LOGO VNBET
Lời Phụ
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng
Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh:

 
Thời gian thấm thoát. Nhờ hồng ân Đức Địa Tạng Bồ Tát Từ bi gia hộ, chúng con vừa hoàn tất quyển sách thứ hai trong bộ sách Linh Cảm Ứng về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trên toàn thế giới để cống hiến đến quý Phật tử gần xa. Quyển sách thứ hai này gồm toàn những mẫu chuyện linh cảm về Đức Địa Tạng xảy ra tại Trung Hoa.
Quyển sách này có được là nhờ công lao khó nhọc của cụ Liêu Nguyên và của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác ở Đức Quốc. Cụ Liêu Nguyên tuy tuổi đã lớn mà vẫn cố gắng phiên dịch liên tục trong nhiều tháng ròng. Thật là đáng khen. Về phần Hòa Thượng Như Điển, Ngài vừa phiên dịch vừa hiệu đính sách nầy. Quyển sách này được hoàn chỉnh chính xác và lập thành sách là nhờ công ơn khó nhọc của Hòa Thượng. Những phần chuyên môn, những

* Trang 7 *
device

danh từ Phật học, những phần liên quan tới kinh văn và những đoạn thiếu sót khác v.v... đều nhờ Hòa Thượng phiên dịch. Ngài không những đã giúp đỡ chúng con nhiều lần mà lúc nào cũng khuyến khích chúng con tiếp tục dự án Địa Tạng.
Trước đây, Ngài cũng đã giúp chúng con phiên dịch bộ sách thứ nhất, Những Câu Chuyện Linh Cảm Ứng về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Nhật Bản. Quý Phật Tử có thể vào websites của chùa Viên Giác hoặc của Tu Viện Quảng Đức để xem. Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm niệm công đức của Hòa Thượng Như Điển, của cụ Liêu Nguyên, của Đạo Hữu Diệu Hải, của chị Judy Cheng, và của tất cả những ai đã đóng góp cho quyển sách này và cho dự án Địa Tạng.
Sau rốt, chúng con lúc nào cũng tri ân Sư Phụ là Hòa Thượng Tuyên Hóa của Vạn Phật Thánh Thành. Ngài lúc nào cũng âm thầm theo dõi để nhắc nhở và ủng hộ đệ tử bằng cách nầy hay cách khác.
Chúng con ước nguyện rằng tất cả những ai xem tập sách này đều được nhiều lợi lạc và sớm trọn thành Phật đạo. Và xin quý Phật Tử vui lòng truyền bá ra để thêm nhiều người được lợi lạc. Mục tiêu của chúng con là truyền bá ra những sự lợi ích về Kinh Địa Tạng, về sự mầu nhiệm của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Địa Tạng gia hộ và cứu độ tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi, cả người sống và kẻ đã mất. Chứ không phải chỉ giúp người mất mà thôi như một số Phật Tử lầm tưởng. Chẳng hạn như Kinh Địa Tạng chúng ta nên
 

* Trang 8 *
device

trì tụng hằng ngày chứ không phải chỉ dùng để tụng khi cầu siêu mà thôi. Nếu được như vậy, thì người trì tụng sẽ được hai mươi tám điều lợi ích.
Quyển tiếp theo là quyển thứ ba sẽ được cống hiến đến quý Phật Tử trong một ngày gần đây. Quyển thứ ba cũng là những câu chuyện cảm ứng tại Trung Hoa. Bởi vì Trung Hoa là một nước lớn, nên có rất nhiều chuyện linh cảm về Đức Địa Tạng. Nên chúng con cần ấn tống tới hai quyển.
Quyển thứ tư sẽ là Những Câu Chuyện Linh Cảm Ứng về Đức Địa Tạng xảy ra tại Tây Phương như Âu Châu và Bắc Mỹ. Nếu quý Phật Tử gần xa có được những sự linh cảm ứng về Đức Địa Tạng cho cá nhân mình hoặc biết ai có những sự linh cảm ứng, xin vui lòng gởi câu chuyện với đầy đủ chi tiết như là xảy ra tại Quốc gia nào, vào năm nào, xảy ra như thế nào, pháp danh hoặc tên nếu không ngại..v..v.. chúng con sẽ ấn tống những câu chuyện này thành sách sau khi thu thập đầy đủ tài liệu cho một quyển sách. Quý Phật Tử có thể gởi bằng Email hoặc bằng thư thường đến địa chỉ sau đây:
Hiệp Huỳnh (hoặc Edward Huynh)
6164 Lemon Bell Way,
Sacramento, CA 95824 USA
Email: edwardhuynh9 8 @yahoo. com
Phone: (916) 544 - 4149

* Trang 9 *
device

Chúng con xin tri ân tất cả và nguyện hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sanh đều sớm thành Phật đạo.
Hiệp Huỳnh và các bạn.

* Trang 10 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục