Mẹ chết, thọ khổ ở

* Trang 70 *
device

Địa ngục, nên phát tấm lòng Bồ Đề thề cứu bạt nỗi khổ của chúng sanh. Cảm lòng hiếu thảo của con nên vào Địa ngục phóng quang thuyết pháp. Cứu bạt tội khổ cho Mẹ con. Nay được sanh Thiên. Trần Nữ thấy quần áo của vị tu sĩ bị cháy xém bèn hỏi tại sao ? Vị ấy trả lời: “ Khi vào Địa ngục lửa nóng quá nên bị cháy”. Trần Nữ nghe lời mới biết là Mẹ đã thóat nạn rất vui mừng. Từ đó trọn đời thủ tiết mà cung phụng Bồ Tát.

* Trang 71 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục