LOGO VNBET
Lấy Máu Họa Tượng Được Linh Cảm
 
Thành Phục Sơ cư sĩ ở Thái An Cam Túc, từ năm mười sáu, mười bảy tuổi chịu sự ngộ truyền sai lầm của Trình Chu, tự cho rằng mở mang Phật Lão là nhiệm vụ của mình, ở nơi hẻo lánh, không có cao Tăng hoằng pháp nào thân cận, nên cho lời nói của Trình Chu là danh ngôn chí lý. Từ đó theo lối tự cho là mình mở mang Phật lão, thực ra là không hiểu gì cả. Đến năm Dân Quốc thứ 16(1927) mắt bên phải bị mù, không nhìn thấy gì. Đến năm 20 tuổi, mắt bên trái cũng vậy, mới bắt đầu thì cho là thiên đạo vô tri. Sau đại ngộ mới cho là mình sai lầm, bèn cùng con cật lực sám hối, sửa lại những sai lầm ngày trước, quy y Ấn Quang Đại Sư, hết sức tu tịnh, bắt chước lập hạnh của Liễu Phàm, học pháp Tịnh Ý cải tâm.
Tuy tu được tâm địa sáng suốt, nhưng đôi mắt vẫn còn mù lòa. Bèn tự tác văn sám hối, có y là Tịnh Niệm cư sĩ (Pháp danh là Si Cũ Kiến), trích máu vẽ tượng Phật, trích mẫu vẽ tượng Phật lấy sơn đỏ để viết Kinh.

* Trang 118 *
device

Lại nhờ Trí Tùng Thượng Sư truyền cho mật chú, sớm chiều trì tụng. Đến ngày 17 mùa Đông năm Ât Hợi (Dân Quồc 24), sáng dậy thắp hương đọc kinh, sau khi sắp xong thì trời mờ sáng, lễ bái các Tôn Thánh hiệu. Khi đến Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, chữ Bồ vừa đọc ra, chữ Tát còn chưa đọc. Bỗng thấy trước Phật một luồng ánh sáng tỏa ra như làn điện lóe lên trên không gian. Từ đó về sau, hai mắt sáng lại, nhìn thấy mọi vật vậy.
  • Bài của Thánh Tử.

* Trang 119 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục