LOGO VNBET
Khỏi Bệnh Tăng Phước
 
Mùa hạ 18 năm về trước, con tôi đến Lư Sơn để dưỡng bệnh. Đến nơi thì bệnh càng nặng. Nằm trên giường 4 tháng chẳng thể dậy được. Lúc đó Lương Bích Viên cư sĩ cũng ở đó, kể chuyện về sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát cho con tôi nghe, và khuyên đọc kinh Địa Tạng để người con chóng khỏi. Con tôi làm theo trong mười mấy ngày, bệnh con tôi có thuyên giảm. Bèn xuống núi để về Thượng Hải. Cùng lúc đó con dâu có mang, năm sau sinh một con trai. Lúc đó y in nhiều cuốn Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục phát cho mọi người để đền ơn Phật.
  • Nhiếp Vân Đài ghi 18-2-năm 24

* Trang 108 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục